اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور عارف نوشاهی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گوردن راولپندی پاکستان
فهرست نویس و نسخه شناس مطرح جهان اسلام
مشاور امور فرهنگی شبه قاره
مولف بیش از 80 کتاب و 300 مقاله

test6.com


فهرست برخی آثار چاپ شدۀ فارسی و اردو

الف. در زمین‍ۀ ادبیات فارسی، تاریخ، نسخه‌شناسی، رجال، عرفان (به ترتیب سال انتشار)

 1. منتخب اعجاز التواریخ (قطعات تاریخ)،تصنیف سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به تدوین و کوشش عارف نوشاهی، مکتب‍ۀ نوشاهیه، ساهن پال، 1976 م (فارسی)
 2. 2. جامی، خاتم الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی، احوال و آثار پر جامع تحقیقات، تصنیف علی اصغر حکمت، ترجمه، تحشیه و تکمل‍ۀ عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و رضا پبلی کیشنز، لاهور، 1983م، 510ص (اردو)
 3. به یاد شرافت نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه ساهن پال شریف، 1362ش، 39 ص (فارسی)
 4. فهرست نسخه‌های خطی فارسی موزۀ ملی پاکستان کراچی،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1983م، 1077 ص (فارسی)
 5. فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترقی اردو، کراچی،مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال، ضلع گجرات، 1984م، 280 ص (فارسی)
 6. جهادنامه، مؤلف مجهول، قرن هفتم هجری و ظلم‌نامۀ اکبر (ترجمۀ جهاد الاکبر منسوب به غزالی)،به اهتمام سید عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد، 1984م، 50 ص (فارسی)
 7. چهار بهار با ترجمۀ اردو موسوم به خزائن الاسرار، ملفوظات حضرت نوشه گنج بخش، گردآورنده محمدهاشم تهرپالوی، ترجم‍ۀ اردو سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به اهتمام عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال، 1984م، 20٦ ص، (فارسی و اردو)
 8. فهرست چاپهای آثار سعدی درشبه قاره و چاپهای شروح و ترجمه‌ها و فرهنگنامه‌ها و تضمین‌های آثار وی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد، 1984م، 144 ص (فارسی)
 9. بهیاد شرافت نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد و ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال ضلع گجرات، 1984م، 39 ص (فارسی)
 10. فارسی اصطلاحات‌سازی: کتابیات، با همکاری دکتر مهر نور محمد خان، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، 1985م، 227 ص (اردو)
 11. مناهج‌الطالبین و مسالک‌الصادقین، تألیف نجم‌الدین محمود بن سعدالله اصفهانی، به اهتمام نجیب مایل‌هروی، با همکاری عارف نوشاهی، انتشارات مولی، تهران، 1985م، 447ص (فارسی)
 12. فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام‌آباد، جلد یکم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1986م، 1012 ص (فارسی)
 13. مجموعۀ اشعار پراکندۀ محمد ماه صداقت کنجاهی (م1148 ﻫ)، فراهم آوردۀ عارف نوشاهی، ادارۀ معارف نوشاهیه، ساهن پال، 1988م، 143 ص (فارسی)
 14. فهرست مخطوطات اردو کتابخانۀ گنج بخش، اسلام‌آباد، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1988م، 164 ص (اردو)
 15. بهارت میں مخطوطات کی فهرستیں (کتابشناسی فهارس نسخ خطی در هند)، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1988م، 160 ص (اردو)
 16. پاکستان میں مخطوطات کی فهرستی ں (کتابیات)، (کتابشناسی فهارس نسخ خطی در پاکستان) جلد اول، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، 1988م، 149 ص (اردو)
 17. حافظ، محرم راز، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، اسلام‌آباد، 1988م، 40 ص. کتابشناسی ترجمه‌های دیوان حافظ شیرازی. (اردو)
 18. فهرست مخطوطات کتب‌خانۀ نوشاهیه، ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 1989م، 172ص (اردو)
 19. ثلاث‍ۀ غساله، کتابشناسی آثار فارسی و عربی تألیف شده در بنگال، تألیف حکیم حبیب‌الرحمن، ترجمه و تعلیقات عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1989م، 250ص (فارسی)
 20. فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانۀ گنج بخش،جلد دوم، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1989م، ص 1013- 1418 (فارسی)
 21. ایران اور افغانستان میں مخطوطات کی فهرستیں، (کتابشناسی فهارس نسخ خطی در ایران و افغانستان)، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1993م، 216 ص (اردو)
 22. فهرست مخطوطات کتب خانه قریشی، فارسی، عربی، اردو، پنجابی مخطوطات کی فهرست (فهرست نسخه‌های خطی فارسی، عربی، اردو و پنجابی کتابخانۀ قریشی، لاهور)،مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1993م، 62 ص (اردو)
 23. ثلاث‍ۀ غساله (کتابشناسی تألیفات اردو، فارسی و عربی منطقۀ بنگال)،تألیف حکیم حبیب الرحمان، تعلیقات و تدوین عارف نوشاهی، مغربی پاکستان اردو اکیدمی، لاهور، 1995م، 263ص (اردو)
 24. فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان، تألیف احمد منزوی، اضافات، تجدید نظر و به اهتمام عارف نوشاهی، مجلد 14، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 1997م، 594ص (فارسی)
 25. ارمغان علمی به پاس خدمات علمی و ادبی داکتر وحید قریشی، تدوین: رفیع الدینهاشمی، عارف نوشاهی، تحسین فراقی، مجلس ادبیات مشرق و القمر انتر پرائز رز، لاهور، 1998م، 584 ص (اردو)
 26. سفر‌نامۀ اوچ، تألیف سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به اهتمام عارف نوشاهی، اردو اکیدمی، بهاول‌پور، 1999م (اردو)
 27. کمال عترت (فرهنگ اردو - فارسی)،تألیف میر محمدی عترت اکبرآبادی، با مقدم‍ۀ اردو و تصحیح عارف نوشاهی، مقتدره قومی زبان، اسلام‌آباد، 1999 م، 240ص
 28. احوال و مقامات نوشه‌گنج بخش،تألیف میرزا احمد بیگ لاهوری، به تصحیح و با مقدمه اردو، طبع اول: ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 1999م، 164 ص ؛ طبع دوم با پاره‌ای اصلاحات: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 2001 م، 164 ص (فارسی)
 29. حضرت نوشه‌گنج بخش: تاریخ وفات اور وطن کی تحقیق(تحقیقی در تاریخ وفات و وطن حضرت نوشه گنج بخش)، ناشر سید امتیاز الحق نوشاهی، لاهور، ژوئن 2000م، 79ص (اردو)
 30. احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرا ر (806تا 895ق)، مشتمل بر ملفوظات احرار به تحریر میرعبدالاول نیشاپوری، ملفوظات احرار (مجموعۀ دیگر)، ناشناخته، رقعات احرار، خوارق عادات احرار، تألیف مولانا شیخ، به تصحیح و با مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 2002م، 846 ص (فارسی)
 31. مقالات عارف، در زمینۀ ادبیات فارسی و نسخه‌شناسی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 2003م، 489ص (فارسی)
 32. معدن الدرر فی سیرۀ الشیخ حاجی عمر (نسخۀ خطی قرن نهم)،تألیف شمس‌الدین محمد بن سلیمان مرشدی، با مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر عارف نوشاهی و دکتر معین نظامی، نشر کازرونیه، تهران، 2004م، (فارسی)
 33. «احیا و تصحیح متون فارسی در شبه قارۀپاکستان و هند» (مصاحبه با دکتر عارف نوشاهی) و «تاریخچۀ مطالعات ایرانی و مباحث متن پژوهی در پاکستان» به عنوان ضمیم‍ۀ 2 آینۀ میراث، تهران، 2004م، صص 7- 50 (فارسی)
 34. کتاب‌شناسی توصیفی فهرست نسخه‌های خطی پاکستان (و بنگلادش)،تألیف عارف نوشاهی، کتابخان‍ۀ بزرگ حضرت آیۀ‌الله‌العظمی مرعشی نجفی، قم، 2005 م، 127ص (فارسی)
 35. نقدِ عُمر (مجموعۀ مقالات تحقیقی اردو در زمینۀ ادبیات فارسی)،اورینتل پبلی کیشنز، لاهور، 2005م، 422ص (اردو)
 36. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ گنج‌بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، جلد پنجم، تألیف احمد منزوی، گردآوری، تجدید نظر و بازنویسی عارف نوشاهی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، 2005م، ص 2517- 2854 (فارسی)
 37. حزین‌نامه (شامل آثار نویافتۀ شیخ محمد‌علی حزین و دربارۀ او)،گردآوری و پیشگفتار عارف نوشاهی، ضمیم‍ۀ 3 آینۀ میراث، تهران، 2005م، 120ص (فارسی)
 38. مجالس جهانگیری: مجلس‌های شبانۀ دربار نورالدین جهانگیر از رجب1017 تا رمضان 1020ق، تألیف عبدالستار بن قاسم لاهوری، به تصحیح عارف نوشاهی و معین نظامی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1385/2006م، هشتاد وپنج +5+410ص (فارسی)
 39. 39.ارشاد،تألیف ابو‌محمد عبدالله بن محمد بن ابی بکر قلانسی، به تصحیح عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1385ش/ 2006م، هشتاد و نه؛ [8]؛ 388 ص (فارسی)
 40. 40. تذکرۀ شعرای نوشاهیه، تألیف سید شریف احمد شرافت نوشاهی، به ترتیب و تکمیل و مقدمه عارف نوشاهی، اورینتل پبلی کیشنز، لاهور، 2007م، 1080، 56ص (اردو)
 41. 41. مقالات عارف، دفتر دوم، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1386ش/ 2007م، 775ص، (فارسی)
 42. 42. مثنوی گلزار محبت، سرودۀ محمد اکرم غنیمت کنجاهی، المیر ترست لائبریری، گجرات، 2008م، 128ص، (فارسی)
 43. 43. تذکرۀ شرافت نوشاهی، تألیف محمد اقبال مجدّدی و عارف نوشاهی، پورب اکیدمی، اسلام‌آباد، بتعاون ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 2008م، 240 ص، تصاویر، (اردو)
 44. ارمغان هندوستان، سفرنام‍ۀ هند 1988، پورب اکیدمی، اسلام‌آباد، اسلام‌آباد، 2008م، 214 ص، سفرنامه هندوستان در سال 1988 و نامه‌های ضیاء‌الدین دیسایی و دکتر نذیر احمد خطاب به عارف نوشاهی - (اردو)
 45. رسائل غنیمت: رقعات غنیمت و مناظرۀ گل و نرگس، المیر ترست لائبریری، گجرات، 2009م، 128ص (فارسی)
 46. کنز الاکتساب، در فن مهرکنی و هنرهای وابسته، سرودۀ رحمتی بن عطاء‌الله (به سال 1057ق)، به کوشش دکتر عارف نوشاهی، با همکاری اقصی ازور، ضمیم‍ۀنامۀ بهارستان، متون قدیمی، 1387ش/2008م، 72ص (فارسی)
 47. خواجه احرار: (در شرح حال و بررسی آثار خواجه عبیدالله احرار)،تحقیق، تصنیف و ترجمه: عارف نوشاهی، ترجمه با همکاری: شعیب احمد، پورب اکیدمی، اسلام‌آباد، 2009م، 336ص (اردو)
 48. فهرست مخطوطات آزاد: ذخیرۀ محمدحسین آزاد، پنجاب یونیورستی لائبریری، لاهور(فهرست مشروح نسخه‌های خطی فارسی، عربی و اردو)، عارف نوشاهی و محمد اکرام چغتائی، شعب‍ۀ اردو، پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، لاهور، 2010م، 252ص (اردو)
 49. تذکرۀ نوشاهیه (در شرح حال حضرت سید حاجی محمد نوشه گنج بخش قادری (د.1064ق)، و مشایخ و اولاد و خلفای او) تألیف محمد حیات نوشاهی، با ترجم‍ۀ اردو و شرح حال مولف از سید شریف احمد شرافت نوشاهی، تصحیح و تدوین، مقدمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، ادارۀ معارف نوشاهیه، اسلام‌آباد، 2010م، 772ص (فارسی و اردو)
 50. در کوی خلیل (خاطره‌ها دربارۀ استاد خلیل‌الله خلیلی و برخی یادداشتهای او)،کتابخان‍ۀ استاد خلیلی، دوشنبه20١0م، 208ص (فارسی)
 51. یار آشنا،نگارش استاد خلیل‌الله خلیلی، باحواشی و مقدمه عارف نوشاهی، کتابخانه استاد خلیلی، دوشنبه، 20١0م، 164ص (فارسی)
 52. گوهر آشنا، الفتح پبلی کیشنز، راول‌پندی، 20١١م، ١92، ص، در شرح احوال احمدیار خان یکتا خوشابی (درگذشته 1147ق) و برگزیده کلام او (اردو و فارسی)
 53. ثواقب المناقب اولیاء‌الله، تألیف عبدالوهاب بن جلال‌الدین محمد همدانی (د.954ق)، تصحیح و مقدم‍ۀ عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390ش/ 2011م، چهل و پنچ، 398، 6ص (فارسی)
 54. سیه بر سفید(مجموع‍ۀ گفتارها و یادداشت‌ها در زمین‍ۀ کتابشناسی و نسخه‌شناسی)، تألیف عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390ش/ 2011م (فارسی)
 55. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور، تألیف عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390، 2 جلد (فارسی)
 56. فهرست نسخه‌های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان اسلام‌آباد گنجینۀ مفتی فضل عظیم، تألیف عارف نوشاهی، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1390 (فارسی)
 57. کتابشناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 1391، 4 جلد (فارسی)

ب) تصحیح و تدوین رساله‌های کوتاه فارسی (به ترتیب الفبایی نام رساله‌ها)

 1. رساله در احوال طایفۀ کافر سیاه‌پوش، ترجم‍ۀ سید حسین شیرازی،معارف، تهران، دورۀ دهم، شماره 2، 3، مرداد - اسفند 1372 ش/ مارس 1994م، ص 56 -72
 2. رساله در احوال کافران کاموزی، نوشت‍ۀ حاجی امدادالله پیشاوری؟،معارف، دورۀ دهم، شماره 3، آذر - اسفند 1374 ش/ مارس1996 م، ص 45 -66
 3. رساله در شرح احوال وآثار شیخ ابوعلی سینا(نگاشت‍ۀ 1041ق)، تألیف حکیم نظام‌الدین احمد گیلانی، به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی، اورینتل کالج میگزین، لاهور، ج80، ش1- 2، شمارۀ مسلسل 295- 296، 1425ق/ 2005م، ص43- 58 [پس از چاپ متن، نسخه‌هایی در کتابخان‍ۀ رضا، رام پور به دست آمد که در آن، نام مؤلف، پیر محمد بن شیخ جلال قنوجی (م1080 یا1085ق) است و این نام مکرر چاپ شده است]: «رساله ای در احوال و آثار شیخ بوعلی سینا»، آینۀ میراث، دورۀ جدید سال چهارم، شمارۀ اول، شمارۀ مسلسل 32، بهار 1385ش، ص277- 291
 4. پری‌خانه، نوشت‍ۀ انندرام مخلص، به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی،نام‍ۀ بهارستان، تهران، دفتر 11، 85- 1384ش، ص284- 265
 5. دو رساله در اسناد مصافحه (حافظ سلطان علی اوبهی و محمد الباقی بلخی پلاس پوش)،دانش، اسلام‌آباد، 89، تابستان 1386ش، 2007م، ص9- 36
 6. احوال و انساب قریش ملتان و نواحی آن: تألیف شیر محمد بن محمد عابد قریشی‌هاشمی،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م، ص193- 220
 7. التجریب الوافی فی الحبر الصافی، تألیف علی بن حسام‌الدین متقی برهان پوری، مقدمه و تصحیح عارف نوشاهی،نام‍ۀ بهارستان، تهران، سال 5، شمارۀ 1و2، دفتر 9- 10، بهار و زمستان 1383ش/ 2005- 2004م، ص21- 26
 8. ذیل کتاب «تحفۀ‌المرشدین من حکایات الصالحین» در ذکر شیخ ابی اسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی، تألیف جلال‌[الدین] محمد بن عبادی کازرونی، به تصحیح و مقدمه عارف نوشاهی و معین نظامی،معارف، تهران، دورۀ بیستم، شماره 1، فروردین - تیر 1382ش/ ژوییه 2003، شمارۀ پیاپی 58، ص97- 139
 9. تحقیق سمت قبله در بلاد ماوراء‌النهر، تألیف یوسف قرباغی،تحقیقات اسلامی، تهران، سال هفتم، شمارۀ 1، 1371 ش/1992، ص 47 -82
 10. تذکرۀ تحفۀ‌الفصحا تألیف چندربهان برهمن، مجالس،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010، ص87- 124
 11. تذکرۀ شیخ قاسم سلیمانی پشاوری، تألیف غلام قدوس،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 46، پابیز 1375ش/ 1996 م، ص 13 - 46
 12. چهار فصل کابل، تألیف بقا کنجاهی، با مقدمه و تعلیقات اردو،دانش، اسلام‌آباد، 1365 ش/ 1986 م، شمارۀ 5 -7، 28 ص
 13. حلی‍ۀ رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم، تألیف محمدهاشم کشمی،نامۀ شهیدی (جشن‌نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی) به اهتمام علی‌اصغر محمد‌خانی، تهران، 1374 ش/1995 م، ص 582 -602
 14. حورائیه (در شرح رباعی شیخ ابوسعید ابوالخیر)، تألیف خواجه عبیدالله احرار،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 60- 61، بهار و تابستان 1379 ش/2000م (منتشرشده در 1381 ش/ 2002 م)، ص 179 -186
 15. قسمتی از تذکرۀ خیرالبیان در شرح احوال و آثار علما و شعرای عصر صفوی، اثر ملک‌شاه‌حسین سیستانی،معارف، تهران، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 2، مرداد، آبان 1376 ش، ص32- 69
 16. رقعات حزین، نوشته شیخ محمد‌علی حزین لاهیجی،سفینه، لاهور، جلد 2، شماره1، سال 1383ش، ص7- 57
 17. زمزمۀ وحدت: رساله‌ای در توافق موسیقی و هندی، نوشت‍ۀ میرزا بیگ بن سید علی حسینی اصفهانی،معارف، تهران، دورۀ هفدهم، شمارۀ 1، فروردین، تیر 1379 ش/ ژویی‍ۀ 2000، ص 102 -124
 18. سخنانمولانا شمس‌الدین محمد روجی، عارفی از خراسان در قرن نهم هجری، معارف، تهران، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 3، آذر، اسفند 1376 ش/ مارس 1998، ص 136 -144
 19. شجرۀ طیبه [سه داستان سمبولیک]، تألیف محمد‌ماه صداقت کنجاهی، با همکاری میان شیر محمد «اسد»؛ به کوشش عارف نوشاهی و معین نظامی،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 80، بهار 1384ش/ 2005م؛ ص9- 32
 20. رساله شجرۀنسب مفتیان بهیره، تألیف محمد صالح مفتی بهیری عثمانی، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن 2010م، ص181- 192
 21. بزم آرزو (گزیدۀتذکرۀ مجمع‌النفایس، در شرح حال و منتخب اشعار و پاره‌ای نقد بر اشعار شاعرانی که با مؤلف معاشر بوده‌اند)، تألیف سراج‌الدین علی‌خان آرزو، تلخیص و مقابله و مقدم‍ۀ عارف نوشاهی، مجلّه کاوش، شعب‍ۀ زبان و ادبیات فارسی، جی سی یونی‌ورستی، لاهور، شماره12- 13، سال 2004- 2003م، 131ص
 22. مرآت‌الادوار و مرقات‌الاخبار (فصلی در شرح‌حال بزرگان خراسان و ماوراء‌النهر و فارس در قرن‌های نهم و دهم هجری)، تألیف مصلح‌الدین محمد لاری،معارف، تهران، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 3، آذر، اسفند1375 ش، ص 91 -113
 23. مقابر هند، تألیف اسماعیل بن صحاف‌باشی،معارف، تهران، دورۀ سیزدهم، شمارۀ 1، فروردین- تیر 1375ش/1996 م، ص 68- 84
 24. ملفوظات زین‌الدین قواس بهدادنی خوافی، به تدوین امیر سید محمد،برگ بی برگی، یادنام‍ۀ استاد رضا مایل، به کوشش نجیب مایل هروی، [تهران]، 1378 ش/1999 م، ص 435 -517
 25. تذکرۀ برخی از مؤلفان و شاعران خراسان و ماوراء‌النهر در قرن دهم و یازدهم هجری: اقتباساتی از نسمات‌القدس من حدایق‌الانس،ارج‌نام‍ۀ ایرج، به خواستاری و اشراف محمدتقی دانش‌پژوه و عباس زریاب‌خویی، به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران، 1377ش، جلد 2، ص 491 -515
 26. رسال‍ۀ والدیه، تألیف عبیدالله احرار سمرقندی،تحقیقات اسلامی، تهران، سال نهم، شمارۀ 1- 2، 1383ش/1994 م، ص 65 -77

 

مقالات فارسی، اردو، پنجابی و انگلیسی (به ترتیب موضوعی و تاریخ چاپ)

الف) نسخه‌شناسی

 1. نسخه‌های خطی آثار شبه قاره در کتابخان‍ۀ مرعشی قم (اردو)،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 18، شمارۀ 11، جمادی‌الآخر 1401ق/ آوریل 1981م، ص 8-36؛ جلد 19، شمارۀ 3، ذوالقعدۀ 1401ق/ سپتامبر 1981م، ص 59، 72
 2. نسخه‌های خطی پنجابی کتابخانه نوشاهیه، ساهن پال، گجرات (پنجابی)،کهوج، لاهور، شمارۀ 8-9، ژانویه-دسامبر 1982، ص 115- 131
 3. نسخه‌های خطی در پاکستان: مسایل و پیشنهاد‌ها(اردو)، تحقیق، حیدرآباد، شمارۀ3، 1989م، ص 106- 412
 4. ره‌آورد تُرکیه(فارسی)، معارف، تهران، دورۀ یازدهم، شمارۀ3، آذر، اسفند، 1374 ش/مارس1995م، ص 12- 29
 5. بعضی نسخه‌های خطی کتابخان‍ۀ مخدوم اسلام‌آباد(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 33، شمارۀ3، شعبان، شوال 1416ه/ژانویه - مارس1996م، ص 25- 74
 6. نسخه‌های خطی کتابخان‍ۀ خیری‍ۀ پشاور(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 34، شمارۀ2، جمادی‌الاول -شعبان 1417ق/ اکتبر - دسامبر 1996م، ص 43- 70
 7. فهرست جامع نسخه‌های خطی موجود در پاکستان چگونه تدوین شود(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 35، شمارۀ2-3، جمادی‌الثانی – ذوالقعده 1418ق/ اکتبر- دسامبر 1997 تا ژانویه- مارس1998م، ص209- 214
 8. فهرست نسخه‌های خطی و عکسی (عربی و فارسی) کتابخان‍ۀ عارف نوشاهی (اسلام‌آباد-پاکستان)(فارسی)، نسخه‌پژوهی، قم، دفتر یکم، پاییز1383 ش/ 2004م، ص399- 454
 9. کتاب‌شناسی توصیفی فهرست‌های نسخه‌های خطی پاکستان(فارسی)، کتاب ماه کلیات، تهران، سال هفتم، شمارۀ 9 و 10، شمارۀ مسلسل 81 و82، شهریور و مهر 1383ش/ 2004م، ص178- 183
 10. قیمت کتاب در چهل و شش نسخ‍ۀ خطی (بررسی کوتاه در محدودۀ یادداشتهای چهل و شش نسخ‍ۀ خطی فارسی کتابخان‍ۀ دانشگاه پنجاب، لاهور)(فارسی)؛ کتاب‌فروشی (یادنامه‌ی بابک افشار) جلد اول، به خواستاری ایرج افشار، با همکاری عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، سید فرید قاسمی، نادر مطلبی کاشانی، انتشارات شهاب ثاقب، تهران، 1383ش/ 2005م، ص659- 679
 11. نسخه‌های خطی مدین‍ۀ منوره: مختصری دربارۀ نسخه‌های خطی آثار مولّفان شبه‌قاره در کتابخانه‌های مدین‍ۀ منوره،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 43، شمارۀ3، ذوالحج‍ۀ 1426- صفر1427ق/ ، ژانویه- مارس2006م، ص83- 122، آین‍ۀ میراث، شمارۀ مسلسل42، سال 6، شماره3، 1387ش/ 2008م، ص259- 298
 12. بازشناسی متون فارسی در شبه‌قاره پاکستان و هند،دانش، اسلام‌آباد، 83، زمستان 1384ش/ 2006م، ص45- 50
 13. نسخه‌های خطی اردو در کتابخان‍ۀ وزارت امورخارجه ایران(اردو)، تحقیق، جام شورو، شماره15، 2007، ص5- 8
 14. ترقیمه‌نویسی نسخه‌های خطی(فارسی)، کتاب ماه ادبیات، تهران، شماره20، سال دوم، شمارۀ مسلسل، 134، آذر 1837ش/دسامبر 2008م، ص80- 86
 15. ترقیمه‌نویسی نسخه‌های خطی (با توجّه به نسخه‌های خطی فارسی شبه‌قاره)(فارسی)، جنگ، دفتر اول، مجموع‍ۀ مقالات یادمان شهید ثقۀ‌الاسلام تبریزی از پیشگامان فهرست‌نگاری ایران، تهیه و تدوین انجمن فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی، تهران، 1388ش/ 2009م، ص602- 561
 16. مسئل‍ۀ تصحیح عبارات عربی در متون فارسی واردو (دیدگاه علی محدث)(فارسی)، دریافت، اسلام‌آباد، شماره9، سال2010م، ص39- 36
 17. نسخ‍ۀ خطی تاریخ محمود‌شاهی ممهور با مهر و یادداشت عبدالرحیم‌خان خانان(اردو)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن2010م، ص35- 39
 18. ترتیب، تدوین و احیای متون فارسی در شبه‌قاره(ترجمه اردو: عصمت درانی)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010م، ص233- 254

 

ب) دربارۀ متون کهن خطی فارسی (به ترتیب نامهای متون)

 1. رساله دراحوال عمر بن دانیال بن سلیمان همدانییا تلخیصی از معدن‌الدرر فی سیرۀ الشیخ حاجی‌عمر، معارف، تهران، دورۀ22، شمارۀ 3، آذر – اسفند 1385ش/ مارس2007م، ص93- 98
 2. استدراکی برارشاد،گزارش میراث، تهران، 19و20، فروردین و اردیبهشت 1387ش، آوریل و می 2008م، ص15- 16
 3. بیاض‌خوشبویی: در شرح اسباب و لوازم فرهنگ و تمدن شبه‌قاره در دورۀ تیموریان،نام‍ۀ بهارستان، تهران، سال 2، دفتر 4، 1380 ش/ 2002- 2001م، ص 79- 86
 4. تحفۀ‌الپنجاب: مثنوییی فارسی دربارۀ معاشرت، عمارات و رجال پنجاب در عصر عالمگیر (اردو)،تحقیق، ، جام شورو، شماره16، 2008م، ص457- 486
 5. نسخه‌های کهن از یک تفسیر قرآن،پاکستان مصوّر، اسلام‌آباد، به من 1365 ش/ ژانویه 1987م، ص2- 4
 6. تمثال اشیا و ازهار الادویه:دایرۀ‌المعارف گیاهان و پرندگان و حیوانات کشمیر، دانش، اسلام‌آباد، شماره58- 59، پاییز و زمستان 1378 ش، منتشر شده در شهریور 1380 ش/ سپتامبر 2001م، ص97- 108
 7. ثلاثۀ غساله: منبعی ارزشمند درباره آثار تألیف شده در بنگال (اردو)،معارف، اعظم گڑه، مارس1990م، ص 165- 186
 8. ثواقب المناقب اولیاء‌الله:مأخذی فراموش‌شده دربارۀ مولانا و مولویه، معارف، تهران، دورۀ هیجدهم، شماره2، مرداد -آبان 1380 ش/ نوامبر 2001، ص 58- 74؛ مقاله‌های کنگرۀ بین‌المللی مولانا، استانبول، 2010م، ج4، ص1901- 1923
 9. جام‌ جهان‌نما: ایک تاریخی و تهذیبی اهمیت کی تصنیف، اردو، کراچی، شماره1، 1989م، ص 91-123
 10. جامع‌الصنائع و الاوزان: مأخذ کهن فارسی در علوم بلاغی و سبک‌شناسی شعر،معارف، تهران، دورۀ 19، شماره1، فروردین -تیر 1381 ش/ ژوییه2002، ص 36- 49
 11. جوامع احکام النجومبیهقی (د 565 ق): کتابی مهم در احکام نجوم و جامعه‌شناسی ایران، نام‍ۀ بهارستان، تهران، سال 1، شماره1، دفتر اول، 1389 ش/2000م، ص 51-58
 12. تذکرۀحدیقه هندی (اردو)، دانش، اسلام‌آباد، شماره2، 1364 ش/1985م، ص117- 161
 13. خازن‌الشعرا: تذکرۀ دانشمندان و شاعران هندی و ایرانی قرن هجده و نورزده میلادی (اردو)،معیار، اسلام‌آباد، جلد1، شماره1، ژانویه- ژوئن2009م، ص116- 93
 14. سیرالبلاد خادم: سفرنام‍ۀ بلاد عرب و عجم یک نویسندۀ هندی در قرن 19 میلادی (اردو)،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 46، شماره4، آوریل- ژوئن2009ء، ص139- 154؛ بازیافت، لاهور، شماره14، ژانویه تا ژوئن2009م، ص59- 74؛ خدابخش لایبریری جرنل، پتنه، شماره157، ژوییه- ستمبر 2009م، ص105- 120
 15. فتوحات‌المکیۀ و الفیوضات‌المدنیۀ: مجموع‍ۀ نایاب تحریرات شیخ عبدالحق محدث دهلوی،فکر و نظر، اسلام‌آباد، صفر -ربیع الثانی 1415ﻫ/ ژوییه- ستمبر 1994م، ص 75 ـ 87 ؛  المصداق، حیدرآباد سند، شماره1، 1996م، ص 78- 87
 16. منابع فارسی دربارۀ هجویری وکشف‌المحجوب او در شبه قارۀ هند و پاکستان، مشکوۀ، مشهد، شماره 32، 1370 ش/1992م، ص 180-187
 17. مثنویگلزار محبت از غنیمت کنجاهی، در کتاب غنیمت کنجاهی، ترتیب و تدوین نجم‌الرشید و محمد صابر، مرکز تحقیق و تألیف المیر ترست لایبریری، گجرات، 2009م، ص326- 302
 18. مجالس جهانگیری: مأخدی منحصر به‌فرد وقایع ادبی و فرهنگی دربار جهانگیر (ترجم‍ۀ اردو وجیهه فرقان)،معیار، اسلام‌آباد، ج 2، ش 1، مسلسل شماره 3، ژانویه- ژوئن2010م، ص43- 86
 19. مجموع‍ۀلطایف و سفین‍ۀ ظرایف: منبعی کهن در شعر فارسی و صنایع ادبی، معارف، تهران، دورۀ شانزدهم، شماره1، فروردین -تیر 1378 ش/ ژوییه1999م، ص 50-65
 20. نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه‌قاره:مرج‌البحرین تألیف ختمی لاهوری به سال 1026ق، دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ15، 1367 ش/1988م، ص 65- 80؛ سخن اهل دل (مجموع‍ۀ مقالات به مناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ)، تهران، 1371ش، ص 761-780؛ و استدراک این مقاله در: دانش، اسلام‌آباد، شماره 17- 18، 1368ش/ 1989م، ص 317-321
 21. کهن‌ترین نسخه خطیالمستخلص در پاکستان، المعارف، لاهور، جلد 15، شماره6، شعبان 1402ه/ ژوئن1982 م، ص 23- 28؛ قرآن الهدی، کراچی، آوریل1982، ص 26-27
 22. نسخۀ نفحات‌الانس از روزگار جامی،آینده، تهران، سال دهم، شمارۀ8، 9، آبان ـ آذر 1363 ش/1983م، ص 587-588
 23. نامه‌های شاه طاهر دکنی،دانش، اسلام‌آباد، شماره75- 76، ژوئن2004م، ص23ـ 32

 

ج) کتابشناسی (به ترتیب سال چاپ)

 1. مأخذشناسی امام اعظم ابوحنیفه(اردو)، نور اسلام، شرق‌پور، نوامبر 1975م
 2. کتابشناسی فهرست‌های نسخه‌های خطی پاکستان،کتابداری، تهران، دفتر هشتم، 1980م، ص 71 -90 ؛ مجلّه تحقیق، لاهور، جلد 4، شماره 1، ص 31 -48
 3. بخش تألیفات عربی کتاب ثلاث‍ۀ غساله تألیف حکیم حبیب الرحمان(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، محرم -ربیع الاول 1409 ﻫ / اکتوبر- دسمبر 1988 م، ص 39
 4. ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های شبه‌قارۀ پاکستان و هند،دانش، اسلام‌آباد، شماره 14، 1367 ش/1988 م، ص 85 -131 ؛ استدراک: ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های پاکستانی (به اردو)، دانش، شماره 19، 1368 ش/1989 م، ص 263 -267؛
 5. ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های شبه‌قارۀ پاکستان و هند(به اردو)، دانش، شماره 20-21، 69- 1368 ش/1990 م، ص 207-211
 6. کتابشناسی آثار فارسی چاپ شبه قارۀ پاکستان و هند (طرح)،دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ 67، 1375ش/ 1996م، ص 177-182
 7. وفیات‌نویسی در ادبیات اسلامی (کتابشناسی کتب عربی، فارسی، ترکی و اردو درباره وفیات)(اردو)، مجل‍ۀ اسلامی تاریخ و ثقافت، کراچی، شماره 1، 2007، ص49- 70؛ مطالعات، دهلی، جلد3، شماره 3، مسلسل شماره 8، ژوییه تاسپتامبر2008م/ رجب تا رمضان1429ه، ص145- 163

د) هنرهای زیبا

× خوشنویسی:

 1. مسلمانان و هنر خطاطی،فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 19، شمارۀ7، ربیع الاول 1402ق/ ژانویه 1982 م، ص 8-23؛ جلد 19، شمارۀ 8، ربیع الثانی 1402ق/ فوریه1982 م، ص 11- 25
 2. لوازم کتابت، اقتباسی از بیاض خوشبوئی(اردو)، کتاب‌شناسی، اسلام‌آباد، 1988م، شماره2، ص 211- 214
 3. آداب کتابت و لوازم کتابت (برگرفته از نسخۀ خطی مفتاح المطالب تألیف احمد بن عبدالله‌جمال پسروری)،نام‍ۀ بهارستان، تهران، شماره13- 14؛ 1386- 1387ش/2008م، ص7576

 

× موسیقی:

 1. فصل موسیقی مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف،معارف، تهران، دورۀ هفدهم، شمارۀ2، مرداد - آبان 1379 ش/ نوامبر 2000 م، ص 135-140 (متن قسم نود و چهارم در علم موسیقی مجموع‍ۀلطایف و سفینۀ ظرایف تألیف سیف جام هروی به سال 803 ق)

× دربارۀ ادبیات و نویسندگان فارسی

 1. نامه‌ای از نادر اقبال لاهوری،فیض‌الاسلام، راولپندی، ژانویه1978 م، ویژه‌نام‍ۀ اقبال، ص 86- 88؛ تجدید چاپ در: افغان‌نامه تألیف محمود افشار، تهران، 1380 ش، جلد 3، ص 583؛ ناموارۀ دکتر محمود افشار، گردآوردۀ ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان، تهران، 1377 ش/1998م، جلد 10، ص 4111-4115
 2. پاسداران زبان فارسی در پاکستان(دربارۀ مولفان و شاعران طریقه نوشاهیه)، وحید، تهران، شمارۀ245، آذر ماه1357 ش/نومبر 1978 م، ص 35-43
 3. محمدهاشم ایمن‌آبادی و تألیفات فارسی او(اردو)، المعارف، لاهور، جلد 12، شمارۀ11، ذوالحجه1400ه/نومبر 1980م، ص 14- 26
 4. دانشمندان و مولفان سلسل‍ۀ قدسیه(اردو)، المعارف، لاهور، اوت 1983م، ص 33- 37
 5. کارنام‍ۀ سید پیر حسام‌الدین راشدی،آینده، تهران، به من 1363 ش/1983م، ص 843-849
 6. قصیدۀ مصنوع فقیر دهلوی در مدح حضرت علی،اورینتل کالج میگزین، جلد 60، شمارۀ1 و 2، شمارۀ مسلسل 235-236، 1986 م، ص 53-68
 7. صداقت کنجاهی و شعر فارسی او،پاکستان مصور، اسلام‌آباد، شهریور 1367 ش/ سپتامبر 1988م، ص 29-34
 8. ملا خطای شوشتری،تحقیقات اسلامی، تهران، سال 4، شمارۀ1 و 2، 1369 ش، ص 74- 82
 9. نامگذاری کتابهای فارسی در شبه‌قاره(ترجمه فارسی: جلال حسین)، کتابداری، تهران، دفتر 14، 1369 ش/1990 م، ص 93- 99
 10. معرفینسخه‌های خطی فارسی به کتابت نصرالله بن عبدالسلام بهیروی یکی از مولفان و کاتبان لغت‌شناس پنجاب در عصر عالمگیر (اردو)، مجلّه تحقیق، لاهور، 1989، جلد 10، ش 1- 4، ص 31- 36؛ فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 38، شمارۀ4، محرم -ربیع الاول 1422/آوریل-ژوئن2001م، ص 103- 123
 11. بایزیددوری هروی و مجمع‌الشعرای او، تحقیقات اسلامی، تهران، سال 4، شمارۀ1 و 2، 1370 ش، ص 248-277
 12. استادمحمدحسین مشایخ فریدنی (احساسات شخصی، مناسبات او با شبه‌قاره و اقبال، آثار و مقالات)، فرهنگ، تهران، کتاب هشتم، بهار 1370 ش، ص 139-152
 13. احوال وآثار بدرالدین کشمیری (ترجمۀ فارسی: نجم‌الرشید)، نامۀ پارسی، تهران، سال 3، شمارۀ1، شمارۀ پیاپی 8، بهار 1377 ش، ص 19- 27
 14. دوتذکرۀ مهم فارسی دربارۀ صوفیان بیجاپور (اردو)، معارف، اعظم‌گره، جلد 150، شمارۀ3، 1413ﻫ/ 1993م، ص 183- 188
 15. محمدبن جلال شاهی رضوی مؤلف گمنام فارسی قرن 11ق (اردو)، اردو، کراچی، شمارۀ2، ص 59-66؛ نیز: معارف، اعظم‌گره، جلد 151، شمارۀ5، ذیقعده 1413ق/ می 1993م، ص 339-348
 16. بازیافت بعضی رسایل فارسی محمدهاشم کشمی(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، محرم -ربیع الثانی 1414ه/ژوییه-سپتامبر 1993م، ص 83-86
 17. کتیبه‌هایفارسی خانقاه نوشاهیه، دانش، اسلام‌آباد، شمارۀ36، 1372 ش، ص 81- 96
 18. وقایع‌نویسیخانواده‌ای علمی بلگرام در سند در عصر کلهورا (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 34، شمارۀ4، 1997م، ص 51- 62
 19. چیده چیده‌ها از شبه‌قاره جهان (1)،کلک، تهران، مرداد -آذر، 1376 ش/ اوت-دسامبر 1997 م، شمارۀ93- 89، ص 561- 575
 20. چیده چیده‌ها از شبه‌قاره (2)،بخارا، تهران، سال اول، شمارۀ4، بهمن و اسفند 1377ش/ فروردین-مارس1999، ص 191- 202
 21. عوارف‌المعارفدر شبه‌قاره: شواهدی چند در رواج آن کتاب تا پایان قرن هشتم هجری، معارف، تهران، دورۀ 16، شماره2، 1378 ش/ 1999م، ص 74- 81
 22. منابعاساسی دربارۀ احوال و افکار خواجه احرار (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 37، شمارۀ1، ربیع الاول -جمادی الاول 1420ق/ ژوییه- سپتامبر 1999م، ص 117- 125
 23. خدمات علمیمیرامین‌الدین‌خان هروی (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 39، شمارۀ1، ربیع‌الثانی - جمادی‌الثانی 1422ق/ ژوییه-سپتامبر 2001م، ص 79- 89
 24. سراج‌اللغه: فرهنگ انتقادی لغات و استعارات زبان فارسی،نشر دانش، تهران، سال 19، شماره4، زمستان 1381 ش/ 2002م، شمارۀ پیاپی 103، ص 39-41
 25. بررسی اصالت رساله‌ای منسوب به خواجه باقی بالله(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 40، شماره3، ذوالقعده - ذوالحجه1423ق/ محرم 1424ق/ ژانویه-مارس2003م، ص 87- 98
 26. خاطراتو ملاحظات درباره مرحوم احمد گلچین‌معانی و کتاب او تاریخ تذکره‌های فارسی، دانش، اسلام‌آباد، 71- 70، پاییز و زمستان1381 (تاریخ نشر مرداد 1382ش/ اوت 2003م)، ص249- 256
 27. برخیعلمای لاهور در قرن 12 هجری (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد41، شماره2، شعبان-شوال 1424ق/ اکتبر- دسامبر2003م، ص3- 14
 28. مجموعه‌ایفارسی نویافتۀ ملفوظات شاه‌غلام‌علی دهلوی مجددی (اردو)، خدا‌بخش لایبریری جرنل، پتنه، شماره123، آوریل- ژوئن2003م، ص 65- 70
 29. وزیر/ وزیری: شرح‌حال و نمونه اشعار شاعری تاتاری چینی نژاد در قرن11 (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد42، شعبان – ذوالقعده 1425ق/ اکتبر-دسامبر 2004م، شماره2، ص71- 123
 30. اسناد حاکمیت ادبیات فارسی در شبه‌قاره(گزارش سخنرانی عارف نوشاهی در چهاردهمین نشست از سلسلسه نشست‌های «مرکز نشر میراث مکتوب» در تاریخ 24/4/1383)، (به قلم زهرا جعفری)، کتاب ماه کلیات، تهران، سال هفتم، شمارۀ 9 و 10، شمارۀ مسلسل 81 و 82، شهریور و مهر 1383ش/ 2004م، ص 171- 173
 31. شرح احوال و آثار بابا‌محمد‌عثمان کشمیری یکی از شاگردان شاه ولی‌الله محدث دهلوی(اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد24، شماره1، جمادی الاول- رجب1425ه/ ، ژوییه-سپتامبر 2004م، ص123- 140
 32. معروضاتیچند دربارۀ سراج‌الدین علی‌خان آرزو و و تذکرۀ مجمع‌النفائس او (اردو)، پیغام آشنا، اسلام‌آباد، شماره 23، اکتبر تا دسامبر 2005م، ص141- 145
 33. مجموع‍ۀآثار فارسی علی‌اکبر باخرزی، دانش، اسلام‌آباد، شماره83، زمستان 1384ش/ 2006م، ص9- 24
 34. آثارخطی و نمون‍ۀ کلام فارسی مولوی غلام‌حسین قریشی ساهو والا، ضلع سیالکوت (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد: 44، شماره3، ذوالحجه1427ق، محرم1428ق/ ژانویه- مارس2007م، ص93- 121
 35. کتابشناسیآثار حسام‌الدین راشدی، دانش، اسلام‌آباد، شماره90، 1386ش/2007م، ص45- 56
 36. سهنسخ‍ۀ کهن مثنوی مولوی از یک کاتب، آین‍ۀ میراث، تهران، دورۀ جدید، سال پنجم، شماره سوم، پاییز1386/2007، (پیاپی38)، ص319- 329
 37. ذکر مجالس علمیلاهور در رساله دریای روح و تیمم نوح تألیف علیم‌الله عباسی لاهوری (اردو)، فکر و نظر، اسلام‌آباد، جلد 45، شماره 3، محرم- ربیع الاول 1429ق/ ژانویه- مارس 2008، ص131- 152
 38. کلام فارسی بوعلی قلندر پانی پتی در مجموعۀ لطایف و سفین‍ۀ ظرایف(اردو، فارسی)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010، ص29- 34
 39. اشعار برگزیدۀ مثنوی تحفۀالپنجاب دربارۀ پنجاب(اردو، فارسی)، معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010م، ص125- 144
 40. شش فصل و گلدستۀ حسن: دو اثر فارسی احمدیارخان یکتا خوشابی،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه- ژوئن2010، ص145- 154
 41. میراث علمی خانوادۀ مفتی بهیره،معیار، اسلام‌آباد، ج2، ش 1، مسلسل شماره3، ژانویه-ژوئن 2010، ص155- 180
 42. اطلاعات بازیافت‍ۀ جدید دربارۀ شیخ نورالدین احمد طاووسی شیرازی(اردو)، بازیافت، لاهور، شماره17، ژوییه تا دسامبر2010م، ص77- 80
 43. امتیازات شبه‌قاره در زبان و ادبیات فارسی،دانش، اسلام‌آباد، شماره100، بهار 1389ش/ 2010م، ص37- 42
 44. میراث دیرآشنا (چند خاطره)،گزارش میراث، تهران، شماره39، خرداد و تیر 1389ش/ ژوئن و ژوییه 2010م، ص72- 74، خاطرات دربارۀ آشنایی با مرکز نشر میراث مکتوب، تهران
 45. نام‍ۀ پاکستان-1، گزارش میراث، تهران، شماره40، مهرداد و شهریور 1389ش/ اوت و سپتامبر 2010م، ص26- 28، تازه‌ترین اخبار علمی و فرهنگی پاکستان در حوزه نشر کتاب و وفیات و برگزاری کنگره‌ها و غیره
 46. نام‍ۀ پاکستان2، گزارش میراث، تهران، شماره 42 و 43، آذر-دی و بهمن-اسفند، 1389ش، ص15- 18
 47. فهرست‌نویسی نسخ خطی در پاکستان،کتاب ماه کلیات، تهران، آبان 1389ش، شماره 155
 48. اشعار نویافته رودکی بر اساس دو متن کهن فارسی،کتاب ماه ادبیات، تهران، اسفند 1389 ش، سال 4، شماره47 (پیاپی161)، ص30- 32
 49. آثار خجسته خجندیان در پاکستان،سفینه، لاهور، شماره8، سال 2010م، ص75- 78؛ رودکی، دوشنبه، شماره26- 27، به ار و تابستان1389ش، ص35- 42
 50. آخرین دیدارهای من با مرحوم ایرج افشار،گزارش میراث، تهران، سال5، شماره44، فروردین و اردیبهشت 1390ش، ص170- 171
 51. شاهنامه‌پژوهی در شبه‌قاره،دانش، اسلام‌آباد، 104، بهار 1390ش/2011م، ص9- 30
 52. کتابیات مزارات[کتابشناسی کتابهای عربی، فارسی، اردو، ترکی و انگلیسی دربارۀ مزارات] (اردو)، معارف، اعظم‌گره، اکتبر 2011م، جلد 188، شماره4، ص261- 277
 53. بررسی اصالت دیوان چاپی منسوب به احمد یار یکتا خوشابی،تخلیقی ادب، اسلام‌آباد، شماره8، ژوئن2011م، ص24- 41

 

ﻫ) ترجمه از فارسی به اردو و از اردو به فارسی

 1. خواجه محمد پارسا[نوشت‍ۀ محمد اختر چیمه]، نور اسلام، شرق‌پور، اولیای نقشبند نمبر، حصه اول، 1979
 2. محیط جغرافیایی سند در شاهنامه[نوشت‍ۀ ایرج افشار]، اظهار، کراچی، جلد 4، شمارۀ8- 9، ربیع الثانی - جمادی الاول 1402ه/فوریه -آوریل1982، ص 66- 69
 3. ذکر سند در شاهنام‍ۀ فردوسی[نوشت‍ۀ محمدعلی اسلامی ندوشن]، اظهار، کراچی، جلد4، شمارۀ12، شعبان 1402ق/ ژوئن1982، ص 37- 40
 4. دو کتاب تازه‌یافت فقه اسلامی: فقه بابری و جواهر اوغانی [نوشت‍ۀ احمد منزوی]،المعارف، لاهور، اوت1983، ص 45- 48
 5. کتابشناسی کشف‌المحجوب هجویری (نسخه‌های خطی، چاپ‌ها و ترجمه‌ها)[نوشت‍ۀ محمد حسین تسبیحی]، کتاب‌شناسی، اسلام‌آباد، شمارۀ2، 1986م، ص 132-155
 6. استاد خلیلی: رجزخوان جهاد افغانستان[نوشت‍ۀ عفاف السید زیدان]، سیاره، لاهور، جلد 35، شمارۀ1- 2، سالنامه، 1987، ص 71- 78
 7. سیر ایران[نوشت‍ۀ محمدحسین آزاد]، آینده، تهران، 1990م، سال 16، شمارۀ1-4، ص 88- 93؛ شمارۀ5- 8، ص 470-481
 8. روابط فرهنگی مسیحیت و اسلام شیعی[نوشت‍ۀ سید محمدمصطفی محقق‌داماد]، عالم اسلام اور عیسائیت، اسلام‌آباد، جلد 8، شمارۀ 4، اکتبر - دسامبر 1998، ص 15- 25
 9. تحقیق در آثار و احوال علی‌بن‌عثمان هجویری مؤلف کشف‌المحجوب[نوشت‍ۀ محمد موسی امرتسری، ترجمه با همکاری چاند بی بی]، معارف، تهران، دورۀ 15، شمارۀ 1 و 2، فروردین -آبان 1377 ش/ نومبر 1998، ص 199- 228

 

و) مقالاتی مندرج در یادنامه‌ها، جشن نامه‌ها و مجموعه‌ها (به ترتیب سال چاپ)

 1. صداقت کنجاهی و نثر فارسی او در ثواقب‌المناقب،ناموارۀ دکتر محمود افشار، به کوشش ایرج افشار با همکاری کریم اصفهانیان، تهران، 1364 ش/ 1985، ج1، ص 642 ـ656
 2. صداقت کنجاهی و شعر فارسی او،یغمای 32 (یادنام‍ۀ حبیب یغمائی)، تهران، 1370 ش/1991م، ص 195- 201
 3. نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه‌قاره: مرج‌البحرین تألیف ختمی لاهوریبه سال 1026ق، سخن اهل دل (مجموع‍ۀ مقالات بمناسبت بزرگداشت ششصدمین سال تولد حافظ)، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران، 1371ش/ 1992م، ص 761- 780
 4. کتابشناسی نظامی در پاکستان و هند،مجموعۀ مقالات کنگرۀ بین‌المللی نهمین سدۀ تولد حکیم نظامی گنجوی، به اهتمام و ویرایش منصور ثروت، دانشگاه تبریز، تبریز، 1782 ش/ 1993م، ج 3، ص 400- 427
 5. حلی‍ۀ رسول صلی‌الله علیه و آله و سلم،تألیف محمدهاشم کشمی، نام‍ۀ شهیدی (جشن‌نام‍ۀ استاد دکتر سید جعفر شهیدی)، به اهتمام علی‌اصغر محمدخانی، انتشارات طرح‌نو، تهران، 1374 ش/ 1995م، ص 582-692
 6. تحقیقات شیرانی دربارۀ فردوسی،نمیرم از این پس که من زنده‌ام (مجموع‍ۀ مقالات کنگرۀ جهانی بزرگداشت فردوسی، هزارۀ تدوین شاهنامه‌ی ماه1369 ش، دانشگاه تهران)، به کوشش غلامرضا ستوده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374 ش/1995م، ص 515- 521
 7. زبان اردو درایران (اردو)، بیرونی ممالک میں اردو، گردآوردۀ انعام‌الحق جاوید، مقتدرۀ قومی زبان، اسلام‌آباد، 1996م، ص 165- 173
 8. المستخلص و خلاص‍ۀ جواهرالقرآن،ناموارۀ دکتر محمود افشار، گردآورنده ایرج فشار، با همکاری محمدرسول دریاگشت، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1377 ش/1998م، جلد 10، ص 5839- 5862. (نقدی بر المستخلص یا جواهرالقرآن به تصحیح دکتر مهدی درخشان، چاپ تهران، 1365 ش)
 9. تذکرۀ برخی از مؤلفان و شاعران خراسان و ماوراء‌النهر در قرن دهم و یازدهم هجری(اقتباساتی از نسمات‌القدس من حدایق‌الانس)، ارج‌نام‍ۀ ایرج (جشن‌نام‍ۀ ایرج افشار) به خواستاری و اشراف محمدتقی دانش‌پژوه و عباس زریاب‌خوئی، به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران، 1377ش/ 1998م، جلد 2، ص 491- 515
 10. معرفیمثنوی نودریافت فارسی، خط بغداد سرودۀ صداقت کنجاهی، ارمغان علمی (به پاس خدمات علمی و ادبی دکتر وحید قریشی) مرتّبه رفیع‌الدینهاشمی، عارف نوشاهی، تحسین فراقی، مجلس ادبیات شرق، لاهور، 1998م، ص 471- 486
 11. Timsal - i ashya va azhar al adviya, A 19th Century Encyclopedia on Medical Herbs of Kashmir, La Science dans le Monde iranien a l'epoque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban, B. Thierry de Crussol des Epesse, Institut Francais de Recherche en Iran, Tehran, 1998, pp. 279- 290
 12. Some primary sources of Persian Medial Manuscripts in Pakistan and India, La Science dans le Monde iranien a l'epoque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban, B. Thierry de Crussol des Epesse, Institut Francais de Recherche en Iran, Tehran, 1998, pp. 291- 296
 13. Persian Medical Texts based on or translated from Sanskrit,La Sciencedansle Monde iranien a l'époque islamique, Z. Vesel, H. Beikbaghban, B. Thierry de Crussol des Epesse, InstitutFrançais de Recherche en Iran, Tehran, 1998, pp. 297- 300
 14. ملفوظات زین‌الدین محمود بهدادنی خوافی،برگ بی‌برگی (یاد‌نام‍ۀ استاد رضا مایل) به کوشش نجیب مایل‌هروی، تهران، 1378ش/ 1999م، ص 435- 517
 15. عوارف‌المعارف در شبه‌قاره: شواهدی چند در رواج آن کتاب تا پایان قرن هشتم هجری(اردو)، یادگار‌نام‍ۀ قاضی عبدالودود، مرتّب‍ۀ نذیر احمد، مختارالدین احمد، شریف حسین قاسمی، غالب انستیتیوت، دهلی، 2000م، ص 187- 197
 16. خدمات فارسی میر امین‌الدین‌خان ‌هروی تتوی بنیانگذار مسجد تاریخی سکهر(اردو)، تاریخءٍ سماج، مرتّب‍ۀ کلیم لاشاری، سکر هستاریکل سوسایتی، سکر، 2001م، ص 501- 509
 17. نسخه‌های خطی همروزگار دیوان وال‍ۀ داغستانی و اشعار اردوی وی در آن(اردو)، ارمغان شیرانی (یادنام‍ۀ حافظ محمود شیرانی)، مرتّب‍ۀ رفیع‌الدین هاشمی، زاهد منیر عامر، شعب‍ۀ اردو اورینتل کالج، پنجاب یونیورستی، لاهور، 2002م، ص 315-324
 18. دستور اساسی زبان فارسی(اردو)، فارسی زبان و ادب، زیر نظر نثاراحمد قریشی، شعب‍ۀ اردو، علامه اقبال اوپن یونیورستی، اسلام‌آباد، 2002م، ص 115- 146
 19. منتخب‌التواریخ تألیف محمدیوسف اتکی: مأخذی چاپ‌نشده دربارۀ تاریخ سنده(اردو)، مجموع‍ۀ مقالات سمینار زبان و ادبیات فارسی در سند، گردآوری و تنظیم جمشید خلقی، خان‍ۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کراچی، 2002م
 20. خدمات خلیل‌الرحمان داودی برای نسخه‌های خطی(اردو)، یادنام‍ۀ داودی، مرتّبین تحسین فراقی و جعفر بلوچ، دارالتذکیر، لاهور، ژانویه2003م، ص 62- 74
 21. دیدارهایی چند با سید ظل‌الرحمان درایران اور پاکستان (اردو)، حکیم سید ظل‌الرحمان: حیات و خدمات، گردآوری دکتر سیدحسن عباس و دکتر عبداللطیف، مرکز تحقیقات اردو و فارسی، گوپال‌پور، بهار؛ ابن‌سینا آکادمی، علیگره، 2005م، ص567- 573
 22. خاطرات و ملاحظات دربارۀ احمد گلچین‌معانی و کتاب اوتاریخ تذکره‌های فارسی،نام‍ۀ معانی (یادنام‍ۀ استاد احمد گلچین‌معانی)، به کوشش بهروز ایمانی، تهران، کتابخان‍ۀ مجلس، 1383ش/ 2004م، ص65- 73
 23. قیمت کتاب در چهل و شش نسخۀ خطی(بررسی کوتاه در محدودۀ یادداشت‌های چهل و شش نسخۀ خطی فارسی کتابخانۀ دانشگاه پنجاب، لاهور)؛ کتاب‌فروشی (یادنام‍ۀ بابک افشار)، جلد اول، به خواستاری ایرج افشار، با همکاری عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی، سید فرید قاسمی، نادر مطّلبی کاشانی، انتشارات شهاب ثاقب، تهران، 1383ش، ص79- 679
 24. چراغ مقبلان،حدیث عشق، 7: عرض‌حال، جستارها و گفتارها حجۀ‌الاسلام‌والمسلمین استاد سید احمد حسینی اشکوری، به کوشش سید صادق حسینی اشکوری (آصف‌آگاه) تهران، کتابخان‍ۀ موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، آبان 1384ش، ص263- 266
 25. اعتنا به متون شبه‌قاره درایران پس از 1978 (اردو)، ایران میں برّ صغیر کی فارسی مطالعات [1978ء کی بعد]، مرتّب‍ۀ معین نظامی، نجم‌الرشید، شعب‍ۀ فارسی اورینتل کالج، پنجاب یونیورستی، لاهور، 2005م، ص41- 57
 26. وزیر/ وزیری: شرح‌حال و نمونه اشعار شاعری تاتاری چینی‌نژاد در قرن11 (اردو)، ارمغان داکتر سید عبدالله، مرتّب‍ۀ داکتر تحسین فراقی و داکتر ضیاء‌الحسن، شعب‍ۀ اردو، پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، ، لاهور، 2005م، ص377- 440
 27. محمد داراشکوه،آشنایان راه عشق (مجموعه مقالات در معرفی شانزده عارف بزرگ) گردآورنده محمودرضا اسفندیار، زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی و سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی، 1384ش/2005م، ص472- 497
 28. پیر حسام‌الدین راشدی‌شناسی در ایران(اردو)، جدید سنده کی تاریخ: چند جهلکیاں، ترتیب: محمدقاسم سومرو و غلام‌محمد لاکهو، شعبه جنرل هستری، سنده یونیورستی، جام شورو، ص59- 63
 29. A 19thCentury Encyclopedia on Medical Flora and Fauna of Kashmir (Timthal - i ashya va azhar al- adwiya) ,Images of Islamic Sciences (Illustrated manuscripts from the Iranian world), Edited by Zhiva VESEL, Serge TOURKIN and Yves PORTER, Published by Institut Français de Recherche En Iran Islamic Azad University, Tehran, 2009, pp. 258- 259
 30. ثواقب‌المناقب اولیاالله(اردو)، ارمغان افتخار احمد صدیقی، مرتبین: رفیع‌الدینهاشمی و عزیز ابن‌الحسن، شعب‍ۀ اردو پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، لاهور، 2009، ص165- 162
 31. فهرست مخطوطات آزاد،آزاد صدی مقالات، مرتبین تحسین فراقی، ناصر عباس نیر، شعب‍ۀ اردو پنجاب یونیورستی اورینتل کالج، لاهور، 2010م، ص389- 399
 32. معمای حل‌نشدۀ یک شرح دیوان حافظ،اوراق عتیق، به کوشش سید محمد‌حسین حکیم، تهران، شماره1، 1389ش/2010م، ، ص55- 58
 33. "Facts and Fiction hand in hand about Shams of Tabriz in Pakistan", Sems: Gunesle Aydinlananlar[Enlightened by the Sun] ed. Cemalnur Sargut and others, Istanbul: Nefes Yayinlari, 2010, pp. 107- 117 (Turkish Translation), pp. 118- 128 (English Text)

 

ز) مقالات دائرۀ‌المعارفی (به ترتیب عناوین)

 1. آزاد، کتابخانه:دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 41- 42.
 2. آزاد لاهوری، فقیر عزیزالدین،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1384 ش، ج4، ص 22
 3. ابراهیم حسین احدی، خواجه (خوشنویس)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص160
 4. ابواسحاق جمال‌الدین قادری لاهوری (آرام‌گاه)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 180- 181
 5. ابوالبرکات خان، نواب،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1181- 182
 6. ابوالقاسم سلطان بیگلر،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 164- 165
 7. ابوالمعالی قادری کرمانی لاهوری غربتی (آرام‌گاه)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص229- 230
 8. ابوالمعالی لاهوری،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 270- 271
 9. ابوبکر اسحاق ملتانی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1372 ش، ج 5، ص 261
 10. ابوطاهر ملتانی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص206- 207
 11. ابوطاهر ملتانی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1372 ش، ج 5، ص 649
 12. ابو علی قلندر پانی پتی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 54- 55
 13. ابو نصر پارسا،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 317- 318
 14. احرار، عبیدالله،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 57- 58
 15. احرار [عبیدالله]،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 6، ص 651- 654
 16. احمد بیگ ‌لاهوری، میرزا،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 1، ص106
 17. احمد خواجگی کاسانی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص62- 63
 18. احمد طباطبایی، میرزا،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص306- 307
 19. احمدعلی سندیلوی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 75- 76
 20. احمد یادگار،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 175
 21. اختر، محمد صادق‌خان،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 163- 165
 22. ادارۀ ادبیات اردو،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 342- 343
 23. ادراکی بیگلاری،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 322- 323
 24. اردو ادبیات،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 7، ص 533- 541
 25. ارمغان قاسمی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص 376
 26. اسدالله‌خان،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص388
 27. اسکندر بت‌شکن،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1377 ش، ج 8، ص 359- 360
 28. اسلامیه کالج پشاور، کتابخانه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، 411- 412
 29. اسیر لکهنوی، میر ظفر علی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1377 ش، ج 8، ص 729- 730
 30. اشرف‌علی خان فغان،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 9، ص39
 31. اشرف نوشاهی منچری، محمد،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص441- 442
 32. اصلح کشمیری،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 9، ص 264
 33. اصفهانی، صدرالدین محمد،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص450
 34. اصول فارسی (کتاب)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص452- 453
 35. افضل بیگ قاقشال اورنگ‌آبادی،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج 9، ص 513- 514
 36. الطف، عبدللطیف،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص525
 37. الله‌داد بن بارک لاهوری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص537
 38. اللهیار ازبک بلخی بخارایی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص539
 39. اللهیار عثمانی بلگرامی، مرتضی حسین،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص539- 540
 40. الم رضوی، میر‌مهدی حسین،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص541
 41. الله‌داد لنگر‌خانی لاهوری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص549
 42. الهی‌بخش نوشاهی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص552
 43. امام‌بخش لاهوری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص562
 44. امام‌الدین، خلیفه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص 565
 45. امانت‌خان شیرازی، عبد‌الحق،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص575- 576
 46. امر‌الله، خلیفه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص589
 47. امید همدانی، محمد‌رضا،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، ج 10، ص 240- 241
 48. امیر شاه، پیر (آرامگاه دربهیره)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص613
 49. انار کلی (کتیبه)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص632
  انجمن اسماعیلیه (کتابخانه)، دانشنام‍ۀ زبان و ادب در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص 638
 50. اوچ شریف، کتابخانه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1384 ش، ج 1، ص683- 684
 51. بابو لال اله‌آبادی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص 758
 52. باذل مشهدی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج1، ص 191- 193
 53. باسطی، بنده‌علی‌خان،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص765- 766
 54. باقیای نائینی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص777- 778
 55. باقر بن عثمان بخاری اوچی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج1، ص634
 56. باقی قادری شطاری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص780
 57. با‌یزید دوری کاتب‌الملک،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص190- 192
 58. بایزید دوری هروی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص791- 792
 59. بخاری، محمد بن محمد،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص 386
 60. بخاری، محمد‌سعید گندسو دوم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص803
 61. بختاور‌خان، محمد،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص392- 393
 62. بخشو نایک گوالیاری، دانشنام‍ۀزبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص808- 809
 63. بدخشی، محمد بن رستم،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص 477- 478
 64. بدر‌الدین پهلواری،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران ج2، ص 490- 491
 65. بدرالدین علی‌خان دهلوی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387ش، ج 2، ص829- 830
 66. بدر مذکر سندی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران1387 ش، ج 2، ص833
 67. بدری کشمیری، بدر‌الدین،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج2، ص508- 509
  برق کوهاتی، آغا محمد شاه، دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص845
 68. برهانپوری، محمد‌هاشم کشمی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج3، ص 295- 296
  بقا سهارن پوری، دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص889- 890
 69. بقای کنجاهی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص890
 70. بلتستانی، شیخ محمد جواد ناصر‌الاسلام،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص899
 71. بلگرامی، امیر‌حیدر،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج12، ص495- 496
 72. بنی‌اسرائیل (بنی‌اسرائیلی)، شیخ‌محمد امین،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص930- 931
 73. بوز‌جانی، درویش‌علی،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج4، ص 537
 74. بهار علوم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص948
 75. بهاکری، سید به ادر شاه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص950- 951
 76. بهرام سقای بخاری،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج4، ص 789- 791
 77. بیاض باسطی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص980- 981
 78. بیاض خوشبویی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص981- 982
 79. بیخبر بلگرامی، عظمت‌الله،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج5، ص 121- 122
 80. بیمار لکهنوی، میندی‌لال،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1008
 81. پاکستان: ادبیات،دائرۀ‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ج13، ص 526- 532
 82. پنج‌گنج،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1033- 1034
 83. پیر‌بخش تهانیسری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1042
 84. تایید بصارت (کتاب)،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1084- 1085
 85. تتوی، محمد‌هاشم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1088- 1090
 86. تحف‍ۀ مفید،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1099- 1100
 87. تحفۀ‌العجم،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1100
 88. تحفۀ‌النصیر بلوچ،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1102
 89. تذکرۀ تکملۀ مقالات‌الشعرا،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص327
 90. تذکرۀ خازن‌الشعرا،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص329
 91. تذکرۀ شعرای نوشاهیه،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص336
 92. تذکرۀ مجمع‌النفایس،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص336
 93. تذکرۀ مقالات‌الشعرا،فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی، ج 2، ص337
 94. تفریح‌الجنان فی علم‌الابدان،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1142- 1143
 95. تکشیف‌الحکمت،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1149- 1150
 96. تواریخ پنجاب،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1159
 97. تواریخ کشمیر،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، تهران، 1387 ش، ج 2، ص1161- 1162
 98. چرخی، یعقوب،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج11، ص 811-812
 99. چغتایی، عبد‌الرحمانو عبد‌الله،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج12، ص 51- 53
 100. حالی، الطاف حسین،دانشنامه جهان اسلام، تهران، ج12، ص 450- 451
 101. حبیب‌الرحمان، حکیم،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 953- 954
 102. خراباتی، سناء‌الله،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج15، ص 261-263
 103. خطای ‌شوشتری، ملا‌محمد بن صادق،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج15، ص 704- 706
 104. خلیل، علی‌ابراهیم‌خان،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران، ج16 (زیر چاپ)
 105. خواجه احرار،تکمل‍ۀ اردو دائرۀ ‌معارف اسلامیه، لاهور (زیر چاپ)
 106. دایرۀ‌المعارفهای اردو،دایرۀ‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، تهران، 1381ش، ج1، ص824- 826
 107. دایرۀ‌المعارف‌های اسلامی به زبان اردو، دایرۀ‌المعارف کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، تهران، 1380ش، ج1، ص826- 827
 108. دوری هروی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 3، ص400
 109. دهاروال،دانشنام‍ۀ زبان وادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص235- 236
 110. راشدی، حسام‌الدین،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1223-1225
 111. راشدی، حسام‌الدین،دانشنام‍ۀ جهان اسلام، تهران (زیر چاپ)
 112. زکریای ملتانی، به اء‌الدین ابو‌محمد،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص531- 533
 113. سراج‌اللغه،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص630- 631
 114. سعدالدین کاشغری،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص651- 652
 115. سفینۀ هندی،دانشنام‍ۀ زبان و ادب فارسی، تهران، 1388 ش، ج 3، ص700
 116. شرافت نوشاهی، شریف احمد،تکمل‍ۀ اردو دایرۀ‌المعارف اسلامیه، لاهور (زیر چاپ)
 117. شرافت نوشاهی، شریف احمد،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1505
 118. ظهیر بلگرامی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1660- 1661
 119. عبد‌الاول نیشا‌پوری،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص622- 623
 120. عبد‌الحکیم سیالکوتی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 2، ص 1688
 121. عبد‌الحی حسینی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 624
 122. غلام‌حسین طباطبایی،Encyclopaedia Iranica,Vol. 11, New York, 2003
 123. غلام‌سرور لاهوری،Encyclopaedia Iranica,Vol. 11, New York
 124. غنیمت کنجاهی،Encyclopaedia Iranica,Vol. 11, New York
 125. غنیمت کنجاهی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج 4، ب 3، ص 1901
 126. محمد قاضی سمرقندی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 806
 127. منور لاهوری،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2240- 2241
 128. مولانا شیخ،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص 875- 876
 129. نام حق (کتاب)،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1- ص 906
 130. نسمات‌القدس من حدایق‌الانس،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج3، ص 1049- 1050
 131. نشأۀ‌القدس،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج3، ص1050- 1051
 132. نقوی، علی‌رضا،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2598-2599
 133. نوشاهی، غلام‌مصطفی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2620
 134. نوشاهیه،

Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, vol. 33, Istanbul, 2007, pp. 63- 64

 1. وحید قریشی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، 1380 ش، ج 4، ب 3، ص 2660- 2661
 2. یونس محمد صوفی مروی،دانشنام‍ۀ ادب فارسی، تهران، ج1، ص986

 

ح) مقالاتی که در کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای ملّی و بین‌المللی ارائه شده

 1. سمینار بین‌المللی حافظ شیرازی، لاهور، به اهتمام رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، 22- 23 آذر 1367 ش/13- 14 دسمبر 1988م، مقاله: نخستین شرح فارسی دیوان حافظ در شبه‌قاره: مرج‌البحرین تألیف ختمی لاهوری بسال 1024ﻫ
 2. کنفرانس بین‌المللی هزارۀ تدوین شاهنامه، تهران، به اهتمام دانشگاه تهران، 1- 8 دی 1369 ش/22- 29 دسمبر 1990م، مقاله: تحقیقات شیرانی دربارۀ فردوسی و شاهنامه
 3. کنگرۀ بین‌المللی بزرگداشت نظامی گنجوی، تبریز، به اهتمام دانشگاه تبریز، 1- 4 تیر 1370 ش/22- 25 ژوئن1991م، مقاله: تأثیر آثار نظامی گنجوی در شبه‌قارۀ پاکستان و هند، از نقطه نظر کتابشناسی
 4. کنگرۀ بین‌المللی تاریخ پزشکی اسلام و ایران، تهران، به اهتمام دانشگاه تهران، 11- 14 مهر 1371 ش/ 3- 6 اکتبر 1992 م، مقاله: چند نکت‍ۀ جالب طبی در یک متن عرفانی قرن نهم هجری (در ملفوظاتِ خواجه عبید‌الله احرار)
 5. کنگرۀ بین‌المللی همکاری فرهنگی و علمی آسیای میانه و کشورهای همسایه، تهران، به اهتمام یونسکو، 24- 27 آبان 1371 ش/15- 18 نومبر 1992م، مقاله: ضرورت تشکیل گروه کتابشناسی و فهرست‌نویسی در مؤسس‍ۀ بین‌المللی مطالعات آسیای میانه
 6. کنگرۀ بین‌المللی آسیای میانه، کراچی، به اهتمام، مؤ سسه مطالعات آسیای میانه و غربی دانشگاه کراچی و بنیاد همدرد، کراچی، 6- 9 آذر 1372 ش/ 27- 30 نوامبر 1993م، شرکت به حیث رایزن
 7. نخستین اجلاسیه برنامه‌ریزی برای نخستین کنگرۀ بین‌المللی ایرانشناسی، تهران، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جمهوری اسلامی ایران، 20- 21 اسفند 1373 ش/ 11- 12 مارس 1995م
 8. علوم‌انسانی استراسبورگ، 16- 18 خرداد 1374 ش/ 6- 8 ژوئن 1995، سه مقالات: 1. تمثال اشیا و ازهار‌الادویه، دایرۀ‌المعارف قرن 19 میلادی نباتات کشمیر؛ 2. متون پزشکی فارسی مبتنی بر ترجمه از سانسکرت؛ 3. برخی منابع اساسی نسخه‌های طبی در پاکستان و هند
 9. کنگرۀ بزرگداشت عطار نیشابوری، نیشابور، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، 11- 13 مهر 1374 ش/3- 5 اکتبر 1995م، مقاله: ترجمه و شرح‌های آثار عطار نیشاپوری در شبه‌قارۀ پاکستان و هند
 10. کارگاه ملی «پژوهش‌های نسخه‌های خطی، بایسته‌ها و مشکلات»، اسلام‌آباد، به اهتمام ادارۀ تحقیقات اسلامی، بین‌الاقوامی اسلامی یونیورستی، اسلام‌آباد، 5- 6 تیر 1374 ش/26- 27ژوئن1996م، مقاله: چگونگی آماده‌سازی فهرست مشترک نسخه‌های خطی موجود در پاکستان
 11. سمینار «عصر حکومت کلهورا»، کراچی، به اهتمام حکومتِ سند، 24 شهریور 1375 ش/ 15 سپتامبر 1996م، مقاله: وقایع‌نویسی خانواده‌ای علمی بلگرام در سند در عصر کلهورا
 12. کنگرۀ بین‌المللیبزرگداشت سلمان ساوجی، ساوه، به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ایران، 22- 24 اردیبهشت 1377 ش/ 12- 14 می‌1998 م، عنوان مقاله: سلمان ساوجی در شبه قاره
 13. دومین سمینار «تاریخ علم در ایران»، تهران، به اهتمام دانشگاه تهران، 17- 19 خرداد 1377ش/ 7- 9 ژوئن 1998م، مقاله: جوامع احکام‌النجوم بیهقی (د 565 ق): کتابی مهم در احکام نجوم و جامعه‌شناسی ایران،
 14. جشن 125 سال‍ۀ تأسیس دانشکدۀ خاور‌شناسی دانشگاه پنجاب، لاهور، به اهتمام دانشگاه پنجاب، لاهور، نوامبر 1998م، مقاله: فضل تقدم استادان دانشکده خاور‌شناسی (در تحقیقات ادبی)
 15. جشن 30 سال‍ۀ تأسیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام‌آباد، ژانویه2002م، مقاله: خدمات مرکز [تحقیقات فارسی ایران و پاکستان] در فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی
 16. نخستین کنگرۀ ملی ایرانشناسی، تهران، به اهتمام بنیاد ایران‌شناسی، 27-30 خرداد 1381ش/ 17- 20 ژوئن 2002م، مقاله: سراج‌اللغه تألیف سراج‌الدین علی‌خان آرزو: نخستین فرهنگ انتقادی فارسی
 17. سمینارزبان و ادبیات فارسی در سند، کراچی، به اهتمام خان‍ۀ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، کراچی و گروه فارسی دانشگاه کراچی، 30 شهریور 1381 ش/21 سپتامبر 2002، مقاله: منتخب‌التواریخ تألیف محمد یوسف اتکی: مأخذی چاپ‌نشده درباره تاریخ سند
 18. سمینار بین‌المللیپژوهش‌های فارسی شبه قاره در پس 1978م، به اهتمام گروه فارسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب، لاهور، 8 دسامبر 2005م، مقاله: اعتنا به متون شبه‌قاره در ایران پس از انقلاب (1978م)
 19. سمینار بین‌المللی «خورشید درخشان»، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تهران، 9 مه 2006، مقاله: سه نسخ‍ۀ کهن مثنوی معنوی از یک کاتب در قرن 8 ق
 20. سمپوزیم بین‌المللیمولانا جلال‌الدین رومی، استانبول، 8- 12 مه 2007، مقاله: ثواقب‌المناقب، مآخذی مهم دربارۀ مولانا و مولویه
 21. کنگرۀ بین‌المللیمولانا جلال‌الدین رومی به مناسبت هشتصدمین سال تولد او، سرگودها (پاکستان)، به اهتمام دانشگاه سرگودها، 24- 25 مارس 2008م، مقاله: ثواقب‌المناقب، مآخذی مهم دربارۀ مولانا و مولویه
 22. سمینار بین‌المللیادبیات فارسی در شبه‌قاره، لاهور، به اهتمام دانشکده خاور‌شناسی دانشگاه پنجاب، لاهور، 10آوریل 2008م، مقاله: امتیازات شبه‌قاره در زبان و ادب فارسی
 23. کارگاهنسخه‌های خطی، تهران، به اهتمام کتابخان‍ۀ ملی ایران، تهران، اوت 2008م، مقاله: ترقیمه‌نویسی نسخه‌های خطی (با توجه به نسخه‌های خطی فارسی شبه‌قاره)
 24. سمپوزیم بین‌المللینسخه‌های خطی، استنبول، به اهتمام بلدیه استانبول، 10- 12 اکتبر 2008م، مقاله: نسخه‌های خطی ترکی در پاکستان
 25. کنفرانس بین‌المللیتاریخ سند (1843- 1999) منسوب به پیر حسام‌الدین راشدی، جام شورو، به اهتمام گروه تاریخ عمومی دانشگاه سند، سنده یونیورستی، جام شورو، 18- 19 اکتبر 2008م، مقاله: پیر حسام الدین راشدی‌شناسی در ایران
 26. سمینارجوامع فارسی و شبه‌قاره Persianate Societies and the Subcontinent، لاهور، به اهتمام انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان (امریکه) و دانشگاه پنجاب، لاهور و دانشگاه علوم اداری لاهور LUMS، لاهور، 26 فروردین/ 1 مارس 2009، مقاله: متن پژوهی در پاکستان
 27. سمپوزیم بین‌المللیآثار ابی‌حنیف‍ۀ و دورها فی‌الجوار بین‌الحضارات، دوشنبه، تاجیکستان، 5-6 اکتوبر 2009، مقاله: آثار مقبول فقه حنفی در شبه‌قاره (با تاکید بر آثار فارسی و از مؤلفان ماوراء‌النهر)
 28. سمپوزیم بین‌المللیشمس تبریزی، استانبول، قونیه، به اهتمام سازمان زنان ترکیه TURKAD 11- 16دسامبر 2009، مقاله: Facts and Fiction hand in hand about Shams of Tabriz in Pakistan
 29. سمینار بین‌المللی آزاد، به اهتمام شعب‍ۀ اردو، دانشگاه پنجاب، لاهور، 20- 21ژانویه2010، مقاله: اهمیت نسخه‌های خطی فارسی گنجین‍ۀ آزاد [در دانشگاه پنجاب لاهور]
 30. سمینارروابط ایران و پاکستان در گذشته، حال و آینده، کراچی، به اهتمام دانشگاه کراچی، 9 فوریه 2010، مقاله: نقش یک اثرادبی در تعامل فرهنگی چند ملت (دربارۀ کلیله و دمنه)
 31. مجلس رونمایی دو کتاب «در کوی خلیل» و «یار آشنا»، به اهتمام آکادمی علوم تاجیکستان، دوشنبه، 20 ژوییه 2010، مقاله (سخنرانی): روابط فرهنگی شبه‌قاره و آسیای میانه از دیدگاه زبان و ادبیات فارسی
 32. کارگاهنسخه‌های خطی، کتابخان‍ۀ ملی ایران، تهران، 8 اوت 2010، مقاله: تاریخچه و شیوه فهرست‌نویسی نسخه‌های خطی در پاکستان،
 33. هشتاد و یکمیننشست مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 20تیر 1390ش/ 11 ژوییه 2011م، مقاله: میراث مکتوب فارسی در شبه‌قاره و ضرورت تدوین فهرست مشترک آن‌ها
 34. سمپوزیم بین‌المللیسید برهان‌الدین ترمذی، قیصری (ترکی)، 30 سپتامبر- 2 اکتبر 2011م، به اهتمام سازمان زنان ترکیه شعبه استانبول و دانشگاه ارچلس، قیصری، مقاله: بررسی تطبیقی مناقب‌العارفین و ثواقب‌المناقب به عنوان مأخذ مشترک شرح حال برهان‌الدین محقق ترمذی

 

ط) مصاحبه‌ها

 1. «احیا و تصحیح متون فارسی در شبه‌قارۀ پاکستان و هند» ضمیمه 2آین‍ۀ میراث، تهران، 2004م،
 2. گفت‌و‌گو با دکتر عارف نوشاهی [دربارۀ تذکرۀ شعرای نوشاهیه، چاپ 2007م، لاهور]،گزارش میراث، 11- 10، تهران، ص35- 37
 3. پیام دوشنبه، شماره7- 9 (667)، 2010م، ص63- 68، به رسم‌الخط کریلیک «میراث مکتوب در شبه قاره و ضرورت فهرست نگاری آنها در گفت‌و‌گو با دکتر عارف نوشاهی»، (گفت‌و‌گو از داریوش مطلبی)،کتاب ماه کلیات، تهران، جلد 14، شماره9، شهریور 1390ش/ اوت 2011م، شماره مسلسل 165، ص4- 9

 

ی) کتب و مقالات ممتاز که نایل به دریافت جایزه شده است و دیگر افتخارات

2002م: کتاب احوال و سخنان خواجه عبید‌الله احرار، بهترین نمون‍ۀ تصحیح متن عرفانی-از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2004م: مقاله نقدی بر کتاب « نامه‌های خواجه عبید‌الله احرار و بستگان او» چاپ شده در آین‍ۀ میراث، تهران، شمارۀ 25، سال 1383ش، ص 109- 124- ؛ بهترین مقال‍ۀ سال- به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران

2005م: کتاب معدن‌الدرر فی سیرۀ حاجی شیخ عمر (با همکاری دکتر معین نظامی)، بهترین نمون‍ۀ تصحیح متن عرفانی از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2006م: تصحیح مجالس جهانگیری تألیف عبدالستار بن قاسم لاهوری (با همکاری دکتر معین نظامی)، اثر شایست‍ۀ تقدیر در حوزۀ متون تاریخ -از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2007م: ارشاد در وعظ و معرفت، قلانسی، اثر شایست‍ۀ تقدیر در حوزۀ متون دینی، کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، تهران اثر شایست‍ۀ تقدیر در حوزۀ متون دینی، از سوی حامیان نسخ خطی، تهران

2010م: مجلّه معیار، شعب‍ۀ اردو دانشگاه بین‌المللی اسلامی، اسلام‌آباد، جلد2، شماره1، مسلسل شماره3، ژانویه ژوئن2010، ص 9 تا 254 انتشار ویژه‌نام‍ۀ مقالات عارف نوشاهی