کلیدواژه‌ها = عمیق‌گرایی معنایی
نظریة عمیق گرایی معنایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-78

JR_JKHK-1-1-003

علیرضا آذرپیک