اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مصباح الدین نرزیقول محمودزاده

استاد زبان و ادبیات فارسی عضو هیأت علمی دانشکاه ملی تاجیکستان، دانشکده‌ی فلولوزی

scholar.google.com/citations?user=0FKGFBoAAAAJ&hl=en&authuser=3
hasti70mail.ru