بررسی انواع صحنه پردازی‌ها در فیلم مسافران بهرام بیضایی بر اساس استعاره مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی

چکیده

جستار حاضر می‌کوشد با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تمرکز بر معانی استعاری عناصری از میزانسن چون ترکیب‌بندی و چیدمان، تصویرسازی و ژست، حرکت، کنش و عناصری چون نورپردازی صحنه یا نقش دکور در طراحی میزانسن صحنه در فیلم «مسافران» بهرام بیضایی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تجربۀ تصویری باعث به وجود آمدن طرح‌واره‌های «تصوری» در نظام مفهومی انسان می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، طرح‌واره‌های تصویری از تجربه‌های حسی- ادراکی بشر و از تعامل‌های او با جهان خارج یا به تعبیری تجربه‌های جسم یافتۀ او نشئت می‌گیرند که در فیلم مسافران برای مفهوم‌سازی «زندگی و مرگ» استفاده‌شده است. در اثر حاضر، مفهوم‌سازی‌های استعاری فیلم مسافران و مجازهای مفهومی مربوطه به صورت مستقیم و غیرمستقیم به درون‌مایۀ اصلی اثر یعنی سیاهی و تاریکی به مفهوم سوگ و نور و روشنایی به معنای زندگی برمی‌گردد. در حقیقت در این فیلم غم به‌مثابۀ تاریکی، رابطۀ عاطفی به‌مثابۀ مادۀ خوراکی، مرگ و جاده به‌مثابۀ دوری به‌صورت تک‌وجهی بازنمایی شده‌اند. در تمامی این استعاره‌های تک‌وجهی صرفاً از نشانه‌های تصویری برای بازنمایی استفاده‌شده است. برخی دیگر از استعاره‌ها نیز همچون انسان به‌مثابۀ گیاه، دل به مثابه شی، سوگ به‌مثابه مکان یا ظرف، جاده به‌مثابه انسان، اشیا به‌مثابه موجودات زنده و برخی مفاهیم انتزاعی به‌مثابه موجود هستومند بازنمایی شده‌اند. برای صورت‌بندی این استعاره‌ها هم از ترکیب نشانه‌های شنیداری چون موسیقی، نوشتاری و تصویری استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the types of scenes in Bahram Bayzaei's film Passengers based on conceptual metaphor

نویسنده [English]

  • Fatemeh Ranjbar
PHD
چکیده [English]

The present research tries to use the descriptive-analytical method and focusing on the metaphorical meanings of elements of mise-en-scene such as composition and arrangement, illustration and gesture, movement, action and elements such as stage lighting or the role of decor in the design of the scene mise-en-scene in the movie "Passengers" by Bahram Bayzaei. to pay The results of the research show that visual experience creates "imaginary" schemas in the human conceptual system; In other words, image schemas originate from human's sensory-perceptual experiences and his interactions with the outside world, or in other words, his embodied experiences, which are used in the movie Passengers to conceptualize "life and death". In the present work, the metaphorical conceptualizations of the film Passengers and the related concepts directly and indirectly go back to the main theme of the work, i.e. blackness and darkness, meaning mourning, and light and brightness meaning life. In fact, in this film, sadness as darkness, emotional relationship as food, death and the road as distance are represented in a one-dimensional way. In all these one-way metaphors, only visual signs are used for representation. Some other metaphors are also represented as human being as a plant, heart as an object, grief as a place or container, road as a human being, objects as living beings and some abstract concepts as physical beings. A combination of auditory signs such as music, writing and visuals have been used to formulate these metaphors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual metaphor
  • Passengers movie
  • staging
  • Bahram Beizai
افراشی، آزیتا، مقیمی زاده، محمدمهدی (1393) «استعاره‌های مفهومی در حوزه شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی» مجله زبان شناخت، دورة 5، شمارة 2، صص 1 ـ 20
کوچش، زولتان (1396) استعاره‌ها از کجا می‌آیند؟ ترجمه جهانشاه میرزا بیگی، تهران: آگاه