درباره نشریه

«نشریه پژوهش‌های نوین ادبی» با مدیریت بخش خصوصی، از نشریات مورد تایید وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به مطالعات تخصصی و پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات پارسی می پردازد. این نشریه که در حال حاضر به صورت دوفصلنامه در هر سال منتشر می شود؛ از سیستم داوری دو سو ناشناس بهره می برد و به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد، یافته های پژوهشی خود را، به منظور دسترسی آسان در اختیار علاقه مندان قرار داده است.

اولین شماره این نشریه با نام «شیرین و شکر» منتشر شد و به دنبال تغییر سیاست های علمی و اهداف نشریه از شماره دوم در مهرماه 1401 با عنوان جدید منتشر گردید.

این نشریه مقالات مرتبط به زبان و ادبیات پارسی را به شرط داشتن جنبه علمی پس از بررسی و داوری منتشر می نماید.

محورهای موضوعی:

نقد و نظریه ادبی

مکتب های ادبی

مطالعات تطبیقی

مطالعات بین رشته ای

ادبیات کارگری

ادبیات بومی و محلی

ادبیات عرفانی، حماسی، تعلیمی، غنایی

و سایر موضوعات مرتبط با ادبیات ایران و جهان

 

شماره مجوز ارشاد: 90252

تاریخ: 1400/09/17