فرایند پذیرش مقالات

مقاله‌های ارسالی ابتدا توسط کارشناس مربوطه بررسی می‌شود و در صورتی که اصول اولیه و شیوه‌نامة نگارش رعایت شده باشد و فایل‌های مربوطه (تعهدنامه، تعارض منافع، مشابهت‌یاب، مشخصات نویسندگان، فایل اصل مقاله بی‌نام، فایل اصل مقاله بانام) نیز ارسال شده باشد مقاله به سردبیر و دبیران تخصصی تحویل می گردد و در صورت تأیید اولیه، برای دو داور (به صورت دوسو کور) ارسال خواهد شد. چنانچه یکی از داوران نظر منفی و دیگری نظر مثبت داشته باشد مقاله به داور سوم سپرده خواهد شد. بدیهی است که نظر اکثریت مورد تائید است. در صورت پذیرش مقاله از سوی داوران و تأیید هیأت تحریریه، همزمان به صورت آنلاین منتشر و در اولین شمارة پیش رو منتشر خواهد شد.  مقالاتی که فایل مشابهت یابی نداشته باشند از فرایند رسیدگی حذف خواهند شد.