تحلیل و بررسی ژانر فراداستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فراداستان یکی از ژانرهای ادبی مکتب اصالت کلمه و خاص کسانی است که گرایش هنری قلم‌شان سمت و سوی داستانی دارد. نخستین مؤلفه‌های پیشنهادی برای فراداستان در دهة هشتاد و در بیانیة کتاب جنس سوم آمده است. در ادبیات تا پیش از مکتب اصالت کلمه با عنوان فراداستان پست‌مدرن مواجه هستیم. تفاوت این دو نوع داستان در نوع نگرش و جهان بینی‌ برخاسته از این دو مکتب است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته؛ در پی آن است ابتدا با تعریف فراداستان و بیان ویژگی‌های آن در مکتب اصالت کلمه به تحلیل و بررسی یک متن فراداستانی بپردازد. بنابراین فرداستان پست‌مدرن از لحاظ اصولی مانند، صداها در متن، نوع روایت، پایان‌بندی، ساختار روایت و... دارای تمایزاتی می‌باشد. فراداستان در مکتب اصالت کلمه تک‌بعدی نیست و حاصل آمیخته شدن بعدهای دیگر هم نمی-باشد. در این پژوهش به معرفی این ژانر پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها


 1. کتاب‌ها

  1. آذرپیک، آرش و همکاران، (1396)، چشم‌های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک، تهران: روزگار.
  2. برتنز، یوهانس ویلم (1382)، نظریة ادبی، ترجمة فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر.
  3. میرزاپور، میثم (1395)، اصالت‌کلمه در آثار آرش آذرپیک و مهری مهدویان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
  4. مسیح، نیلوفر (1400)، جنس سوم عاشقانه‌های یک فرازن، کرمانشاه: دیباچه.
  5. همتی، آریو؛ رشیدی، علی (1400)، جنبش ادبی 1400آنتولوژی فراشعر نویسان مولتی فونیک، تهران: مهر و دل.
دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1401
صفحه 271-298
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 04 اردیبهشت 1401