تصویرشناسی بر اساس نظریة مکتب ادبی فلسفی اصالت کلمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد. پژوهشگر بینا رشته‌ای

چکیده

چیستی تصویر و اینکه چرا تصاویر وجوه اشتراک و افتراق دارند و این پرسش که تصویر تولید می‌شود یا هستی مستقل از سوژه شناسا دارد؟ از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های متفکران در قرن اخیر بوده است. از دیدگاه آرش آذرپیک، بنیان‌گذار مکتب ادبی-فلسفی اصلت کلمه، تصویر از جوهره معنایی و مفهومی کلمه سرچشمه می‌گیرد. در وجود شناسی عریانیستی، کلمه هفت جوهر دارد از جمله جوهرة معنایی. چون جوهر بعد ثابت و متغیر دارد؛ جوهرة معنایی کلمه نیز دارای بعد ثابت و متغیر است. از آنجا که هر پدیداری کلمه است و با کلمه خود را می‌نمایاند؛ هر آنچه هست کلمه‌پدیدار است بنابراین کلمه‌پدیدارها بعد ثابت و متغیر جوهری دارند. بعد ثابت یک کلمه‌پدیدار چنانچه از ساحت وجودی نگریسته شود؛ فراتصویر می‌سازد و چنانچه در ساحت موجودی نگریسته شود؛ بنابر ضمیرهای متفاوت خودآگاه و ناخودآگاه جمعی-فردی انسان و نیز انواع شهودات مختلف ما انسان‌ها، ایماژ به ماهُو موجود هستی می‌یابد. هم‌چنین یک پدیدار را می‌توان با ساحات وهمی هم ایماژ کرد و نیز می‌توان پدیداری را غیر تصویری نگریست. مهم این است که ما براساس مقوله‌بندی زبان خویشتن می‌بینیم. زبان ما را می‌اندیشد چنان‌که در تصویرسازی ذاتا تابعِ شناسایی از زبان خود هستیم و مقوله‌بندی‌هایی از زبان خویشتن.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. کتاب‌ها

  1. احمدی، طاهره (1399)، صبح بخیر پرنسس، تهران: دانش‌یاران ایران.
  2. آذرپیک، علیرضا؛ امجدیان، هنگامه؛ مسیح، نیلوفر (1396)، چشم‌های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک، جلد اول، تهران: روزگار
  3. ارشاد، محمدرضا (1385)، اندیشه‌های فلسفی در پایان هزارة دوم، گفت‌وگوی محمدرضا ارشاد با محمد ضمیران، تهران: هرمس.
  4. بریجانیان، ماری (1373)، فرهنگ اصلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، ترجمة بهاء‌الدین خرمشاهی، تهران: بهمن.
  5. خوانساری، محمد (1386)، منطق صوری، جلد اول و دوم، تهران: آگاه.
  6. رشیدی، علی؛ همتی، آریو (1400)، جنبش ادبی 1400، آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک، تهران: مهر و دل.
  7. مسیح، نیلوفر (1400)، جنس سوم، عاشقانه‌های یک فرازن، کرمانشاه: دیباچه.
  8. واینسهایمر، جوئل (1389)، هرمنوتیک فلسفی و نظریة ادبی، ترجمة مسعود علیا، تهران: ققنوس.
  9. هاشمی، شبنم (1400)، بانوی واژه‌ها، کرمانشاه: دیباچه.

  مقاله‌ها

  1. آذرپیک، آرش؛ احمدی، پروین (1397)، «بررسی مفهوم پدیدار از نگاه مکتب اصالت کلمه»، رخسار زبان، سال دوم، پاییز و زمستان 1397 شمارة 6و7، 5 -24.
  2. آذرپیک، علیرضا، (1395)، نیم‌نگاهی به مجموعة غزل سیبی از باغ زمستان، روزنامة باختر، شمارة ۲۳۰۲، سال27
  3. آفرین، فریده (1399)، «تحلیل نقاشی به منزلة تصویر بر اساس شرح دلوز از انواع تصویر و شروط ظهور آنها»، باغ‌نظر، شمارة87، دورة18، 15 -70.
  4. زند، مازیار؛ احمدی زاویه؛ سیدسعید، نصری، امیر، (1396)، «گذر معنا از نگاره به فرانگاره»، هنرهای تجسمی، دورة 23، شمارة 3، 13-20.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1401
صفحه 207-230
 • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 05 اردیبهشت 1401