تحلیل لکانی شعر"تطاول پیوستگی"از دفتر دوم طاهره صفارزاده بر مبنای رویکرد نقد روانکاوانه‌ی لاکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پژوهش حاضر،بازخوانی شعر "تطاول پیوستگی"از مجموعه‌ی "دفتر دوم"طاهره صفارزاده بر مبنای رویکرد نقد روانکاوانه‌ی لاکانی‌ است.سوال در این پژوهش آنست که آیا شاعر(در مقام سوژه)در این شعر،توانسته‌است در رابطه با مطلوب تمنا(ابژه‌ی دیگری بزرگ)در ساحت نمادین،آن را جایگزین مادر(ابژه‌ی دیگری کوچک)در ساحت خیالی کند و به آن آرامش و برخورداری که در ساحت خیالی در آغوش امن مادر از‌آن برخوردار بود دست یابد؟و آیا رابطه‌ی وصل که از‌آن به تطاول پیوستگی یاد کرد‌است،سوژه را از سرگردانی در ساحت نمادین نجات داده‌است؟روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای‌ و بر مبنای بازخوانی و گردآوری داده‌های حاصل از آنست.یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که سوژه در رابطه با ابژه‌ی دیگری بزرگ که از‌آن به "تطاول" یاد می‌کند،به آرامش و برخورداری نخستینی که در آغوش مادر از‌‌آن برخوردار بود،دست نیافته است.از‌اینرو در پایان‌بندی شعر همچنان از

به حیرت و سرگردانی خود(در ساحت نمادین)، پس از وصل اشاره کرده‌است.

کلید‌واژه ها:طاهره صفارزاده _ابژه‌ی دیگری کوچک_ابژه‌ی دیگری بزرگ_تمنای لکانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Lacanian analysis of the poem "Evolving Continuity" from the second book of Tahereh Safarzadeh based on the approach of Lacanian psychoanalytic criticism.

نویسنده [English]

  • Maryam Ashkani
Phd in persian literature and language of Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

The present research is a rereading of the poem Continuity evolution" from Tahira Saffarzadeh's collection "The Second Office" based on Lacan's psychoanalytical approach. The question in this research is whether the poet (as the subject) in this poem has been able to relate to the desire of desire (the object) The big other (in the symbolic field) replaces the mother (the object of the small other) in the imaginary field and achieves the peace and comfort that he enjoyed in the imaginary field in the mother's safe embrace? Kurdish, has saved the subject from wandering in the symbolic field? The current research method is library based and based on rereading and collecting the data obtained from it. The findings of the research showed that the subject in relation to another big object which he refers to as "Tawaul" He has not achieved the first peace and happiness he enjoyed in his mother's arms. Therefore, at the end of the poem, he continues to

He has mentioned his confusion and confusion (in the symbolic field) after connecting.

Keywords: Tahera Safarzadeh - another object is small - another object is large - Tamnai Lakani

کلیدواژه‌ها [English]

  • object
  • subject
  • Lacanian wish
ابراةمی، سید­رضا (1390)، «خوانش شعر «یمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد از دیدگاه تحلیل روانکاوی ژاک لاکان»، فصل‌نامة علمی- پژوهشی زبان و ادب فارسی، سال سوم، شمارة 9، صص 24_1
اکبری، منوچهر؛ خلیلی، احمد (1389)، «بررسی اشعار طاهره صفارزاده از دیدگاه فکری»، فصل‌نامة تخصصی سبک­شناسی نظم و نثر (بهار ادب)، سال سوم، شمارة چهارم، پیاپی10، صص 67_45
پاینده، حسین (1399)، نظریه و نقد ادبی، جلد یک، چاپ سوم، تهران: سمت
پورخالقی چترودی، مهدخت؛ فرضی، سارا (1390)، «بررسی تمنای لکانی در خسرو و شیرین»، پژوهش­های ادب عرفانی، شمارة 19، صص 78_57
شاملو، سعید (1372)، مکتب­ها و نظریه­ها در روان‌شناسی شخصیت، چاپ دوم، تهران: رشد.
شوالیه،ژان؛ گربران، آلن (1382)، فرهنگ نمادها، جلد سه، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی، تهران: جیحون
صادق­زاده، محمود (1389)، «بررسی اصلی­ترین عوامل تحول­آفرین در شعر و اندیشه­ طاهره صفارزاده»، فصل‌نامة اندیشه­های ادبی، سال دوم از دورة جدید، شمارة 5، صص 108_87
صفارزاده، طاهره (1391)، مجموعه اشعار، تهران: پارس کتاب
فرخزاد، فروغ (1381)، دیوان فروغ فرخزاد، چاپ دوم، مشهد: نیکا.
فینک، بروس (1397)، سوژة لاکانی، مترجم محمدعلی جعفری، تهران: ققنوس
کاکه‌رش، فرهاد (1398)، «بازتاب تحولات فکری طاهره صفارزاده از عشق خاکی تا وطن‌خواهی و غلبة نگرش دینی»، نشریة ادبیات دفاع مقدس، دورة3، شمارة 5، صص 185-195
مختاری، محمد (1395)، هفتاد سال عاشقانه، چاپ سوم، تهران: بوتیمار
مرادی، نرگس؛ تسلیمی، علی؛ خزانه‌دارلو، محمدعلی (1397)، «معشوق ایده‌آل، معشوق-مادر (بررسی لکانی عشق در شعر بر سرمای درون احمد  شاملو)»، ادبیات پارسی معاصر، سال 8، شمارة 1، 232_ 207
معین، محمد (1384)، فرهنگ فارسی معین، جلد یک، چاپ سوم، تهران: ادنا
موللی،کرامت (1398)، مبانی روانکاوی فروید-لکان، چاپ دوم، تهران: نی
هومر، شون (1388)، ژاک لاکان، ترجمة محمدعلی جعفری و محمدابراةم طاهائی، تهران: ققنوس