اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نویسندگان

- این مجله با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار(COPE) می‌باشد و از آیین‌­نامه‌­ی اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می­‌نماید.

- مقاله ارسالی نباید همزمان برای چاپ یا داوری در مجله‌های دیگر، سمینارها، مجامع علمی و کنفرانس‌های داخلی یا خارجی ارائه یا چاپ شود. بدیهی است در صورت بروز هرگونه مشکل، ضمن برائت مجله، نویسندة مسئول پاسخگوست و به مدت پنج سال از انتشار مقاله در این مجله محروم می‌باشد.

- مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه‌ها باید همراه نام استاد راهنما باشد.

- نویسنده مسئول مشخص شود.

- نشریه تنها پاسخگوی نویسندة مسئول می‌باشد.

اصول اخلاقی نشریه

- حفظ و ارتقای کیفیت مجله با رعایت کلیه اصول حرفه‌ای و اخلاقی

- انتخاب داور بر اساس تخصص و با تشخیص سردبیر و بصورت (دوسوکور)

- تعیین تکلیف مقاله‌های ارسالی در یک هفته