واکاوی عنصر غافلگیری در آثار اُ.هنری و محمدعلی جمال زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زبان و ادبیات فارسی، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران،‌ ایران

2 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زبان شناسی کاربردی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 استادیار، گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، تهران، ایران.

چکیده

غافلگیری یا همان پیچش ناگهانی در داستان یکی از عناصر مهم در پیرنگ و طرح داستان است. اُ.هنری، از بزرگترین نویسندگان داستان کوتاه جهان، به دلیل استفاده از لطافت طبع، بازی با واژه‌ها، شخصیت‌پردازی و پایان غافلگیرانه و هوشمندانه در انتهای داستان هایش مشهور است. در مقابل، جمال زاده نیز از نویسندگان پیشتاز در ادبیات داستانی معاصر است که با همین عنصر برخی از داستان‌هایش را به پایان رسانیده است. در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی غافلگیری و وجوه اشتراک و افتراق این عنصر در داستان‌های کوتاه اُ.هنری و جمال زاده پرداخته شده است. مطالعۀ موردی در این جستار سه داستان کوتاه از اُ.هنری (پلیس و سرود کلیسا، پاندول و آخرین برگ) و سه داستان کوتاه از محمد علی جمال زاده (کباب غاز، پاشنه کش و دوستی خاله خرسه) است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عنصر غافلگیری در آثار هر دو نویسنده بارز است با این تفاوت که غافلگیری در داستان‌های اُ.هنری از لحاظ روابط علت و معلولی قوی‌تر از آثار جمال زاده است و همین امر باعث ایجاد پیرنگ‌های قدرتمندتری در داستان های وی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the element of surprise in the works of O. Henry and Mohammad Ali Jamalzadeh

نویسندگان [English]

  • Afshin Nematzadeh 1
  • zahra Ghanbarali Bageni 2
  • alireza ghojezadeh 3
1 Department of Persian Language And Literature, Faculty of Humanities , Electronicy Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty member of Applied Linguistics Research Center, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Surprise or the sudden twist in the story is one of the important elements in plot. O. Henry, one of the greatest short story writers in the world, is famous for using gentleness, playing with words, characterization and surprising and intelligent ending at the end of his stories. On the other hand, Jamalzadeh is one of the leading writers in contemporary fiction literature, who has finished some of his stories with this element. In this research, the surprise and commonalities and differences of this element in the short stories of O.Henry and Jamalzadeh have been investigated with descriptive-analytical method. A case study in this essay is three short stories by O. Henry(The Cop And The Anthem,Pendulum,The Last Leaf) and three short stories by Mohammad Ali Jamalzadeh (Roast Goose,Shoehorn,Aunt Bear 's Friendship). The findings of the research show that the element of surprise is evident in the works of both authors, with the difference that the surprise in O. Henry's stories is stronger than Jamalzadeh's works in terms of cause and effect relationships, and this causes the creation of Plot. have become more powerful in his stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • O. Henry
  • Jamalzadeh
  • surprisal
  • Plot
  • story elements
ابومحبوب، احمد (1374)، کالبدشناسی نثر، تهران: زیتون- واحد کتاب سعیدی
اُ.هنری (1391)، مجموعه داستان آخرین خنیاگر، ترجمۀ علی نامیان، چاپ دوم، تهران: نیستان
اُ.هنری (1392/ الف)، آخرین برگ و یازده داستان برگزیدة اُ.هنری، ترجمۀ عبدالعباس سعیدی، تهران: تهران
اُ.هنری (1392/ ب)، هشت داستان از بهترین داستان‌های اُ.هنری، ترجمة سعیدی، عبدالعباسة تهران: لیان
بیشاب، لئونارد (1394) درس‌هایی دربارة داستان نویسی، ترجمة محسن سلیمانی، تهران: سوره مهر
بصیری، مریم (1396)، فرایند شکل گیری داستان در ادبیات داستانی و دراماتیک (بررسی تطبیقی عناصر داستان در رمان، نمایشنامه و فیلم نامه)، تهران: امیر کبیر
پیراندللو، لوئیجی و دیگران (1380)، تماس نرم علف (مجموعه داستان)، ترجمۀ مهدی علوی، تهران: آبانگاه
جمال­زاده، سید محمدعلی (1320)، یکی بود یکی نبود، تهران: بنگاه پروین
جمال­زاده، سید محمدعلی (1380)، قصه‌های کوتاه برای بچه‌های ریش‌دار، تهران: سخن
جمال­زاده، سید محمدعلی (1381)، قصۀ ما به سر رسید، چاپ دوم، تهران: سخن
جمال­زاده، سید محمدعلی (1388)، یکی بود یکی نبود، تهران: نشر الکترونیک پروین.www.hellolove.ir
عبادپور اصل، ایران (1387)، «تحلیل و بررسی کباب غاز»، مجلۀ آموزش زبان و ادب فارسی، دورۀ 21، شمارة 4، صص24-27
قاسم زاده، محمد ( 1383)، داستان نویسان معاصر ایران (گزیده و نقد هفتاد سال داستان‌نویسی معاصر ایران)، تهران: هیرمند
السعدون، بنهان حسون (2015)، بنیه تشکیل الخطاب قراءات فی الروایه العربیه المعاصره، اردن: دارغیداء
مک کی، رابرت (1393)، داستان، ساختار و سبک فیلمنامه نویسی، ترجمة محمد گذرآبادی، تهران: هرمس
مستور، مصطفی ( 1386)، مبانی داستان کوتاه، چاپ سوم، تهران: مرکز
میرصادقی، جمال (1394)، عناصر داستان، چاپ نهم، تهران: سخن
ناظمیان، رضا؛ رمضانی، ربابه (1397)، «پیرنگ استعاری در داستان کوتاه زیر سایبان از نجیب محفوظ با تاکید بر نظریۀ فررگسن». پژوهشنامۀ نقد ادب عربی، شمارۀ 16، (6/74)، صص271-296
یزدانجو، پیام (1379)، ادبیات پسامدرن، تهران: مرکز
یافه، آنیلا (1390)، زندگی‌نامة من: خاطرات، خواب‌ها و تفکرات کارل گوستاو یونگ، ترجمة بهروز ذکا، تهران: پارسه