شروع همکاری با انتشارات «آسو اوستا»

نشریه «پژوهش های نوین ادبی»، با همکاری انتشارات «آسو اوستا» منتشر خواهد شد.