اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر زینب نوروزعلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
پژوهشگر حوزه علوم انسانی
مولف
شاعر
ویراستار
مدیر موسسه

zeynab.noroozali68gmail.com
09352731382


دانش آموخته حقوق و زبان و ادبیات فارسی

عضو فعال خانه بسیج نخبگان ایران

عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

عضو پیوسته انجمن شعر و موسیقی

عضو پیوسته انجمن اهل قلم

تالیف‌ها:

 1. شخصیت قهرمانان روضه‌خلد. چاپ اول (1397)
 2. بررسی شخصیت‌ قهرمانان در روضه‌‌خلد. چاپ دوم (1399)
 3. کهن‌الگوها در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه (1400)
 4. فرامرد معشوق باستانی زن‌های مشرقی (1400)
 5. فرازن معشوق باستانی مردان مشرقی (در اختیار ناشر)
 6. آنتولوژی زبانه‌نویسان ایران (1400)
 7. حضور در آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک، (1400)
 8. بوطیقای عصر فَرائیسم (در اختیار ناشر)
 9. جنبش جهانی فراگرایان (در اختیار ناشر)
 10. مجموعه اشعار ژانر زبانه
 11. مجموعه اشعار ژانر عریانک (در اختیار ناشر)
 12. آنتولوژی ژانر شعر سبز و شعر طبیعت (در اختیار ناشر)
 13. مجموعه ژانر فرامتن (در اختیار ناشر)
 14. حضور در آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک
 15. حضور در آنتولوژی زبانه‌نویسان، جنبش کوتاه‌نویسان شعر 1400
 16. حضور در آنتولوژی شعر سبز (طبیعت)
 17. مجموعه مقالات دو سالانه دکتر زینب نوروزعلی (در اختیار ناشر)

مقاله‌ها:

 1. تطبیق کهن‌الگوهای صورمثالی در ساقی‌نامه و سعادت‌نامه 
 2. انگاره‌های نمادین اعداد بر اساس نظریة کهن‌الگویی کارل گوستاو یونگ 
 3. معناشناسی اعداد نمادین
 4. بازنمود برخی انگاره‌های اشخاص کهن‌الگویی 
 5. کهن‌الگوی اشخاص در ساقی‌نامه ظهوری و سعادتنامه استرابادی بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ
 6. مفهوم عقل در اندیشة سنایی با تأکید بر «حدیقه الحقیقه» بر مبنای نظریة هرمنوتیک شلایر ماخر. 
 7. بررسی تیپ قهرمانان در حکایات روضه‌‌خلد مجدالدین خوافی 
 8. حضور عناصر چهارگانه (آب، باد، آتش، خاک) و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 
 9. صور نوعی عدالت در اشعار سنایی 
 10. نمادشناسی حیوانات در دو منظومة عرفانی 
 11. کهن‌الگوی موقعیت 
 12. شخصیت قهرمانان در حکایات روضه‌‌‌خلد مجدالدین خوافی 
 13. جهانی‌های زبان در مکتب زبان‌شناسی فراساختارگرا 
 14. نخستین سیستم فراگرایی در ادبیات جهان مبتنی بر اسطوره‌ افزایی در کتاب جنس سوم
 15. کهن‌الگوی اشخاص در سعادت‌نامة استرآبادی 
 16. اشخاص کهن‌الگویی در ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی
 17. انواع هنجارگریزی در واژانه مبتنی بر آثار نیلوفر مسیح 
 18. کهن‌الگوی طبیعت در دو منظومة عرفانی 
 19. فلسفه شعر انیمیشن در مکتب اصالت کلمه 
 20. نقد عمیق گرا بر فراشعر عریانیسم مبتنی بر آثار نیلوفر مسیح

ویراستاری:

 1. سر ویراستار کتاب خیزش کوتاه‌نویسان ایران
 2. سر ویراستار کتاب بوطیقای عصر فرائیسم
 3. سر ویراستار کتاب آنتولوژی زبانه‌نویسان ایران
 4. سر ویراستار (مجموعه‌ اشعار زبانه) بانو آسو اوستا
 5. سر ویراستار (مجموعه‌ اشعار عریانک) بانو آسو اوستا
 6. ویراستار (مجموعه‌ شعر) بارون کنار تو بی چتر بهتره بانو شبنم باقری
 7. ویراستار کتاب تخصصی بررسی مولفه‌های موثر در افزایش سطح فروش (فروشگاه‌های پوشاک مولتی برند) اثر رئیس موسسه‌ هنری سیزده.
 8. ویراستار بیش از پنجاه رسالة دکتری، علوم حوزوی و مقالات علمی و پژوهشی

و...