نوآوری، تجزیه و ترکیب اوزان در غزل معاصر با تکیه بر اشعار آرش آذرپیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر آکادمی اندیشکده کلمه گرایان

چکیده

موسیقی و وزن یکی از ساحت‌های کلمه است که با تأکید بر جوهره‌ی گفتاری، نوشتاری و معنایی نمود و بروز یافته است هر چند تأکید اصلی بر جوهره‌آوایی_گفتاری است. وزن و موسیقی تا انقلاب نیما به تبعیت از غزل کلاسیک سروده می‌شد. اما با انقلاب نیما و جنبش سیمین بهبهانی در غزل معاصر، وزن عروضی و موسیقی غزل نیز دستخوش تغییراتی شد. مقاله‌ی حاضر، با هدف کلی بررسی میزان نوآوری، تجذیه و ترکیب اوزان عروضی در غزل معاصر با تکیه بر موسیقی شعر آرش آذرپیک گردآوری و تدوین شده است. با توجه به اینکه هیچ یک از شاعران پسا‌سیمینی در وزن عروضی و موسیقی نوآوری نداشته‌اند؛ و اغلب از اوزان جویباری بهره برده‌اند، آرش آذرپیک یکی از ادامه دهندگان راه سیمین است. که در اوزان ابداعی وی با بسامد فراوان غزل سروده و دست به نوآوری نیز زده است. در این مقاله اوزان پرکاربرد، نوآور و کلاسیک که مشخص گردیده و ذکر خواهد شد؛ مورد تحلیل واقع شده است. در پایان نیز با توجه به شواهد، به این نتیجه دست می‌یابیم که آذرپیک جزء معدود غزل‌سرایان پساسیمینی است که در ساحت وزن و موسیقیِ غزل مبدع و نوآور است.

کلیدواژه‌ها