اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 35
تعداد عدم پذیرش 10
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 6

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 37
تعداد مشاهده مقاله 1763
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1705
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 6 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 15 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 22 روز
درصد پذیرش 76 %