تغییر نام و تغییر وضعیت نشریه پژوهش های نوین ادبی

فصلنامه شیرین و شکر از مورخ 1401/05/31 به دوفصلنامه پژوهش‌های نوین ادبی و با دو زبان فارسی و انگلیسی تغییر وضعیت داد.