راهنمای نویسندگان

 نحوۀ ثبت نام و ورود به سامانۀ پژوهش‌های نوین ادبی

 شیوه نامۀ نگارش مقاله/ فارسی

شیوه نامۀ نگارش مقاله/ انگلیسی

قالب آماده

تعهدنامۀ اصالت متن pdf توسط نویسندگان امضاء و در قسمت بارگذاری فایل‌ها، بارگذاری شود. 

 فرم تعارض منافع Pdf توسط نویسندگان امضاء و در قسمت بارگذاری فایل‌ها، بارگذاری شود.