همکاری با انتشارات «آسو اوستا» و چاپخانه «عطا»

نشریه «پژوهش های نوین ادبی»، با همکاری انتشارات «آسو اوستا» و چاپخانه «عطا» منتشر خواهد شد.