زبان به مثابه‌ی فراسوژه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-28

JR_JSHK-1-001

پروین احمدی


پیری و جوانی در شاهنامة فردوسی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-25

شکوفه آجودانی


نظریة عمیق گرایی معنایی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 49-78

JR_JKHK-1-1-003

علیرضا آذرپیک


بررسی تطبیقی «شعر زبان» و «شعر دال»

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-124

JR_JKHK-1-1-005

منیژه سفیدبری


اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعت‌گرا

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 115-150

علیرضا آذرپیک؛ فاطمه صفری


فردوسی و شاهنامه در متون منثور عرفانی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 169-208

سمیه جبارپور


تحلیل ژانر ادبی فرامتن در گلستان سعدی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 171-186

JR_JKHK-1-1-008

هدیه قلی یار


نقش محوری شخصیت مجنون در داستان غنایی لیلی و مجنون

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 239-252

مهوش سلیمانپور


بررسی مفهوم و ماهیت عشق در اشعار فروغ فرخزاد

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 253-284

نادر مسلمی


تحلیل مولفه های غزل ماکسی‌مال

دوره 1، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 285-320

نیلوفر مسیح