تقابل زمین‌سوژگی و انسان‌سوژگی در ادبیات طبیعت‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی. پژوهشگر ادبی

چکیده

زمین­سوژگی بنابر نگرة وجودگرایی عریانیستی، رویکرد وجود هم­افزا-وجود فراتر از هم­افزایی- را مطرح می­سازد. وجود هم­افزا-وجود فراتر از هم­افزایی- کلی فراتر از هم­افزایی ساحات شاکلة موجودیت یک هستی­مند است که از هرگونه ثنویت­گرایی و دوئیت­پنداری که خاص فلسفة اومانیستی­ست فراتر می­رود؛ از این رو در بررسی تقابل دو نگرة زمین­سوژگی و انسان­سوژگی، با معرفی نگرش انتقادی فرااومانیستی و فراسُنت -در نگرش اصالت زمین- انسان خودبنیاد و دائم‌مدار که همواره در فلسفة اومانیستی بر ثنویت­گرایی و ابژه­پنداری زمین تاکید دارد؛ مورد نقد قرار می‌گیرد. در این نگره نیز بیان می­شود که جدا پنداشتن دو رویکرد وجود و موجود اساسا غلط و نادرست است؛ وجود زمین همواره وابسته به موجودات آن است و این وجود بدون وجودِ زوجِ هم‌گونه معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین وجود هم­افزا دارای ساحات مشکک موجودی­ست که قائل به زوجیت­پنداری پدیدارهاست؛ نه دوگانه­پنداری آنها. همچنین این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای صورت گرفته؛ به بررسی نگرش اکوفمینیسم می­پردازد. در این نگرش زن و زمین یکی پنداشته می­شوند. البته نگرگاه زمین­سوژگی با عنایت به دیدگاه انتقادی فرافمینیسم و رویکرد زنانه­نگری و مردانه­نگری انسان­محورانه برابری وجودی را مطرح می‌سازد نه تشابه سازی وجودی. همچنین با معرفی ادبیات طبیعت­گرا، بیان می­دارد که نگرش اصالت زمین (زمین­سوژگی) همواره از دو رکن اساسی عدم هرگونه ثنویت­گرایی و عدم هر گونه صفت دهی پیروی می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The opposition of geophysics and anthropogenesis in naturalistic literature

نویسنده [English]

 • fateme safari
Masters. Literary researcher
چکیده [English]

Land-subjectivity, according to the view of Orianist existentialism view, introduces the approach of synergistic existence (i.e., existence beyond synergy). Existential coexistence (Existence beyond coexistence) Beyond the coherence of areas is the form of the existence of an being that transcends any dualism that is specific to humanist philosophy; Therefore, in examining the opposition between the two views of Land -subjectivity and human-subjectivity, by introducing a critical posthumanist and Fara-tradition attitude in the view of the originality of the land, the self-based and permanently oriented man who always emphasizes dualism and objectivism in humanist philosophy Is criticized. In this view, it is also stated that it is fundamentally wrong to separate the two approaches of existence and being; The existence of the earth is always dependent on its beings, and this existence would not have any meaning without the existence of a homogeneous pair; Thus, omnipresence has multiple domains of existence that believe in the pairing of phenomena, not their dualism. Also, this article, which was done in a descriptive-analytical method by using library resources, examines the attitude of ecofeminism. In this view, woman and earth are considered one. Of course, the Land-subjectivity view, with regard to the critical point of view of Fara-feminism and humanistic feminist and masculine- approaches, Of course, the geopolitical view, with regard to the critical point of view of extra-feminism and the feminist and masculine-humanistic approach, proposes existential equality, not existential analogy. It also introduces the naturalistic literature and states that the attitude of the originality of the earth (Land-subjectivity) always follows the two basic elements of no dualism and no adjectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geography
 • Ecofeminism
 • Humanism
 • Trans-Humanism
 • Frasent
 • Green Literature
 1. کتاب‌ها

  1. آذرپیک، آرش؛ مهدویان، مهری (1384)، جنس سوم، کرمانشاه: کرمانشاه.
  2. آذرپیک، آرش؛ اهورا، هنگامه؛ مسیح، نیلوفر (1396)، چشم­های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک، جلد نخست، تهران: روزگار، چاپ سوم.
  3. آذرپیک، آرش؛ اهورا، هنگامه؛ مسیح، نیلوفر (1396)، چشم­های یلدا و کلمه کلید جهان هولوگرافیک، جلد دوم، تهران: روزگار، چاپ سوم.
  4. آذرپیک، آرش (1397)، دوشیزه به عشق باز می­گردد، کرمانشاه: دیباچه، چاپ دوم.
  5. تکیه، فرح (1400)، خورشید به چشمان فرازن دلباخت، تهران: مهرو دل.
  6. دوبووار، سیمون (1400)، جنس دوم، ترجمة قاسم صنعوی، جلد نخست، تهران: توس، چاپ هفدهم.
  7. زرشناس، شهریار (1386)، واژه­نامة فرهنگی، سیاسی، تهران: کتاب صبح، چاپ دوم.
  8. رشیدی، علی؛ همتی، آریو (1400)، جنبش ادبی 1400، تهران: مهر و دل.
  9. ساتن، فیلیپ دبلیو (1397)، درآمدی بر جامعه­شناسی محیط زیست، ترجمة صادق صالحی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چاپ سوم.
  10. سلیمان­پور، مهوش (1398)، ماه­نوشته­های یک فرازمینی، کرمانشاه: دیباچه.
  11. صیدی، یلدا (1398)، توفان­تر از تبسم عاشقانه­های یک فرااندیش جوان، تهران: اریکه سبز.
  12. صیدی، یلدا (1400)، جنبش جهانی شعر سبز –از مکتب ترالیبیسم تا جنبش ادبی-فلسفی 1400، تهران: امید سخن.
  13. فروم، اریک (1399)، سرشت راستین انسان، ترجمة فیروز جاوید، تهران: اختران، چاپ چهارم.
  14. کلیگز، مری (1399)، درس‌نامة نظریة ادبی، ترجمة جلال سخنور؛ الاهه دهنوی، سعید سبزیان، تهران: اختران، چاپ سوم.
  15. مارکس، کارل (1378)، دست­نوشته­های اقتصادی و فلسفی 1844، تهران: آگاه، چاپ دوم.
  16. مسیح، نیلوفر (1400)، جنس سوم عاشقانه­های یک فرازن،کرمانشاه: دیباچه.
  17. میرصادقی، جمال؛ میرصادقی، میمنت (1377)، واژه­نامة هنر و داستان، تهران: مهناز.
  18. میرصادقی، میمنت (1388)، واژه­نامة هنر شاعری، تهران: مهناز، چاپ چهارم.
  19. نوروزعلی، زینب (1400)، فرامرد معشوق باستانی زن­های مشرقی، تهران: شاپرک سرخ.
  20. مولانا، مارال (1398)، عاشقانه­های آخرین ملکة هخامنشی، تهران: اریکه سبز.

  مقاله‌ها

  1. آل­بویه، علیرضا؛ علاسوند، فریبا و همکاران (1397)، «بررسی انتقادی دیدگاه اکوفمینیسم رادیکال دربار جواز سقط جنین از منظر اخلاقی»، فصل‌نامه علمی پژوهشی اخلاق، سال یازدهم، شمارة 42، 95-112.
  2. پارساپور، زهرا؛ قلی­پور، ربابه و همکاران (1396)، «خوانش اکوفمینیستی رمان اندوه جنگ با تکیه بر رابطة فرهنگی و نمادین»، پژوهش­نامة زنان، پژوهش‌گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ویژه­نامة فرهنگ، ادب و هنر،1-21.
  3. عنایت، حلیمه؛ حیدر فتح­زاده (1388)، «رویکردی نظری به مفهوم اکوفمینیسم»، مطالعات جامعه­شناسی، سال دوم، شمارة 5، 45- 63.
  4. قلندرزاده دریایی، فاطمه (1399)، «اکوفمینیسم و واسازی قصه­های عامیانه در تحلیل رمان تنیده در هزارتوی زمان»، دوفصل‌نامه تخصصی مطالعات داستانی، سال ششم، شمارة 2، 172- 188.

  Haslanger, Sally, Tuana, Nancy and O'Connor, Peg, Fall 2017 Edition, "Topics in Feminism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL  httpsHTTPlato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/feminism-topic.

  Heilbroner, Robert, (1986), The Nature and Logic of CapialCapitalism529-393-0-978

  Rueter, Rosemary Radford, 1987, "Christianity", from "Women in World religions", edited by Arvind Sharma, published by state university of New York.

  Wolf-Devine, Celia,(2004), "Abortion and the Feminine Voice", At: chapter 26, in:

  Poyman, Louis p. and Beckwith, Francis j, The abortion controversy, international, Thomson publishing company

  Wordsworth, William, (1800), Lyrical Ballads With Other poems or Preface to the Lyrical Ballads