واکاوی ارتباط های چهارگانه (خدا،خود،خلق،خلقت)در شعر قیصر امین پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

انسان مخلوق برگزیده خداست ولی همانند سایر موجودات دارای نیازمندی های متعددی است که برای رفع آنها باید با خالق و سایر عناصر

مخلوقات در ارتباط باشد. هر انسانی برای ادامۀ حیات خود، ناگزیر است ارتباط خود را با خدا، خلقت، خلق و خود ارتقا بخشد. مسلماً هیچ انسانی

از این چهار ارتباط بری نیست. ارتباط با خدا در شکل های عبد و موال و عاشق و معشوق دیده می شود. ارتباط انسان با خود همان معرفت

النفس و شناخت ساحت های وجودی و امکانات و اهداف زندگی است، مصداق ارتباط با خلق، را در رابطه مهربانی، خوش خلقی و کمک به

همنوع و مصداق ارتباط با طبیعت را در همزیستی مسالمت آمیز با جانوران و رعایت حقوق طبیعت جاندار و بی جان می توان بررسی نمود.

مهمترین این ارتباطها رابطۀ خالق و مخلوق هست و سه رابطۀ دیگر با هدف دستیابی به این مورد صورت میگیرد. به طور طبیعی مسائل مهم

بشریت در آثار ادبی و هنری اثر میگذارد. واکاویی این موارد از منظر قیصر امین پور به عنوان شاعری که در جهان معاصر زندگی می کند،

میتواند برای انسان امروزی نتایج سودمندی را به ارمغان بیاورد؛ پس با بررسی ارتباطهای چهارگانه در اشعار شاعر مذکور میتوانیم، گامی هر

چند کوچک، برای آشنایی و فهم بهتر قیصر و اشعارش برداشت. همچنین شناخت انسان و در درجۀ باالتر شناخت خالق هستی و نزدیک تر

شدن به او، مورد توجه نگارنده است. با توجه به این که اشعار قیصر امین پور خالی از صبغۀ عرفانی نیست .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Human Quadruple relatiobs (creature,creator,self,creation)in Ghaysar Amin poor's poen

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Karimi demneh 1
  • Sayyed hamed Mousavi jervekani 2
  • Mohammadebrahim Irajpour 3
1 Tehran pyame noor university
2 Faculty of payamnoor
3 PNU
چکیده [English]

Man is God's chosen creation, but like other creatures, he has many needs that he must be in contact with the Creator and other elements of creation to meet them. In order to continue his life, every human being has to improve his relationship with God, creation, creation and himself. These four are not unrelated. The relationship with God can be seen in the forms of servant and master, lover and beloved. Man's relationship with himself is the knowledge of the soul and the knowledge of the existential areas and the possibilities and goals of life. Similarly, the relationship with nature can be examined in peaceful coexistence with animals and respecting the rights of animate and inanimate nature. The most important of these relationships is the relationship between the creator and the creature, and the other three relationships are made with the aim of achieving this. The importance of humanity has an effect in literary and artistic works. Analyzing these cases from the perspective of Qaisar as a poet who lives in the contemporary world, can bring useful results for today's man; So, by examining the four connections in the poet's poems, we can take a step, however small, to get to know and better understand Qaisar and his poems. Also, knowing the human being and, to a higher degree, knowing the creator of the universe and getting closer to him, is of interest to the writer. Given that Qaisar Aminpour's poems are not devoid of mystical color.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qaisar Aminpour
  • creator
  • creation
  • self
قرآن کریم (1396)، ترجمۀ حسین انصاریان، قم: شریعت
افضلی، فرشته (1396)، «مؤلفه‌های عرفانی و دینی در شعر ملک الشعرای انقلاب و قیصر امین‌پور»، نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
امین‌پور، قیصر (1398)، مجموعة کامل اشعار قیصر امین‌پور، چاپ چهارم، تهران: مروارید
سپهری،سهراب ( ۱۳۹۸)، هشت کتاب، تهران: در قلم
فرانکل، ویکتور (1391)، انسان در جست و جوی معنی، ترجمۀ نهضت صالحان و مهمین میلانی، چاپ بیست و هشتم، تهران: درسا
فرهنگی، علی اکبر (1380)، ارتباطات انسانی، چاپ پنجم، جلد اول،تهران: خدمات فرهنگی رسا
گرجی، مصطفی و موسوی جروکانی، سید حامد (1393)، «بررسی و تحلیل معنای زندگی در اشعار قیصر امین‌پور»، زبان و ادب پارسی، دورة 67 (شمارة 230)، صص 150-137
گرجی، مصطفی (1398)، الفبای درد، تهران: خاموش
معتمدی، عبدالله (1394)، «دیدگاه ارتباطی شخصیت با تکیه بر منابع اسلامی»، انسان پژوهی دینی، دورة 12(شمارة34)، ص 54
هیک، جان (1390)، معنای زندگی (مجموعه مقالات)، ترجمة اعظم پویا، چاپ دوم، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب