همکاری با موسسه مطالعات علوم انسانی و اسلامی «حکمت کلمه»