تحلیل و تطبیق شخصیت‌های صحابه و مشایخ در روایات مثنوی و مآخذ آن بر اساس نظریة ریمون‌کنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در بررسی عناصر داستان، شخصیت عنصری است که تأثیر بسیاری بر سایر عناصر دارد. پژوهش حاضر«تحلیل و تطبیق شخصیت‌های صحابه و مشایخ در روایات مثنوی و مآخذ آن بر اساس نظریة ریمون‌کنان» می‌باشد که با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام شده است. مولوی در بعد شخصیت، انواع شخصیت‌های صحابه و مشایخ را به تناسب نوع قصه و پیام آن به‌کار می‌گیرد و شخصیت‌ها مطابق با تعاریف امروزی در مثنوی مجال حضور می‌یابند. هدف از این پژوهش، شناساندن توانایی‌های مولوی در شخصیت‌پردازی داستان‌های مربوط به مشایخ و صحابه با توجه به تکنیک‌های نوین شخصیت‌پردازی و داستان‌نویسی است. مولوی در شخصیت‌پردازی داستان‌های مشایخ و صحابه و بیان جزئیات حکایات چندان به مآخذ وفادار نیست و به تناسب بافت کلام و تبیین مقاصد ذهنی خود، در روایات زیرمتن تغییراتی داده‌ است. راوی روایت‌های مثنوی از ابزارهای شخصیت‌پردازی به بهترین شکل در قالب گفتگو، توصیف و کنش برای بازتاب ویژگی‌های شخصیت‌های عرفا و صحابه استفاده کرده و معمولاً در این امر، از هر سه شیوة مستقیم و غیرمستقیم و تلفیقی بهره برده است. که شیوة غیرمستقیم و به ویژه عنصر گفتار و کنش اعم از عادتی و غیرعادتی کاربرد بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and adaptation of the personalities of the companions and elders in the narrations of Masnavi and its references based on the theory of Raymond

نویسنده [English]

  • Sara Ahmadirad
Islamic Azad University Tehran Branch
چکیده [English]

In examining the elements of the story, character is an element that has a great impact on other elements. The present study is "Analysis and adaptation of the personalities of the companions and elders in the narrations of Masnavi and its references based on the theory of the Raymonds" which has been done by using library resources in a descriptive-analytical manner. In the dimension of personality, Rumi uses the types of characters of the companions and elders in accordance with the type of story and its message, and the characters appear in Masnavi according to modern definitions. The purpose of this study is to identify Rumi's abilities in characterization of stories related to elders and companions according to new techniques of characterization and storytelling.Rumi is not very faithful to the sources in characterizing the stories of the elders and companions and telling the details of the anecdotes, and he has made changes in the sub-narrations according to the context of the words and the explanation of his mental intentions. The narrator of Masnavi narrations has used the tools of characterization in the best way in the form of dialogue, description and action to reflect the characteristics of the characters of mystics and companions, and usually in this regard, he has used all three direct, indirect and combined methods. Is. Indirect method, especially the element of speech and action, both habitual and non-habitual, is more applicable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Character
  • Raymond Kenan
  • intertextuality
  • Rumi
  • Masnavi