درباره نشریه

پروانه‌ی انتشار فصل‌نامه‌ی علمی تخصصی (شیرین و شکر) با ترتیب انتشار فصل‌نامه و باگستره‌ی سراسری و نوع انتشار مجله‌ای در تاریخ  1400/09/17 به شماره ثبت 90252 به نام دکتر زینب نوروزعلی صادر گردید. این نشریه در حوزه‌ی مطالعات زبان و ادبیات فارسی ایران و جهان فعال است. همچنین در تاریخ  1401/05/31 به «دوفصل‌نامةپژوهش‌های نوین ادبی» تغییر نام داده و به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر می‌شود.