اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر علی آسمند

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان.

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر.
مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی زبان های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

test4.com


دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا  همدان

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی زبان های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر