راهنمای نویسندگان

 نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ پژوهش‌های نوین ادبی

 شیوه نامۀ نگارش مقاله/ فارسی

شیوه نامۀ نگارش مقاله/ انگلیسی

قالب آماده

تعهدنامۀ اصالت متن pdf توسط نویسندگان امضاء و در قسمت بارگذاری فایل‌ها، بارگذاری شود. 

 فرم تعارض منافع Pdf توسط نویسندگان امضاء و در قسمت بارگذاری فایل‌ها، بارگذاری شود. 

ارسال چکیده مبسوط و فایل مشابهت یاب برای مقالاتی که جهت انتشار پذیرش می‌شوند الزامی است. در غیراین صورت امکان انتشار مقاله وجود ندارد.
 
در صورتی که مقاله استخراجی حامی مالی یا تأمین کننده اعتبار پژوهشی داشته یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع و تحت عنوان تشکر و قدردانی الزامی است.