اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر محمد مهدی اسماعیلی

دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

esmaailigmail.com


 مشخصات تحصیلی:

  • دکتری:

رشته:فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1379–نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

  •  کارشناسی ارشد:

رشته: فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1374–نام دانشگاه: دانشگاه شیراز

  • کارشناسی:

رشته: زبان و ادبیات فرانسه-سال اخذ مدرک: 1372–نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

 

سمت های اجرایی:

  

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

کتاب:

1-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر اول، 1390، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر دوم، (درحال انتشار)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقاله:

1- گویش سدهی، 1381، مجموعه مقالات نخستین همایش گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2- گویش کمشچه‌ای، 1384، سریر سخن(مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش‌های ادبی)، دانشگاه تربیت مدرس.

3- پسوندهای مصدرساز در برخی گویش‌های مرکزی ایران، 1386، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 9)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

4- بررسی ساخت‌های مصدری در گویش‌های استان اصفهان، 1390،دوفصلنامه زبانشناخت (شماره 3) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

5- بررسی برخی فرایندهای واجی-آوایی گویش‌‌های مرکزی ایران، 1391، نخستین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال)، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

6- بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان ثالث (همکار در تالیف)، 1391، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 26)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

7- بررسی نظام فعل در گویش طاری،1392، رنج و گنج (ارج‌نامه دکتر زهره زرشناس)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدخل دایره‌المعارف:

1- «گویش ابیانه‌ای»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

2-«گویش طرقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

3-«گویش طاری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

4-«گویش سدهی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

5-«گویش گزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

6-«گویش نطنزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

7-«گویش یارندی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

8- «گویش خوری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

9- «گویش خورزوقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

10- «گویش بادی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

 

 زمینه های پژوهشی:
 

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، زبان‌شناسی تاریخی، دستور زبان فارسی 

سوابق آموزشی:

1-تدریس در گروه زبانشناسی همگانی(کارشناسی ارشد) از1386 تاکنون(نام دروس: زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، تطور زبان فارسی، تاریخچه زبان‌های ایرانی، ساخت زبان فارسی، تاریخ زبانشناسی، آواشناسی عمومی).

2- تدریس در گروه زبانشناسی همگانی (کارشناسی) از 1387 تا کنون(نام دروس: آشنایی با زبان فارسی باستان، آشنایی با زبان فارسی میانه، آشنایی با نظامهای نوشتاری، آشنایی با زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، ساخت زبان فارسی).

3- تدریس در گروه‌های زبان آلمانی،انگلیسی و فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از1384 تاکنون(نام دروس: ساخت زبان فارسی، ساختارهای دستوری فارسی (ارشد)، زبانشناسی عمومی).

4-تدریس درگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاز1376 تا 1390(نام دروس: تحقیق در دستور زبان فارسی (ارشد)، تاریخ زبان فارسی، مقدمات زبانشناسی، دستور زبان فارسی1و2).

5-تدریس درگروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهراز1383 تا 1389 (نام دروس: سنسکریت 1 و 2، اوستا (مقدمات، 1، 2، 3)، فارسی میانه (زردشتی، ترفانی و کتیبه‌ای)، فرهنگ ایران باستان، مقدمات زبانشناسی).

6-تدریس در بخش تحصیلات تکمیلی بنیاد ایرانشناسی از1384 تا 1389(نام درس: آشنایی با زبانها و خطوط ایرانی پیش از اسلام).