از فمینیسم تا فرافمینیسم در نگرگاه مکتب فراساختارگرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر ادبیات

چکیده

فمینیسم نیم‌نگاهی است ماهیت‌گرا که جنسیت را مقدم بر وجود می‌داند. فرافمینیسم نگاهی‌ است که وجود انسانی را مقدم بر تمام نگره‌های جنسیت‌گرایانه می‌داند اما جنسیت را نیز تحقیر و تصغیر و انکار نمی‌کند. یعنی فرافمینیسم نگرگاهی زنانه‌نگر انسان‌گرایانه دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته به‌دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که فرافمینیسم چیست و چه ارتباطی با نگرش زبان‌شناسی فراساختارگرا دارد؟ با بررسی انجام شده مشخص شد فرافمینیسم سیستمی است بر بنیان خودآگاه‌ها و ناخودآگاه‌های جمعی-فردی هفت‌گانة مکانشی، زمانشی، زبانشی، ژنتیک نژادی، فرهنگی-اندیشه‌گانی، خودآگاه و ناخودآگاه‌های جمعی-فردی رسانه‌ای و خودآگاه‌ها و ناخودآگاه‌های روانی-جنسیتی و همچنین فرافمینیسم شاخه‌ای از مکتب فلسفی-زبان‌شناسی فراساختارگرا است و همان‌گونه که کلمه را فراتر از تمام ساختارهای متنی و دستوری می‌داند؛ وجود انسانی را نیز فراتر از تمام ساختارهای نژادی، روان-جنسیتی، مکانی، زمانی، زبانی می‌داند.    

کلیدواژه‌ها


 1. کتاب‌ها

  1. آبوت، پاملا و کلر والاس (۱۳۸۰)، «جامعه‌شناسی زنان»، ترجمة منیژه نجم‌عراقی، تهران: نی.
  2. احمدی، طاهره (1399)، صبح بخیر پرنس، تهران: دانش‌یاران.
  3. آذرپیک و همکاران، (1396)، چشم‌های یلدا، تهران: روزگار.
  4. رودگر، نرجس (1388)، تاریخ نظریات گرایش‌ها و نقد فمنیسم، تهران: بیسلی‌، کریس (2005)، «چیستی فمنیسم؛ درآمدی بر نظریة فمنیستی»، ترجمة محمدرضا زمردی، تهران: روشن‌گران و مطالعات زنان، ص 85.
  5. زیبایی‌نژاد، محمدرضا، (1381)، فمنیسم دانش‌های فمینیستی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
  6. صیدی،یلدا (1398)، توفان‌تر از تبسم، تهران: اریکة سبز.
  7. مسیح، نیلوفر (1400)، جنس سوم، کرمانشاه: دیباچه.
  8. مشیرزاده، حمیرا (۱۳۸۱)، «درآمدی نظری بر جنبش‌های اجتماعی»، تهران: پژوهشکدة امام خمینی.
  9. هام، مگی و دیگران (۱۳۸۲)، «فرهنگ نظریه‌های فمینیستی»، ترجمة: نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره‌‌داغی، تهران: توسعه.
  10. هاشمی، شبنم (1400)، بانوی واژه‌ها، کرمانشاه: دیباچه.

  مقاله‌ها

  1. تاجیک، حمیدرضا (1386)، پساساختارگرایی و روش‌شناسی علوم انسانی، دورة 13، شمارة 50، 43-70.

  پایان‌نامه

  1. زینلی، رامین (1395)، تأثیر جنبش فمینیسم بر حقوق کیفری ایران، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

  Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge.

  Wright, E. O. (1994),  Interrogating Inequality, Essays on Class Analysis, Socialism and  Marxism. London: Verso.