اصول اخلاقی انتشار مقاله

- این مجله با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌­نامه‌­ی اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­‌نماید.

- مقاله ارسالی نباید همزمان برای چاپ یا داوری در مجله‌های دیگر، سمینارها، مجامع علمی و کنفرانس‌های داخلی یا خارجی ارائه یا چاپ شود. بدیهی است در صورت بروز هرگونه مشکل، ضمن برائت مجله، نویسنده مسئول پاسخگوست و به مدت پنج سال از انتشار مقاله در این مجله محروم میباشد.