نمایه مجموعه مقالات مجله پژوهش های نوین ادبی در مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی. SID