تحلیل عناصر داستانی در روایت «انکار‌کردن موسی علیه‌السلام بر مناجات شبان»، بر اساس نظریة بدخوانی خلاق هرولد بلوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

بدخوانی خلاق نظریه‌ای است که هَرولد بلوم آن را بر اساس روابط دوسویه میان متون ادبی مطرح کرده‌است. این نظریه مبتنی بر روابط بینامتنی می‌باشد و بر اساس آن رابطه‌ای جدلی میان مؤلف جدید با مؤلفان گذشته وجود دارد. مؤلف جدید به منظور دریافت هویتی غیروابسته در ادبیات و برای رهایی از اضطرابِ تأثیرپذیری متونِ گذشته با حرکتی تدافعی اقتدار شاعر متقدم را می‌کاهد و با بدخوانی خلاق به خلق آثار جدید دست می‌زند. شگردهای بدخوانی خلّاق متن جدید را از دلهرة تأثیرپذیریِ متون ماقبل رهایی می‌بخشد.
هدف از نگارش این مقاله بررسی ترفندهایی است که مولوی برای رهایی از دلهرة تأثیرپذیریِ آثار گذشته در داستان«موسی و شبان» به‌کار برده‌است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به شیوة توصیفی-تحلیلی به بررسی شیوة پرداختن به موضوع بر اساس نظریة بدخوانی خلّاق بلوم در داستان «موسی و شبان» در مثنوی می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که مولوی موضوع غالب در روایت را از روایات زیرمتن انتخاب کرده ولی برای رهایی از دلهرة اضطرابِ قرارگرفتن در سایة روایات مأخذ، با شگردهایی خلّاقانه به آفرینش‌های نوینی در خلق حکایت جدید می‌پردازد. وی با تغییر در عناصر داستان برای کاهش دلهرة تأثیرپذیری بهره برده‌است تا به برتری‌جویی کلامی برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Fictional Elements in the Narration of "Moses's Denial of the Pastors' Prayers", based on Herold Bloom's theory of creative misreading

نویسنده [English]

  • Sara Ahmadirad
Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

Creative misreading is a theory proposed by Herold Bloom based on the two-way relationship between literary texts. This theory is based on intertextual relations and based on it, there is a polemical relationship between the new author and the previous authors. In order to obtain an independent identity in literature and to get rid of the anxiety of the influence of past texts, the new author reduces the authority of the early poet with a defensive move and creates new works by creative misreading. The creative reading tricks free the new text from the apprehension of the impact of pre-texts.
The purpose of writing this article is to examine the tricks that Rumi has used to get rid of the apprehension of the influence of past works in the story of "Moses and the Shepherd".This study uses library sources and descriptive-analytical method to study the method of dealing with the subject based on the theory of misreading the creator Bloom in the story of "Moses and the Shepherd" in Masnavi and concludes that Rumi is the dominant subject. He selects the narration from the narrations below, but in order to get rid of the anxiety of being in the shadow of the source narrations, he uses creative tricks to create new creations in creating a new narrative. He has used the elements of the story to reduce the apprehension of influence to achieve verbal superiority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi
  • intertextuality
  • Herold Bloom
  • creative reading