بررسی تأثیر آموزش آلفا بر یادگیری فارسی به غیرفارسی‌زبانان با روش دوتایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی تهران واحد جنوب

چکیده

مطالعه‌ی پیش‌رو با هدف بررسی روش تندم در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان صورت پذیرفته است. این تحقیق یک مطالعه‌ی توصیفی پیمایشی کاربردی است که بارویکرد کمی و به صورت مقطعی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق یادگیرندگان زبان فارسی بوده‌اند که به روش تصادفی ساده و بدون جایگذاری نمونه‌ای به تعداد 372 عضو از میان آنها انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی استاندارد گفتگو محور بهره گرفته شد که روایی و پایایی آن ارزیابی و به تأیید رسید. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدلسازی مسیری ساختاری تحقیق نشان می‌دهد که روش آلفا و مؤلفه‌های آن تأثیر معناداری بر یادگیری زبان فارسی به روش دوتایی دارد. همچنین تأثیر معناداری از آموزش آلفا و مؤلفه‌‌های آن یعنی 469 (95٪ = P، 05٪ = α، 96/1 ‹ 766/12 = T-Value، 372=n) بر یادگیری زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مشاهده شد. علاوه براین، نتایج نشان دادند که مؤلفه‌ی آموزش آلفا تأثیر معناداری بر یادگیری زبان فارسی دارد. آزمودنی‌های دوزبانه در آزمون دیداری و آزمون شنیداری که شامل واژه‌های تک‌هجایی بودند، عملکرد بهتری نسبت به آزمودنی‌های تک‌زبانه داشتند. در آزمون دیداری شامل محرک‌های واژگانی دوهجایی بودند، تفاوت معناداری در عملکرد افراد تک‌زبانه و دوزبانه مشاهده نشد، اما در آزمون شنیداری، افراد دوزبانه واژه‌های بیشتری را به ‌یاد آوردند نسبت به ‌افراد تک‌زبانه بهتر عمل کردند. تحلیل کلی داده‌های آزمون‌های دیداری و شنیداری نیز عملکرد بهتر دو‌زبانه‌ها را در مقایسه با تک‌زبانه‌ها مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Describes Affected Alpha Teaching on Farsi Learned Of Foreign Speakers by TANDEM

نویسنده [English]

  • minoo fazlinejad
Azad university of Tehran branch Jonob
چکیده [English]

A leading study was conducted to investigate the role of TANDEM to teaching Farsi as a foreign Language. This research is a survey and applied descriptive study which has been implemented quantitatively and cross-sectionally. The statistical population of this research was the learner of Farsi who were selected randomly and without a sample of 372 members. A standard questionnaire Dialogue base was used to collect data. Its validity and reliability were evaluated and verified. To test the hypothesis of the research, partial least squares and Smart Pialas software were used. The results of structural modeling research show that Alpha method and its components have a significant effect on learning Farsi by TANDEM. Also, there was a significant effect on Alpha method and components: 469 (95٪ = P، 05٪ = α، 96/1 ‹ 766/12 = T-Value، 372=n on learning Farsi. In addition, the results showed that the component of Alpha method did have a significant effect on the learning Farsi Bilinguals had a better performance in the auditory and visual tests including single-syllable words. In the visual test involving two-syllable words, no significant difference was observed in the performance of the two groups. However, bilingual individuals could remember more words, and outperformed the monolingual ones in the auditory test. The general analysis of the auditory and visual tests’ data confirmed the better performance of the bilingual individuals as compared to the monolinguals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha method
  • learning Farsi to foreign Learner
  • TANDEM