کلیدواژه‌ها = تئوری انسان-کلمه
بررسی تطبیقی «شعر زبان» و «شعر دال»

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-124

منیژه سفیدبری