تحلیل و بررسی ژانر فراداستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

فراداستان یکی از ژانرهای ادبی مکتب اصالت کلمه و خاص کسانی است که گرایش هنری قلم‌شان سمت و سوی داستانی دارد. نخستین مؤلفه‌های پیشنهادی برای فراداستان در دهة هشتاد و در بیانیة کتاب جنس سوم آمده است. در ادبیات تا پیش از مکتب اصالت کلمه با عنوان فراداستان پست‌مدرن مواجه هستیم. تفاوت این دو نوع داستان در نوع نگرش و جهان بینی‌ برخاسته از این دو مکتب است. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته؛ در پی آن است ابتدا با تعریف فراداستان و بیان ویژگی‌های آن در مکتب اصالت کلمه به تحلیل و بررسی یک متن فراداستانی بپردازد. بنابراین فرداستان پست‌مدرن از لحاظ اصولی مانند، صداها در متن، نوع روایت، پایان‌بندی، ساختار روایت و... دارای تمایزاتی می‌باشد. فراداستان در مکتب اصالت کلمه تک‌بعدی نیست و حاصل آمیخته شدن بعدهای دیگر هم نمی-باشد. در این پژوهش به معرفی این ژانر پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and review of the metanarrative genre in the school of word originality

نویسنده [English]

 • meysam mirzapor
Master of Persian Language and Literature
چکیده [English]

Fiction is one of the literary genres of the school of word originality and is specific to those whose artistic tendency is towards fiction. The first proposed components for metanarratives are given in the 1980s and in the statement of the third genus book. In literature, before the school of the originality of the word, we are faced with the title of postmodern meta-story. The difference between these two types of stories is in the type of attitude and worldview arising from these two schools. In this research which has been done by descriptive-analytical method and using library resources; It seeks to first analyze a meta-fiction text by defining meta-fiction and stating its characteristics in the school of word originality. Therefore, postmodern tomorrow has differences in terms of principles such as sounds in the text, type of narration, ending, structure of narration, and so on.In the school of originality, metanarratives are not one-dimensional and are not the result of merging other dimensions.In this research, this genre will be introduced

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contemporary literature
 • fiction
 • metanarratives
 • school of word originality
 1. کتاب‌ها

  1. آذرپیک، آرش و همکاران، (1396)، چشم‌های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک، تهران: روزگار.
  2. برتنز، یوهانس ویلم (1382)، نظریة ادبی، ترجمة فرزان سجودی، تهران: آهنگ دیگر.
  3. میرزاپور، میثم (1395)، اصالت‌کلمه در آثار آرش آذرپیک و مهری مهدویان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
  4. مسیح، نیلوفر (1400)، جنس سوم عاشقانه‌های یک فرازن، کرمانشاه: دیباچه.
  5. همتی، آریو؛ رشیدی، علی (1400)، جنبش ادبی 1400آنتولوژی فراشعر نویسان مولتی فونیک، تهران: مهر و دل.