امید و نا امیدی در اشعار فاضل نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

2 مربی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر، اصفهان، ایران.

چکیده

فاضل نظری یکی از شاعران جوان معاصر است که به دلیل برخورداری از ذوق شاعری، مطالعات ادبی و خلاقیت‌های زبانی و مضمونی اشعارش با استقبال نسبتاً خوب مخاطبان روبرو شده است. شعر وی، اگرچه مقیدّ به قواعد ساختاری و انضباط سنّتی است، لیکن از حس زبانی و مضمون‌تر و ادامة گذشته است. در شعرش سنّتش نیز در وزن و قافیه دیده نمی‌شود امّا او در خلق مضامین نو و تصاویر بکر در ساختار کهن بسیار توانا است. تاکنون از این شاعر، پنج مجموعه شعر «گریه‌های امپراتور»، « اقلیت»، «آن‌ها»، «ضد»، «کتاب و اکنون»، به همت انتشارات سورة مهر به چاپ رسیده که هر کدام از این مجموعه‌ها به دلیل استقبال فراوان تا سی نوبت، تجدید چاپ شده‌اند. اینک پنج اثر فاضل نظری که بنیاد این مقاله بر امید و ناامیدی در این آثار نهادشده است به اجمال معرفی می‌شود و بعد از معرفی آنها به بررسی امید و ناامیدی در شعرهای این مجموعه پرداخته می‌شود. شیوه‌ی این تحقیق براساس تحلیل محتوا و توصیف منطقی و عقلی با استفاده از متون مستند، در زمینه نقد ادبی و به صورت کتابخانه‌ای انجام شده است. بدین ترتیب که ابتدا تمام اشعار این شاعر به دقّت خوانده شده و سپس درون مایه‌های موجود در خصوص امید و ناامیدی در اشعار فاضل نظری استخراج و فیش برداری شده است. نتایج حاکی از آن است‌که فاضل نظری، عموماً غزل‌های خود را با امید و ناامیدی به پایان می‌برد و شعرهای او آکنده از آگاهی‌ها و خودآگاهی‌های زندگی انسانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hope and disappointment in Fazel Nazari's poems

نویسندگان [English]

  • Vahid Ronagh 1
  • Mahmood Foroutan Mehradrani 2
1 PhD student of Persian language and literature, Islamic Azad University, Najaf Abad branch, Isfahan, Iran.
2 Lecturer at Farhangian University Shahid Bahonar Campus, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Fazel Nazari is one of the young contemporary poets who has received relatively good reception from the audience due to his poetic taste, literary studies, and linguistic and thematic creativity of his poems. Although his poetry is bound by structural rules and traditional discipline, it has gone beyond the language sense and more content and continuity. In his poetry, his tradition is not seen in weight and rhyme, but he is very capable in creating new themes and pristine images in the old structure. So far, five poetry collections of this poet, "Emperor's Cry", "Minority", "Them", "Against", "Book and Now", have been published with the efforts of Surah Mehr Publications, and each of these collections has been well received. Thirty times have been reprinted. Now, the five works of Fazel Nazari, whose foundation is based on hope and despair in these works, will be briefly introduced, and after their introduction, hope and despair in the poems of this collection will be examined. The method of this research is based on content analysis and logical and rational description using documentary texts, in the field of literary criticism and library. In this way, first all the poems of this poet have been carefully read and then the contents of hope and despair in the poems of Fazel Nazari have been extracted and extracted. The results indicate that Fazel Nazari generally ends his sonnets with hope and despair and his poems are filled with awareness and self-awareness of human life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary poetry
  • hope and despair
  • Fazel Nazari
  • society
ارجمندی‌نیا، علی‌اکبر؛ خان‌جانی، مهدی؛ محمودی، مریم (1391)، «امید و امیدواری: نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌های ارتقاء در جوانان و دانشجویان»، تهران، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری
افراسیاب پور، علی اکبر؛ یدالله بهمنی مطلق و محمد بیدخونی (1396)، «سبکشناسی شعر فاضل نظری»، فصلنامه تخصصی سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، سال دهم، شمارة4، صص 23- 44
ایران‌زاده، نعمت‌الله و عرش اکمل، شهناز (1398)، «بر ساخت‌های اندیشگانی دوگانه امید و ناامیدی در نسبت با تحولّات اجتماعی در رمان یکلیا و تنهایی او»، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 55، صص 127- 153
پرچم، اعظم؛ فاتحی‌زاده، مریم؛ محققیان، زهرا (1390)، «بررسی تطبیقی ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن کریم»،  مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال 43، شمارة پیاپی 3/،87 صص 38-107
صفدری، سلمان (1384)، «رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد رشتۀ پژوهشگری اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی
صفری شالی، رضا؛ پویا طوافی (1397)، «بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی»، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال 9، شماره 35، صص 115- 153
فاضل‌زاده، پریناز (1385)، «عوامل مؤثر بر امید به آینده جوانان»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
قبادی، حسینعلی؛ کلاهچیان، فاطمه (1386)، «تحلیل امید و یأس در اندیشه و داستان‌پردازی مولوی»، پژوهش‌های ادبی، شمارۀ 17، صص 149- 174
مباشری، محبوبه؛ سپیده یگانه (1397)، «بررسی بنمایه های عرفانی در غزل فاضل نظری (با تکیه بر سه گانه غزلیات)»، نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی، تهران
محسنی، حسین؛ فاطمه، شهبازسلطانی (1399)، «اسالیب بینامتنیت قرآنی در اشعار اجتماعی فاضل نظری»، ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
میرعابدینی، حسن (1387)، صد سال داستانن‌نویسی ایران، جلد یک و دو، چاپ پنجم، تهران: چشمه
نظری، فاضل (1402)، اکنون، چاپ بیست و هفتم، تهران: سورة مهر
نظری، فاضل (1401)، وجود، چاپ پنجم، تهران: سورة مهر
نظری، فاضل (1395)، کتاب، چاپ دهم، تهران: سورة مهر
نظری، فاضل (1393)، ضد، چاپ هجدهم، تهران: سورة مهر
نظری، فاضل (1389)، آنها، چاپ هشتم، تهران: سورة مهر
نظری، فاضل (1388)، اقلیت، چاپ پنجم، تهران: سورة مهر
نظری، فاضل (1383)، گریه‌های امپراطور، تهران: سورة مهر