فرایند پذیرش مقالات

 • ارسال مقاله از طریق سامانه نشریه
 • ارائه مقاله در شورای سردبیری و پذیرش یا رد اولیه و اطلاع به نویسنده
 • در صورت پذیرش،انجام مراحل ارزیابی و تأیید یا رد مقاله
 • در صورت مثبت ‌بودن نظر داوران، ارائه نظر داوران به شورای سردبیری جهت اخذ تایید نهایی
 • در صورت رد توسط یک داور و پذیرش توسط داور دوم، مقاله برای داور سوم ارسال می‌شود.
 • در صورت نیاز ارسال مقاله برای نویسنده جهت انجام اصلاحات
 • دریافت مقاله اصلاح شده و تأیید یا رد اصلاحات
 • درصورت تأیید نهایی، اطلاع‌رسانی به نویسنده
 • دریافت هزینه اولیه و هزینه انتشار
 • ارسال مقاله به ویراستار و صفحه آرا
 • انتشار آنلاین
 • انتشار نسخه چاپی

مقالاتی که فایل مشابهت یابی نداشته باشند از فرایند رسیدگی حذف خواهند شد.