همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

دکتر زینب نوروزعلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پژوهشگر حوزه علوم انسانی مولف شاعر ویراستار مدیر موسسه

zeynab.noroozali68@gmail.com
09352731382


دانش آموخته حقوق و زبان و ادبیات فارسی

عضو فعال خانه بسیج نخبگان ایران

عضو پیوسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی

عضو پیوسته انجمن شعر و موسیقی

عضو پیوسته انجمن اهل قلم

تالیف‌ها:

 1. شخصیت قهرمانان روضه‌خلد. چاپ اول (1397)
 2. بررسی شخصیت‌ قهرمانان در روضه‌‌خلد. چاپ دوم (1399)
 3. کهن‌الگوها در سعادت‌نامه و ساقی‌نامه (1400)
 4. فرامرد معشوق باستانی زن‌های مشرقی (1400)
 5. فرازن معشوق باستانی مردان مشرقی (در اختیار ناشر)
 6. آنتولوژی زبانه‌نویسان ایران (1400)
 7. حضور در آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک، (1400)
 8. بوطیقای عصر فَرائیسم (در اختیار ناشر)
 9. جنبش جهانی فراگرایان (در اختیار ناشر)
 10. مجموعه اشعار ژانر زبانه
 11. مجموعه اشعار ژانر عریانک (در اختیار ناشر)
 12. آنتولوژی ژانر شعر سبز و شعر طبیعت (در اختیار ناشر)
 13. مجموعه ژانر فرامتن (در اختیار ناشر)
 14. حضور در آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک
 15. حضور در آنتولوژی زبانه‌نویسان، جنبش کوتاه‌نویسان شعر 1400
 16. حضور در آنتولوژی شعر سبز (طبیعت)
 17. مجموعه مقالات دو سالانه دکتر زینب نوروزعلی (در اختیار ناشر)

مقاله‌ها:

 1. تطبیق کهن‌الگوهای صورمثالی در ساقی‌نامه و سعادت‌نامه 
 2. انگاره‌های نمادین اعداد بر اساس نظریة کهن‌الگویی کارل گوستاو یونگ 
 3. معناشناسی اعداد نمادین
 4. بازنمود برخی انگاره‌های اشخاص کهن‌الگویی 
 5. کهن‌الگوی اشخاص در ساقی‌نامه ظهوری و سعادتنامه استرابادی بر اساس نظریه کارل گوستاو یونگ
 6. مفهوم عقل در اندیشة سنایی با تأکید بر «حدیقه الحقیقه» بر مبنای نظریة هرمنوتیک شلایر ماخر. 
 7. بررسی تیپ قهرمانان در حکایات روضه‌‌خلد مجدالدین خوافی 
 8. حضور عناصر چهارگانه (آب، باد، آتش، خاک) و زبان نمادین در سعادت‌نامة استرآبادی و ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی 
 9. صور نوعی عدالت در اشعار سنایی 
 10. نمادشناسی حیوانات در دو منظومة عرفانی 
 11. کهن‌الگوی موقعیت 
 12. شخصیت قهرمانان در حکایات روضه‌‌‌خلد مجدالدین خوافی 
 13. جهانی‌های زبان در مکتب زبان‌شناسی فراساختارگرا 
 14. نخستین سیستم فراگرایی در ادبیات جهان مبتنی بر اسطوره‌ افزایی در کتاب جنس سوم
 15. کهن‌الگوی اشخاص در سعادت‌نامة استرآبادی 
 16. اشخاص کهن‌الگویی در ساقی‌نامة ظهوری ترشیزی
 17. انواع هنجارگریزی در واژانه مبتنی بر آثار نیلوفر مسیح 
 18. کهن‌الگوی طبیعت در دو منظومة عرفانی 
 19. فلسفه شعر انیمیشن در مکتب اصالت کلمه 
 20. نقد عمیق گرا بر فراشعر عریانیسم مبتنی بر آثار نیلوفر مسیح

ویراستاری:

 1. سر ویراستار کتاب خیزش کوتاه‌نویسان ایران
 2. سر ویراستار کتاب بوطیقای عصر فرائیسم
 3. سر ویراستار کتاب آنتولوژی زبانه‌نویسان ایران
 4. سر ویراستار (مجموعه‌ اشعار زبانه) بانو آسو اوستا
 5. سر ویراستار (مجموعه‌ اشعار عریانک) بانو آسو اوستا
 6. ویراستار (مجموعه‌ شعر) بارون کنار تو بی چتر بهتره بانو شبنم باقری
 7. ویراستار کتاب تخصصی بررسی مولفه‌های موثر در افزایش سطح فروش (فروشگاه‌های پوشاک مولتی برند) اثر رئیس موسسه‌ هنری سیزده.
 8. ویراستار بیش از پنجاه رسالة دکتری، علوم حوزوی و مقالات علمی و پژوهشی

و...                                                                            

رئیس هیئت تحریریه

دکتر احمد حسنی رنجبر هرمزآبادی

فرهنگ عربی استاد دانشگاه خوارزمی

a_ranjbar@yahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر سیدحسین حسینی

فلسفه و کلام اسلامی فلسفه و روش شناسی  دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه معارف عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

drshhs44@gmail.com

دکتر حوریه احدی

دکتری زبان شناسی همگانی، دانشگاه پیام نور استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده زبان شناسی و مطالعات فرهنگی

hourieha@yahoo.com


عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ زبان­شناسی

مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

مشخصات تحصیلی

 • دکتری زبان شناسی همگانی از دانشگاه پیام نور، عنوان رساله «بررسی ویژگی های صرفی واژگانی کودکان دوزبانه آذری- فارسی مبتلا به آسیب ویژه زبانی»
 • کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، همراه با کسب رتبه عالی در پایان نامه و رتبه اول در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد. عنوان پایان­نامه : ارائه و اجرای طرح پژوهشی «هنجاریابی سرعت گفتار» در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارشناسی آسیب شناسی گفتار و زبان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، عنوان پایان­ نامه: «ترجمه کتاب مراقبت از صوت حرفه ای»

مقاله­ ها

 • هنجاریابی سرعت گفتار در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران ، درمجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در تابستان 1385
 • بررسی الگوی لکنت روی کلمات عملکردی و معنایی" در مجله علمیپژوهشی علوم شناختی، چاپ شده در پاییز 1386
 • بررسی ارتباط سرعت گفتار و حرکات متناوب و تکراری دردانش ­آموزان پایه دوم ابتدایی شهر تهران در مجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در زمستان 8813
 • بررسی ارتباط سرعت گفتار و حرکات متناوب و تکراری در دانش­آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ شده در تابستان 1389
 • درک و بیان تکواژهای زمانی افعال بین دوزبانه­ ها و تک­زبانه ­های دارای اختلال ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ شده در اسفند1391
 • آسیب ویژۀ زبانی در کودکان، فصلنامه علمی پازند، چاپ شده در شهریور1392
 • تصریف افعال در دوزبانه­ های دچار آسیب ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی شنوایی، چاپ شده در بهار 1393
 • بررسی مهارت ­های آگاهی واج ­شناختی، حافظه و درک خواندن در کودکان ناشنوا ، مجله علمی- پژوهشی کومش، چاپ شده در تابستان 1393
 • مقایسه مهارت تعریف واژه بین کودکان دوزبانۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی و کودکان طبیعی، مجله علمی- پژوهشی زبان و زبان ­شناسی، چاپ شده در زمستان 1393
 • توانایی دستوری و کاربردشناختی در آسیب زبانی، مجله علمی- پژوهشی جستارهای زبانی، چاپ شده در تابستان 1394
 • هنجاریابی ابعاد هیجانی و ویژگی­ های واژگانی معنایی کلمات در زبان فارسی، علمی- پژوهشی، مجله علمی- پژوهشی کومش،چاپ شده در پاییز 1394
 • بررسی رویکرد دوسویه در زبان شناسی بالینی با آسیب زبانی، مجله علمی- پژوهشی زبان شناخت، چاپ در زمستان 1394
 • بررسی ارتباط حافظه فعال واج­ شناختی، آگاهی واج ­شناختی و مهارت زبانی در کودکان پیش­ دبستانی تهران، ، مجله علمی- پژوهشی کومش،چاپ شده دربهار1395
 • مقایسۀ مهارت تعریف واژه بین کودکان تک­زبانه و دوزبانۀ دارای آسیب ویژۀ زبانی، مجله علمی- پژوهشی توانبخشی نوین، چاپ در زمستان 1394
 • بررسی درک ساخت­­ های مجهول و معلوم در کودکان فارسی ­زبان دارای اُتیسم، چاپ شده در بهار 1395
 • مقایسۀ بیان دستوری کودکان دارای ا ُتیسم باکودکان طبیعی، آنلاین از تیر ماه 1395
 • رویکردهای اصلی در آموزش خواندن و نقش آنها در«آموزش نوین زبان فارسی»، چاپ شده در بهار و تابستان 1395
 • بررسی فرضیه­ های مطرح در زمینۀ علت آسیب ویژه زبانی(پذیرفته شده)
 • تأثیر سن، جنسیت و تکلیف بر سرعت گفتار در زبان فارسی )بهار1396 )
 • بررسی ارتباط  بیان دستوری و نظریۀ ذهن در کودکان دارای اُتیسم با عملکرد بالا (فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی، پاییز 96)
 • فرایندهای واجی بعد از کاشت حلزون: مطالعۀ موردی گفتار دانش آموزان فارسی زبان مقطع ابتدایی (مجله زبان و زبان‌شناسی، 1399)
 • ارتباط میانگین طول گفته و غنای واژگانی با آگاهی‌های فرازبانی نحوی و واژگانی در کودکان دوزبانه طبیعی و کم‌شنوا  (ترکی-فارسی) (1399مجله کودکان استثنایی، 1399)
 • مقایسۀ شاخص‌های رشد زبانی و آگاهی واژگانی کودکان دو‌زبانه (آذری- فارسی) کم‌شنوا با همتایان طبیعی
 • بررسی ارتباط مهارت خواندن با توانایی نحوی و واژگانی در کودکان نارساخوان و طبیعی فارسی ­زبان، (مجله زبان‌پژوهی، 1399)

 

 • Research priority of clinical linguistics in Iran, middle east journal of rehabilitation and health) printed article, 2016)
 • Exploring pattern of syntactic profile in children with autism:Relation between reception and expression of syntax , Modern Rehabilitation Journal (printed article, 2016)
 • Persian Phonological Awareness Tests: A Comparative Analysis, Iranian Rehabilitation Journal (printed article, 2019)
 • A Study of Word Reading in Persian-speaking children with dyslexia and Normal ones,  Modern Rehabilitation Journal (2020)
 • Investigating Syntax Comprehension in Persian-speaking Children With Autism, Iranian Rehabilitation Journal (printed article, 2020)

 

 

طرح­های پژوهشی

 • درآمدی بر زبانشناسی بالینی (سال 1392)
 • بررسی ویژگی­های نحوی کودکان دارای اُتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن(سال 1393)
 • تبیین تفاوت­های زبانی کودکان فارسی­زبان دارای آسیب ویژه زبانی و کم توان ذهنی در شهر (سال 1394)
 • بررسی همبستگی بینابعاد هیجانی کلمات و مولفه های واژگانی-معنایی در زبان فارسی (همکار طرح)
 • تحلیل مطالعات روانشناسی زبان  در زبان فارسی (1395)
 • بررسی ارتباط عوامل زبانی و فرازبانی با توانایی خواندن کودکان نارساخوان فارسی‌زبان (1396)
 • انطباقسازی، رواسازی و اعتباریابی بستۀ آزمون رشدی اختلال ویژۀ زبانی برای سنجش شدت اختلالهای زبانی در کودکان 3 تا 7  سال ایرانی (همکار طرح )

 

کتاب

 • ترجمۀ کتاب «نارساخوانی: راهنمایی برای همۀ علاقه­مندان»
 • ترجمۀ کتاب «روانشناسی زبان»
 • تألیف کتاب «آسیب ویژۀ زبانی: از نظریه تا درمان»

 

 

پیشینه تدریس

 • تدریس روانشناسی زبان مقطع کارشناسی ارشد از بهار 93 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس اختلالات تکلم،آموزش وپرورش کودکان استثنایی، اختلال یادگیری، زبان تخصصی و روانشناسی عمومی در دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز از سال1385
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم پزشکی تهران ازسال 1385 وسرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی و کارورزی
 • مدرس مدعو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تاسال 1387 وسرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی،کارورزی و دستیاری
 • تدریس واحدهای زمینه کاربرد روانشناسی در آموزش زبان فارسی، روانشناسی خواندن و نوشتن و تشخیص اختلال خواندن و نوشتن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

 

سخنرانی

 • «زبانشناسی بالینی و آسیب ویژه زبانی» (24/4/92)
 • «زبانشناسی در آسیب­شناسی گفتار و زبان» (13/11/92)
 • «کاربرد نظریه نحوی چامسکی در اختلالات زبان» (6/12/92)
 • «خواندن و مؤلفه­های شناختی و زبانی دخیل در آن» (12/3/94)
 • «بررسی ویژگی­های زبانی کودکان مبتلا به اُتیسم» (28/6/94)
 • «اهمیت و وظایف روابط عمومی» (27/2/95)
 • «شناخت و ارزیابی آگاهی واج شناختی در نارساخوانی » (08/12/ 96)
 • « نارساخوانی در کودکان » (11/2/ 98)
 • «زبان در جهان واقع» (6/3/98)
 • «مهارت‌های زبانی و فرزبانی در کودکان دوزبانۀ کم شنوا» (14/6/98)

 

 

برگزاری کارگاه

 • روان­شناسی و عصب­شناسی زبان (درک و بیان) 30/7/93
 • اختلالات اکتسابی گفتار و زبان 16/12/93
 • شناسایی و استفاده از ظرفیت­های ذهنی 08/12/93
 • آشنایی با نظریه­ها و آزمون­های رشد زبانی 4/3/95 و 11/3/95
 • آسیب ویژۀ زبانی: علامت‌شناسی و شیوه‌های ارزیابی 6/2/96
 • خبرنویسی و گزارش‌نویسی 5/2/97

 

 

داوری، مشاوره و راهنمایی

 • مشاور زبانشناس طرح­های تحقیقاتی
 • راهنمایی و مشاورۀ پایان نامه­های کارشناسی ارشد و رساله­های دکتری زبان­شناسی در پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه پیام نور
 • داوری  پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه پیام نور و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • داوری مقاله برای مجله­های زبان و زبان­شناسی، زبانشناخت، توانبخشی، توانبخشی نوین، زبان پژوهی، کومش، جستارهای زبانی، پازند وmiddle east journal of rehabilitation and health

 

دوره­های تخصصی

 • اسلوب ویراستاری
 • روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری (spss)
 • دورۀ آموزش فن ترجمه
 • روش تحقیق کیفی
 • نحوۀ جستجو و استفاده از منابع رایگان وب
 • مداخله‌های اولیه درمانی در اوتیسم و اختلالات اکتسابی زبان
 • آشنایی با قوانین ارتقاء اعضای هیأت علمی
 • ارزیابی ادراکی و عینی صوت
 • آموزش عملی لاتک
 • آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون
 • تهیه  و تنظیم خبر

 

 

شرکت  در کنگره­ها و سمینارها

 • شرکت در کنگره گفتاردرمانی سال 1379
 • ارائه مقاله در کنگره دی ماه 1385 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در سمینار یک روزه «روش های آموزشی در کودکان کم شنوا» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اسفند ماه سال 1385
 • شرکت در کنگره «تکامل طبیعی کودک، پیشگیری و مراقبت - نگاهی نو»،اسفند 1385دردانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • شرکت در کارگاه سه روزه آموزش مربیان واحد کارورزی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • شرکت در سمپوزیوم «مداخلات زود هنگام در درمان اختلالات بلع و تغذیه کودکان» در سال 1388
 • شرکت در هشتمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهمن 1385
 • ارائه مقاله در هشتمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • شرکت در نهمین همایش گفتاردرمانی دانشگاه ایران در بهمن 1387
 • شرکت و ارائه مقاله در دورازدهمین همایش گفتار درمانی، اسفند 1392،
 • شرکت در همایش معناشناسی شناختی، دی 1395
 • شرکت در نخستین جشنواره ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، آذر 1396
 • شرکت در هفدهمین کنگرۀبین‌المللی گفتاردرمانی در اردیبهشت 1398

 

 

سوابق اجرایی

 • فعالیت در تأسیس انجمن علمیدانشجویی آسیب‌شناسی گفتار و زبان در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو ستاد و کمیته اجرایی هفته پژوهش از سال 1394
 • مسئول روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394
 • معاون فرهنگی بسیج اساتید در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سال 1394
 • عضو شورای فناوری و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • نماینده تفاهم نامه پژوهشگاه با دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین
 • مسئول روابط عمومی جشنواره­های امام علی پژوهی و ...

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

 • فعالیت در نشریه علمی– دانشجویی نوا در گروه گفتاردرمانی در سال 1380
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1385 و سرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی و کارورزی
 • همکاری با دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 1385 تا سال 1387 و سرپرستی دانشجویان در واحد کارآموزی، کارورزی و دستیاری
 • همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز از سال 1385 تا 1390
 • فعالیت در بخش گفتاردرمانی مرکز مشاوره آگاهان از سال 1385
 • فعالیت در گروه آسیب شناسی زبان بیمارستان رفیده در سال 1385

 

عضویت در مجامع علمی

 • انجمن گفتاردرمانی
 • انجمن زبانشناسی

 

جوایز علمی

 • پژوهشگر برتر 1394
 • پژوهشگر برتر 1395
 • پژوهشگر برتر 1396

دکتر آتوسا رستم بیک تفرشی

زبان شناسی همگانی استادیار پژوهشکده زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

a.rostambeik@ihcs.ac.ir


سوابق تحصیلی           

 • ۱۳۸۳-۱۳۸۹: دکتری زبان­شناسی همگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲: کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • ۱۳۷۵-۱۳۷۹: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی

طرح­های پژوهشی

 1. برنامه ریزی  زبانی آموزش برای کودکان دوزبانه ایرانی: مطالعۀ تطبیقی آموزش دوزبانه در کشورهای پیشرفته و ارائۀ الگویی بومی (در حال اجرا). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. تحلیل و مقایسۀ زبان­شناختی روایت­های شفاهی کودکان تک زبانه و دوزبانه (۱۳۹۴-۱۳۹۵). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. نقد و بررسی شیوه­های عملی در مطالعات گویشی: اطلس گویشی، گویش­سنجی و مستندسازی زبان (۱۳۹۳-۱۳۹۴). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 4.  تحلیل و بررسی رویکردهای نظری در مطالعات گویشی با نگاهی به گویش­شناسی در ایران (۱۳۹۲-۱۳۹۳). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 5. واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران (۱۳۹۲). واژگان پایه دانش­آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر تهران. (همکار طرح)
 6. ترجمه و آماده سازی آموزش مفاهیم پایه برکن (۱۳۹۰). پژوهشکده کودکان استثنایی. (همکار طرح)
 7.   بررسی بیان نوشتاری دانش آموزان کم­توان ذهنی شهر تهران بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی (۱۳۸۶-۱۳۸۹). رسالۀ حمایت شده در پژوهشکده کودکان استثنایی.

 

کتاب­های تألیف یا ترجمه شده

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا (۱۳۹۴). جستاری در زبان و زبان­شناسی در خاورمیانه. (تألیف) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی (۱۳۹۱). راهنمای معلم برای محافظت از کودک. (ترجمه) انتشارات مدرسه.
 3. رمضانی، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی (۱۳۹۱). مشکلات زبانی و ارتباطی: راهنمایی برای معلمان، (ترجمه)  انتشارات مدرسه.
 4. چارچوب و ویژگی­های مطالعه بین­المللی پیشرفت سواد خواندن (۱۳۸۶). پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. (همکاری در ترجمۀ)

 

مقالات علمی- پژوهشی

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «ویژگی­های واجی مشترک گونه­های زبانی رایج در ۱۰ روستای استان یزد»، فصلنامه فرهنگ، سال هفدهم، شماره­های سوم و چهارم، ۱۳۸۳، صص. ۴۵-۵۸.
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «توصیف زبانشناختی خطاهای نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر»،  پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، پژوهشکده کودکان استثنایی، .۱۳۸۹
 3. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. « توصیف نوشتار دانش آموزان کم توان دهنی بر اساس دستور نقشگرای نظام­مند»،  فصل­نامه ایرانی کودکان استثنایی ، پژوهشکده کودکان استثنایی،  ۱۳۸۹.
 4. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «توصیف انواع آغازگر در بیان نوشتاری دانش­آموزان کم­توان ذهنی مقاطع مختلف شهر تهران بر مبنای فرانقش متنیِ دستور نقش­گرای نظام­مند هلیدی»، فصل­نامه ایرانی کودکان استثنایی ، ۱۳۹۰.
 5. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «بررسی بسامد پایه صوت در دوزبانه­های مازندرانی-فارسی، زبان و زبان­شناسی»، شماره ۱۴، ۱۳۹۰.
 6. رستم­­بیک تفرشی، آتوسا. «نقش آموزش فرهنگ در یادگیری زبان خارجی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شمارۀ ۲۴، ۱۳۹۱.
 7. رمضانی، احمد؛ رضا نیلی­پور و آتوسا رستم­بیک تفرشی. مقایسه کاربرد ابزار­های انسجام در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهران، فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی، شماره ۴۷، ۱۳۹۲.
 8. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «اطلس گویشی و اندازه­گیری فاصله­های گویشی در استان همدان»، جستارهای زبانی ،  ۹۳.
 9. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «بررسی جایگاه زبان­شناسی در برنامه درسی رشته­های علوم انسانی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۳۲، ۱۳۹۳.
 10. رمضانی، احمد ؛ آتوسا رستم­­بیک تفرشی و خدیجه واسوجویباری. «بررسی کاربرد زبان مازندرانی و فارسی در شهر جویبار»، زبان­شناخت،  پاییز ۱۳۹۳.
 11. صفارمقدم، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی. «آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیر­فارسی­زبانان»، زبان­شناخت، شماره ۳۶، ۱۳۹۳.
 12. رمضانی، احمد و آتوسا رستم­بیک تفرشی. «تحلیل متن کتاب انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقشگرای نظام مند هلیدی»، پژوهش نامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره ۳۶، ۱۳۹۴.
 13. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امین حاجی­رضایی، سید مصطفی عاصی و مهسا پهلوان­زاده. «رشد ابزار انسجام واژگانی در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان فارسی­زبان»، جستارهای زبانی، (انتشار آنلاین، ۹۴).
 14. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «اطلس گویشی و اندازه­گیری فاصله­های گویشی در استان یزد»، پژوهش­های زبان­شناسی تطبیقی، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.
 15. رستم­بیک تفرشی، آتوسا.  «خطاهای دستوری کودکان کم­توان ذهنی، زبان­شناسی و گویش­های خراسان»،  زبان شناسی و گویش های خراسان،سال ۷، شمارۀ  ۱۲، ۱۳۹۴.
 16.  رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «روش­شناسی پژوهش در مطالعات گویشی سنتی و جدید»، زبان­شناخت، دورۀ ۶، شماره ۱۲، ۱۳۹۴.
 17. رستم­بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی. «تعیین مرزهای زبانی: از اطلس گویشی تا گویش­سنجی»، گویش شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (گواهی پذیرش برای چاپ ۱۳۹۴).
 18.  رستم بیک تفرشی، آتوسا، امین حاجی­رضایی، سید مصطفی عاصی و مهسا پهلوان­زاده. «رشد ابزار انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش­آموزان فارسی­زبان»، گواهی پذیرش از مجلۀ زبان و زبان شناسی، ۱۳۹۵.
 19. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امیری، محمد عارف. «نقد و بررسی کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان، (اثر پال بیکر ۲۰۰۶، انتشارات کانتینیوم)»، پذیرش برای چاپ در دوماهنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی. ۱۳۹۵
 20. امیری، محمد عارف؛ رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «پسوند /U/ در مکالمات و روایت‌های نوشتاری محاوره‌ای گویش کرمانی: رهیافتی جامعه‌شناختی»، پذیرش برای چاپ در مجله علمی تخصصی پازند، ۱۳۹۵
 21. رستم­بیک تفرشی، آتوسا؛ امیری، محمد عارف؛ عنایتی، صبا و رمضانی، احمد. «تحلیل و مقایسه روایت‌های نوشتاری دانش‌آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی پایه چهارم و پنجم شهر تهران»،  نخستین همایش ملی گفتار و زبان در کودکان با نیازهای ویژه، پاییز ۱۳۹۵

 

سایر مقالات

 1. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «میانگین طول پاره­گفتار، انوع فرایند و آغازگر در گفتمان نوشتاری دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای»، فصلنامۀ تخصصی پازند، شماره ۳۶، ۱۳۹۳.
 2. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «معرفی و نقد کتاب درآمدی بر جامعه شناسی زبان»، ترجمه رضا امینی (۱۳۹۴)، نقدنامه تخصصی  کتاب ادبیات، شماره ۲،۱۳۹۴.
 3. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «نقد و معرفی کتاب اطلس زبان انگلیسی آمریکای شمالی: آواشناسی، واج­شناسی و تغییر آوایی»؛ ویلیام لباو، شارون اَش ، چارلز بوبرگ (۲۰۰۶)، برلین: انتشارات موتون دو گرویتر، زبان و زبان شناسی، شمارۀ ۱۷، ۱۳۹۴.
 4. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان و مذهب به عنوان شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی» ، انتشار در سایت انسان­شناسی و فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۴.
 5. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. « واژه­های الهی: یادگیری زبان چه نقشی در انجام فرایض دینی دارد؟»، انتشار در انسان­شناسی و فرهنگ، دی ماه ۱۳۹۴.
 6. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان کردی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 7. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان لری»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 8. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان لکی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 9. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «کرمانشاهی»، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 10. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «مهابادی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 11. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «سنندجی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 12. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «زبان هورامی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 13. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «بختیاری» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 14. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «ممسنی» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 15. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «کهکیلویه­ای» ، پذیرش برای چاپ در دانشنامه ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
 16. رستم­بیک تفرشی، آتوسا. «گفتگو با خانم دکتر ایران کلباسی، استاد گویش‌شناسی» ؛ روزنامه آینده نو، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۶ ، ص. ۷.
 17. «عوامل مؤثر بر پرورش سواد خواندن کودکان در محیط خانه و خانواده: نتایج مطالعه پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱ در مدارس ابتدایی ۳۵ کشور جهان، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش». گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 18.  « تأثیر توانایی وکارآیی معلمان در مدارس دولتی و غیر دولتی سوئد»، گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 19. مقدمه‌ای بر پرلز ۲۰۰۶.  گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.
 20. ویرایش و ترجمه  مقاله «حوزه ‌های شناختی ریاضیات» تیمز ۲۰۰۳، گروه تیمز و پرلز، پژوهشگاه مطالعات آموزرش و پرورش.

 

سوابق تدریس

 • دروس روان­شناسی زبان و اصول دستور زبان مقطع کارشناسی ارشد ( از سال ۱۳۹۲ تا کنون) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • تدریس در رشته­های آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی (۱۳۸۳-۱۳۸۹)

 

 

برگزاری  کارگاه

 • کارگاه یک روزه «طرحنامه نویسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اردیبهشت۱۳۹۶.  
 • کارگاه یک روزه «آشنایی با شیوه­های گردآوری داده در مطالعات زبان­شناسی» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۲۰/۸/۹۴).
 • طراحی و برگزاری کارگاه ویرایش و ترجمه در دانشگاه جامع علمی-کاربردی واحد ۶ ، ۱۳۸۸.

 

سخنرانی و همایش

 1. سخنرانی در نشست «کتابخوان تخصصی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۵.
 2. «اطلس زبانی: رویکرد و روش»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۴.
 3. گامی به سوی تهیه اطلس گویشی و بررسی فاصله­های گویشی در استان یزد، ۱۳۹۳، چاپ چکیده در مجموعه چکیده ­های دومین همایش بین­المللی زبان­ها و گویش­های ایران، (مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، ۱۳۹۳
 4. مقایسه بسامد کاربرد ابزارهای انسجام در نوشتارِ دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دارای/بدونِ اختلالات یادگیری ویژه در  نخستین همایش ملی عصب-روان­شناسی زبان مورخ  ۱۸/۲/۱۳۹۳ (انجمن زبان­شناسی ایران)، نخستین همایش ملی عصب-روان­شناسی زبان(انجمن زبان­شناسی ایران).
 5. «رویکردهای میان رشته­ای در مطالعات گویشی: نگاهی به گویش­شناسی سنتی و جدید»، پژوهشگاه علوم انسانی، ۱۳۹۲.
 6. توصیه­هایی برای آموزش ریاضیات به دانش­آموزان دارای ناتوانی یادگیری و از گروه اقلیت زبانی (۱۳۸۷)، سخنرانی و مقاله، در   همایش یک روزه پژوهشکده کودکان استثنایی،  دانشگاه تهران دانشکده روانشناسی
 7. A Linguistic Description of Mentally Retarded Students’ Spelling Errors, ۲۰۱۱. In, ۲nd International Conference on New Trends, in Education and Their Implications, Turkey.
 8. Description of Written Discourse of Educable Mentally Retarded Students according To Halliday’s Systemic Functional Approach,۲۰۱۱. In, ۲nd International Conference On New Trends In Education And Their Implications, Turkey.

 

 

راهنمایی پایان­نامه

 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی رشد گفتمان نوشتاری در کودکان ۹-۱۲ ساله» (۱۳۹۴).
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل گفتمان پیکره­یار ترانه­های ایرانی:رویکردی انتقادی» (۱۳۹۵)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان « راهبردهای ترجمه در ادبیات کودک: رویکردی نقشگرا» (در حال اجرا)

 

مشاوره پایان­نامه

 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تأثیرپذیری واژگانی زبان مندایی از زبان های رایج در خوزستان» (در حال اجرا)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان « ساخت های سببی در فارسی: توصیف و تحلیلی در چارچوب دستور نقش و ارجاع» (در حال اجرا)
 • پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « مجاز ار منظر شناختی» (در حال اجرا)

 

داوری کتاب و پایان­نامه

 • نقد و بررسی کتاب، شورای بررسی متون و کتب علوم،  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) (از سال ۱۳۹۲).
 • رساله دکتری با عنوان نگرش گویشوران فارسی زبان استان فارس نسبت به گونۀ شیرازی و گونۀ معیار فارسی: پژوهشی اجتماعی-شناختی دربارۀ تنوعات گونه­ای (لکتال) فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳).
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطۀ آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان­گفت­ها در جامعۀ فارسی زبان تهرانی، (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان قاب­های معنایی و شبکه قالب­ها در زبان فارسیفاطمه نایب لویی (کارشناسی ارشد)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی رابطۀ متغیرهای زبانی و متغیرهای اجتماعی، طیبه حبیبی (کارشناسی ارشد) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی افعال حرکتی در ترجمۀ فصلی از هابیت، طاهره همتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان رابطۀ آزار زبانی و عوامل اجتماعی: بررسی خیابان­گفت­ها در جامعۀ فارسی زبان تهرانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (۱۳۹۱)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی با هم آیی دستوری  فعل و حرف اضافه در زبان فارسی» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل پیکره یار گزارش های فوتبال سیما، در در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۳)
 • پایان­نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی هزارواژه­های فرهنگستان زبان، شمارۀ ۱،  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مقایسۀ نظام آوایی و ساختمان فعل در دو گونۀ زبانی  لری خرم آبادی و تویسرکانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز(۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان بررسی گونۀ زبانی کردی هورامی روستای زرده ( در استان کرمانشاه، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مقایسۀ دو گونه زبانی گوداری و ساروی در استان مازندران، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)
 • پایان­نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل گفتمان فیلمنامه عروس آتش، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (۱۳۹۴)

 

داوری مقالات برای مجلات علمی

 • مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و زبان­شناسی
 • مجلۀ علمی- پژوهشی جستارهای زبانی
 • مجلۀ علمی پژوهشی پژوهش­نامۀ انتقادی، برنامه ها و متون علوم انسانی
 • مجلۀ علمی-پژوهشی زبان­شناخت
 • مجلۀ علمی پژوهشی مطالعات فرهنگ و ارتباطات
 • فصلنامۀ علمی پژوهشی کودکان استثنایی
 • مجلۀ علمی پازند

 

فعالیت‌های علمی- اجرایی

 • مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی واحد ۶ دانشگاه جامع علمی-کاربردی (۱۳۸۵-۱۳۹۰)
 • دبیر تخصصی نشریه پازند، شمارۀ ۳۶ سال ۱۳۹۳.
 • قائم مقام و مشاور فرهنگی انتشارات بوکا (بوی کاغذ) (۱۳۹۴).
 • ترجمه و ویراستار انگلیسی مجلۀ علمی-پژوهشی پژوهش­نامه انتقادی.
 • تطبیق فرهنگی و ویراستاری کتاب­های داستانی رده کودک انتشارات بوکا (دارکوب)، از سال ۱۳۹۴.

 

کسب رتبه و جوایز

 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۶
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۵
 • پژوهشگر برتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۳
 • رتبۀ یک کنکور دکتری زبان­شناسی همگانی ۱۳۸۳
 • دانش آموختۀ رتبۀ یک کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی ۱۳۸۲

دکتر احمدخیالی خطیبی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ahmadkhatibi840@yahoo.com

دکتر مریم محمدزاده

زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد اهر

ay_maryam@yahoo.com

دکتر محمدجواد زینلی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان

test@5.com

دکتر تراب جنگی قهرمان

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

ghahreman207@gmail.com

دکتر فرشته ناصری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

naseri915@yahoo.com

دکترمحمدکاظم رضازاده جودی

دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

mkrjoudi@yahoo.com


مشخصات تحصیلی:

 • دکتری :فلسفه وکلام اسلامی        گرایش:فلسفه                دانشگاه: تهران
 • کارشناسی ارشد: مدرسی الهیات   گرایش:  الهیات               دانشگاه:   قم  

تجربیات پژوهشی-دانشگاهی:

 • وجودشناسی در الشواهد الربوبیه،مشهد اول،شاهد اول،صدرالدین محمد شیرازی
 • ترجمه،توضیح وبررسی،تهران، انتشارات کلک سیمین،1393

مقالات چاپ شده:

 • بررسی مقایسه ایی ایمان از دیدگاه ملا صدراو کرکگور،فصلنامه علمی، پژوهشی
 •  انجمن معارف اسلامی ایران ، سال دوم،شماره اول،زمستان 1384
 • حکمت متعالیه ملاصدرا و دستاوردهای آن،فصلنامه پژوهش ادبی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدتهران مرکزی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،شماره10و11-1386
 • اختیار و آزادی انسان از دیدگاه صدر المتالهین، ماهنامه علمی- تخصصی، اطلاعات حکمت
 • ومعرفت،سال سوم،شماره 11،پیاپی 35،بهمن 1387
 • استدلال اخلاقی بر وجود خداوند با تقریری از سی. اس. لوئیس، روزنامه ایران،29 و 31
 • شهریور ماه 1389                                                                          
 • بررسی و نقد مبانی فلسفی کثرت گرائی جان هیک،مجله علمی،پژوهشی نامه فلسفی مفید سال15،شماره74،آبان 1388
 • بررسی آموزه ها و اهداف تربیتی عاشورا،مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی جلد 3 محرم و صفر 1430،سازمان اوقاف و امور خیریه
 • ماهیت تجربه دینی از نگاه ویلیام آلستون،فصلنامه علمی،پژوهشی آیینه حکمت،پژوهشکده قرآن وعترت دانشگاه آزاد اسلامی،گروه فلسفه و کلام،سال اول ،شماره اول،بهار 1389
 • تبیین رویکرد شهودی ملاصدرا در ادراک عقلی،فصلنامه آفاق حکمت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،گروه فلسفه وحکمت،سال اول،شماره دوم،تابستان 1391
 • بررسی ونقد استدلال های دکارت بر دوگانه انگاری جوهری،فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فلسفی،سال یازدهم،شماره دوم،زمستان 1392، 42
 •  

 

زمینه های پژوهشی:

 • فلسفه اسلامی ، کلام اسلامی ،فلسفه غرب

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس کارشناسی دررشته فلسفه وحکمت اسلامی،فقه ومبانی حقوق
 • تدریس درکارشناسی ارشد رشته فلسفه
 • تدریس در دکتری فلسفه
 •  
 • راهنمائی ومشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد

دکتر طاهره سیدرضایی

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه پیام نور لرستان

sepidehrezayi@yahoo.com

دکتر علی آسمند جونقانی

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان. عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر. مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی زبان های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

test@4.com


دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بوعلی سینا  همدان

مدیر مرکز مطالعات و برنامه ریزی زبان های سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

 

دکتر عالیه یوسف فام

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

test@2.com

دکتر محمد مهدی اسماعیلی

دکتری فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

esmaaili@gmail.com


 مشخصات تحصیلی:

 • دکتری:

رشته:فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1379–نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 •  کارشناسی ارشد:

رشته: فرهنگ و زبانهای باستانی-سال اخذ مدرک: 1374–نام دانشگاه: دانشگاه شیراز

 • کارشناسی:

رشته: زبان و ادبیات فرانسه-سال اخذ مدرک: 1372–نام دانشگاه: دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان)

 

سمت های اجرایی:

  

تجربیات پژوهشی –دانشگاهی:

کتاب:

1-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر اول، 1390، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2-گنجینه گویش‌های ایرانی، استان اصفهان، دفتر دوم، (درحال انتشار)، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

مقاله:

1- گویش سدهی، 1381، مجموعه مقالات نخستین همایش گویش‌شناسی ایران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

2- گویش کمشچه‌ای، 1384، سریر سخن(مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش‌های ادبی)، دانشگاه تربیت مدرس.

3- پسوندهای مصدرساز در برخی گویش‌های مرکزی ایران، 1386، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 9)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

4- بررسی ساخت‌های مصدری در گویش‌های استان اصفهان، 1390،دوفصلنامه زبانشناخت (شماره 3) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

5- بررسی برخی فرایندهای واجی-آوایی گویش‌‌های مرکزی ایران، 1391، نخستین همایش بین‌المللی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (گذشته و حال)، مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی.

6- بررسی تطبیقی الگوی ساخت اسم و صفت مرکب در اشعار سپهری و اخوان ثالث (همکار در تالیف)، 1391، فصلنامه پژوهش ادبی (شماره 26)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

7- بررسی نظام فعل در گویش طاری،1392، رنج و گنج (ارج‌نامه دکتر زهره زرشناس)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدخل دایره‌المعارف:

1- «گویش ابیانه‌ای»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

2-«گویش طرقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

3-«گویش طاری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

4-«گویش سدهی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

5-«گویش گزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

6-«گویش نطنزی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

7-«گویش یارندی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1392

8- «گویش خوری»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

9- «گویش خورزوقی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

10- «گویش بادی»، دانشنامه زبان‌ها و گویشهای ایرانی،مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی، 1393

 

 زمینه های پژوهشی:
 

زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، زبان‌شناسی تاریخی، دستور زبان فارسی 

سوابق آموزشی:

1-تدریس در گروه زبانشناسی همگانی(کارشناسی ارشد) از1386 تاکنون(نام دروس: زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، تطور زبان فارسی، تاریخچه زبان‌های ایرانی، ساخت زبان فارسی، تاریخ زبانشناسی، آواشناسی عمومی).

2- تدریس در گروه زبانشناسی همگانی (کارشناسی) از 1387 تا کنون(نام دروس: آشنایی با زبان فارسی باستان، آشنایی با زبان فارسی میانه، آشنایی با نظامهای نوشتاری، آشنایی با زبانشناسی تاریخی-تطبیقی، ساخت زبان فارسی).

3- تدریس در گروه‌های زبان آلمانی،انگلیسی و فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از1384 تاکنون(نام دروس: ساخت زبان فارسی، ساختارهای دستوری فارسی (ارشد)، زبانشناسی عمومی).

4-تدریس درگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیاز1376 تا 1390(نام دروس: تحقیق در دستور زبان فارسی (ارشد)، تاریخ زبان فارسی، مقدمات زبانشناسی، دستور زبان فارسی1و2).

5-تدریس درگروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهراز1383 تا 1389 (نام دروس: سنسکریت 1 و 2، اوستا (مقدمات، 1، 2، 3)، فارسی میانه (زردشتی، ترفانی و کتیبه‌ای)، فرهنگ ایران باستان، مقدمات زبانشناسی).

6-تدریس در بخش تحصیلات تکمیلی بنیاد ایرانشناسی از1384 تا 1389(نام درس: آشنایی با زبانها و خطوط ایرانی پیش از اسلام).

 

دکتر فیروز اسماعیل‌زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

test@3.com

مشاور

دکتر اکرم خطیبی

ایران شناس، ایران شناس و خیام پژوه. نخستین نگارگر ایرانی و برنده جایزه هزارمین سال شاهنامه و دریافت کننده جایزه جهانی یونسکو

akramkhatibi1000@gmail.com

مدیر داخلی

صدیقه یونسیان

زبان و ادبیات فارسی مدرس بازنشسته

younesian88@gmail.com

مدیر علمی و اجرایی

دکتر الهام قنواتی محمدقاسمی

زبان ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی. تهران، ایران. استاد دانشگاه تربیت مدرس آبادان

il59.abadan@gmail.com

کارشناس نشریه

دکتر نادر مسلمی

زبان و ادبیات فارسی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

nader-moslemi@yahoo.com

طراح جلد

مهندس مریم نوروزعلی

مدیرعامل موسسه هنری طراحی مد و لباس سیزده طراح گرافیکی

noroozalimaryam@yahoo.com


 • مدیرعامل اولین موسسه هنری مد و لباس در استان سمنان، شهرستان شاهرود
 • کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس از دانشگاه آزاد قائم‌شهر
 • کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس از دانشگاه آزاد قائم‌شهر
 • کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • کارشناس مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • مولف بررسی عوامل موثر در رونق سطح فروش فروشگاه‌های مولتی برند پوشاک

 

سوابق تدریس:

 1. طراحی مد و لباس (در 21سرفصل)
 2. آموزش تابلو سازی (10 گرایش)
 3. نماسازی سطوح و ظروف (بیش از 20 سرفصل)
 4. نقاشی و تزئین روی پارچه (بیش از 10 سرفصل)
 5. مدرس دوره‌‌های (مهارت‌های فردی، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های حرفه‌ای و کسب و کار ، مشاور رشد و توسعه فردی و...)

 

 • برگزاری بیش از بیست نمایشگاه‌ انفرادی و گروهی، ورکشاپ‌های تخصصی
 • مالک اثر زینتی «کوی جانان» با موضوع آرامگاه عارف بزرگ شیخ ابوالحسن خرقانی و دریافت حق مالکیت معنوی اثر از بنیاد ملی مد و لباس کشور
 • حضور در کنفرانس‌ها و همایش‌ها و دارنده بیش از بیست مدرک بین المللی

 

ویراستار ادبی

شبنم باقری

زبان و ادبیات فارسی نویسنده، شاعر، ویراستار تخصصی

shbnmbaqry44@gmail.com

مترجم انگلیسی

فرزانه سادات علوی

مترجمی زبان انگلیسی خدمات ترجمه علوی

english.translator@yahoo.com

ویراستار انگلیسی

مهندس سید عباس حسینی

.

n.jpll.ir@gmail.com