زبان به مثابه‌ی فراسوژه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-28

JR_JSHK-1-001

پروین احمدی


پیری و جوانی در شاهنامة فردوسی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

شکوفه آجودانی


بررسی تطبیقی داستان شاه سیاه‌‌پوش از هفت‌‌پیکر نظامی و داستان آدم (ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-50

سیدمرتضی میرهاشمی؛ اکبر گراوند؛ یوسف علی بیرانوند


نظریة عمیق گرایی معنایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-78

JR_JKHK-1-1-003

علیرضا آذرپیک


بررسی تطبیقی «شعر زبان» و «شعر دال»

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-124

JR_JKHK-1-1-005

منیژه سفیدبری


اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعت‌گرا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 115-150

علیرضا آذرپیک؛ فاطمه صفری


بازنمود و برهم‌کنش اسطوره‌های گاو و ماه در داستان ماه‌پیشانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 133-152

طیبه شیخ ویسی؛ سمیه آقاجانی کلخوران


فردوسی و شاهنامه در متون منثور عرفانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 169-208

سمیه جبارپور


تحلیل ژانر ادبی فرامتن در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 171-186

JR_JKHK-1-1-008

هدیه قلی یار