بررسی مفهوم و ماهیت عشق در اشعار فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

چکیده

یکی از موضوعات پربسامد در مجموعه دیوان شاعران معاصر البته با رنگ و بوی خاص و تازه؛ عشق و متعلَقات آن است که بررسی زوایا و ابعاد آن با عنایت به مباحث هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و... در شعر معاصر نیازمند پژوهشی کلان و فراگیر است. از این نظر، فروغ فرخزاد یکی از شاعران برجسته و تاثیرگذار بر جریان شعر معاصر فارسی است که در حوزه ی یاد شده با رویکردی تازه در زمینه های ماهیت شناسی، وجود شناسی، غایت شناسی و وظیفه شناسی در حوزه ی عشق؛ چه از نظر کمیت و یا کیفیت، اشعار بسیاری سروده است. در این مقاله که به روش تحلیلی_توصیفی انجام گرفته، نویسنده، مجموعه اشعار این شاعر را در چهار بخش یاد شده، طبقه بندی و تحلیل و بررسی کرده است. با نگاه فراگیر به موضوع عشق و رویکرد این شاعر، چنین بر می آید که در حوزه ی علل پیدایش و ظهورعشق وی در دوره ی اول، آفرینش شیطان و رانده شدن آن از بهشت برین و در دوره ی دوم، آشنایی با عرفان و مفاهیم وحیانی را مهم ترین عامل ظهور عشق در بحث وجودشناسی عشق معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the concept and nature of love in Forough Farrokhzad's poems

نویسنده [English]

  • nader moslemi
PhD in Persian language and literature, Central Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most frequent topics in the collection of Diwan contemporary poets, of course, with a special and fresh flavor; It is love and its relations that the examination of its angles and dimensions with regard to the topics of ontology, cosmology, anthropology, etc. in contemporary poetry requires a large and comprehensive research. From this point of view, Forough Farrokhzad is one of the prominent and influential poets in the current of Persian contemporary poetry, who in the aforementioned field with a new approach in the fields of essentialism, existentialism, teleology and conscientiousness in the field of love; Whether in terms of quantity or quality, he has written many poems. In this article, which has been done by analytical-descriptive method, the author has classified, analyzed and reviewed the collection of poems of this poet in the four mentioned sections.With a comprehensive look at the topic of love and the approach of this poet, it comes out that in the field of the causes of the emergence and emergence of his love in the first period, the creation of Satan and his expulsion from heaven, and in the second period, familiarity with mysticism and revelation concepts. introduces the most important factor in the emergence of love in the discussion of the ontology of love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • lover
  • beloved
  • wisdom and affection