نقد و بررسی فرزند زمان خود بودن در سه قله شعر معاصر (شاملو، اخوان و سهراب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه

چکیده

چکیده

با توجه به دیگرگون بودن فضای شعر و شاعری قرن معاصر و دانایی و توانایی مردم زمانه، حرف از جنس زمان زدن و ... بخصوص برای شاعران با توجه به ترس و یأسی که بنا به خفقان و ... بر جامعه سایه افکنده بود، سخت بود اما چگونه گفتن با بی تفاوتی و نگفتن فاصله دارد.با نقدهای عالمانه یا مغرضانه ای که درباره ی سهراب سپهری و شاملو شده است و با فرض اینکه یکی با دهان آتشین و دیگری محو در سبزی و طراوت طبیعت در این پژوهش برانیم که مسأله اومانیسم و فرزند زمان خود بودن را با توجه به زیر مؤلفه های شاعر زمانه بررسی نماییم و از آنجایی که دو ضلع این پژوهش یکی افراط و دیگری تفریط می نمود در صدد پلی بینابین بودم که این ناهمگونی را کمی همگون نماید و ترجیح دادم ضلع سوم این پژوهش اخوان ثالث باشد.بنابراین در این پژوهش نقد و بررسی مؤلفه های زمان خود بودن ؛ سهراب،شاملو و اخوان را در سروده هایشان پی گرفته ایم و به نتیجه ای قیاسی در این باره رسیده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticism of "being a child of your time" in the three peaks of contemporary poetry (Sohrab Sepehari, Ahmad Shamlou and Akhwan Al-Talihi)

نویسنده [English]

  • omid ansari keya
univercity
چکیده [English]

Due to the different nature of poetry and poetry of the contemporary century and the knowledge and ability of the people of the time, words are of the nature of passing time, etc., especially for poets, considering the fear and despair that cast a shadow on the society due to suffocation, etc. It was difficult, but how to say is far from indifference and not saying. With the scholarly or biased criticisms that have been made about Sohrab Sepehari and Shamlou, and assuming that one has a fiery mouth and the other fades in the greenness and freshness of nature, in this research, we will argue that the problem Let's examine humanism and being a child of our time according to the sub-components of the poet of the time, and since the two sides of this research were extremes and the other extremes, I was looking for an intermediate bridge to make this heterogeneity a little more homogeneous, and I preferred the third side of this research. Akhwan's research is the third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sohrab
  • Shamlou
  • Third Brotherhood
  • being a child of one'
  • s time and humanism
اخوان ثالث، مهدی (1378 )، زمستان، تهران: بزرگمهر
اخوان ثالث، مهدی (1367)، ارغنون، چاپ چهار، تهران: مروارید
اخوان ثالث، مهدی (1370)، آخر شاهنامه، تهران: مروارید
اخوان ثالث، مهدی (1379)، از این اوستا، چاپ  هشت، تهران: مروارید
اخوان ثالث، مهدی (1390/الف )، خوان هشتم، چاپ سه، تهران: مروارید
اخوان ثالث، مهدی (1390/ب)، پاییز در زندان، چاپ چهار، تهران: مروارید
اخوان ثالث، مهدی (1382)، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم به کوشش مرتضی کاخی، تهران: زمستان
باقرنژاد، عباس (1390)، تأملی در ادبیات امروز، چاپ دو، تهران: پارسه
براهنی، رضا (1385)، طلا در مس، تهران: کتاب زمان
براهنی، رضا (1371)، طلا در مس (در شعر و شاعری)، جلد یک، تهران: نویسنده
پورنامداریان، تقی (1381)، سفر در مه ( تأملی در شعر شاملو)، تهران: نگاه
جلیلی، فروغ (1387)، آیینة بی‌طرح چرا، تهران: آیدین
دیانوش، ایلیا (1385)، لالایی با شیپور (گزین گفته و ناگفته‌های احمد شاملو)، چاپ سه، تهران: مروارید
زرقانی، مهدی (1387)، چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث
زرقانی، مهدی (1380)، صیاد لحظه‌ها (معرفی و شناخت سهراب سپهری)، گردآورنده: شهناز مرادی کوچی، تهران: قطره
سپهری، سهراب (1376)، هشت کتاب، تهران: نگاه
سلیمی، مهرداد (1380)، سهراب سپهری عرصة داوری‌های متناقض، تهران: سروش
شاملو، احمد (1383)، مجموعه آثار، چاپ پنج، تهران: نگاه
شاملو، احمد (1379)، گزینه اشعار، چاپ چهار، تهران: مروارید
مختاری، محمد (1372)، انسان در شعر معاصر، تهران: توس