ابوالقاسم فردوسی و نقد "منازعه درونی" در سپهر اندیشه ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اهواز، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

چکیده

شاهنامه فردوسی درنگاه اغلب شارحان، روایتگر جنگهای گوناگون و مزمن ایران با دشمنان بیرونی است. اما اگر به اعتبار سخن فردوسی دو پیامدِ نگارشِ شاهنامه را «وحدت بخشی»و«آگاه سازی» تعریف کنیم، درتفسیری جدید می توان فردوسی را درمقام روایتگری ناقد دید که در پسِ روایت های شاهنامه به طرح مساله «منازعه درونی منتهی به فروپاشی ایران» می پردازد. هدف این مقاله بررسی «منازعه درونی» در ایران و نقد آن در شاهنامه است. بدین‌ترتیب مساله اصلی این است که:«منازعه درونی» به عنوان مساله ایران در اندیشه فردوسی چگونه درشاهنامه مطرح است؟ براساس یافتة پژوهش و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و نظریه هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر، شاهنامه درعین حال که طیف وسیعی از ایده هاست، درکلیت خود به طرحی انتقادی از الگوی کنش ایرانی معطوف به منازعه دست می دهد که در پسِ نبردهای حماسی و اسطوره ای پهلوانان مساله از هم گسیختگی هویت را در اثر منازعه های مداوم و رقابت های خشونت آمیز اقوام و خاندانهای ایرانی مطرح می کند. بنابراین و در چارچوب نگاه انتقادی فردوسی به پدیده منازعه درونی درتاریخ ایران، نتیجه این بررسی ضمن آشکار ساختن خطای فهم تاریخی، به دست دادن تفسیر جدیدی از اندیشه فردوسی درجهت فهم کنونی مساله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Abolghasem Ferdowsi And Criticism of "Internal Conflict" In the space of Iranian thought

نویسندگان [English]

  • mohammad Abdolkhani 1
  • ahmadvand shoja 2
1 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Azad University,Ahvaz Iran
2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ferdowsi's Shahnameh, according to most commentators, is the narrator of Iran's various and chronic wars with foreign enemies. But if we define the two consequences of writing Shahnameh as "unification" and "awareness" according to Ferdowsi's words, in a new interpretation, Ferdowsi can be seen as a critical narrator who deals with the issue of "internal conflict leading to the collapse of Iran" behind the narratives of the Shahnameh. The purpose of this article is to examine the "internal conflict" in Iran and criticize it in the Shahnameh. Thus, the main issue is how "internal conflict" as an issue of Iran in Ferdowsi's thought is presented in the Shahnameh? Based on the findings of the research and using the theme analysis method and Quentin Skinner's theory of intentional hermeneutics, the Shahnameh, while it is a wide range of ideas, in its entirety provides a critical plan of the Iranian action model focused on conflict. Behind the curtain of the epic battles of the warriors, it raises the issue of identity disintegration as a result of continuous conflicts and violent rivalries of Iranian tribes and families. Therefore, in the framework of Ferdowsi's critical view of the phenomenon of internal conflict in the history of Iran, the result of this study is to reveal the error of historical understanding and give a new interpretation of Ferdowsi's thought to understand the problem in the current situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi
  • Shahnameh
  • political thought
  • internal conflict
  • Intentional hermeneutics