پیری و جوانی در شاهنامة فردوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد اراک

چکیده

پیری و جوانی از جمله مفاهیم دارای اهمیت در فرهنگ و ادبیات هر قومی بوده و مطالب فراوانی در مورد آن‌ها نگاشته شده است. در شاهنامه نیز شخصیت‌پردازی در ارتباط با جوانان و پیران و ویژگی‌های شخصیتی آ‌ن‌ها به خوبی قابل مشاهده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای انجام گرفته به دیدگاه فردوسی نسبت به شخصیت‌های مثبت و منفی، اعم از پیر و جوان در شاهنامه و تغییر و یا عدم تغییر این دیدگاه و ایستایی یا پویایی شخصیت‌های مثبت و منفی در شاهنامه پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق دیدگاه فردوسی نسبت به شخصیت‌های داستان اعم از پیر و جوان ثابت نیست و در طول داستان تغییر می‌کند. شخصیت‌هایی که به دلیل ابعاد مثبت و منفی، باورپذیرتر و جذاب‌ترند. به‌طورکلی می‌توان گفت که فردوسی ویژگی‌هایی هم‌چون میهن دوستی، دلاوری و بزرگی را بیشتر به جوانان نسبت می‌دهد و از سوی دیگر ویژگی‌هایی هم‌چون دانایی و خردمندی را بیشتر به پیران نسبت داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Old age and youth in Ferdowsi's Shahnameh

نویسنده [English]

  • shokufeh ajudani
Master's degree, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Arak Branch Azad University
چکیده [English]

Old age and youth are important concepts in the culture and literature of every nation and many articles have been written about them. In the Shahnameh, the characterization in relation to the young and the old and their personality traits can be clearly seen. The current research, which was carried out with the descriptive-analytical method and using library sources, is based on Ferdowsi's view of positive and negative characters, both young and old in the Shahnameh, and the change or lack of change of this view and the static or dynamic nature of positive and negative characters in the Shahnameh. Shahnameh has paid. According to the results of the research, Ferdowsi's view of the characters in the story, both young and old, is not constant and changes throughout the story. Characters who are more believable and attractive because of their positive and negative aspects.In general, it can be said that Ferdowsi attributes qualities such as patriotism, bravery and greatness more to the young, and on the other hand, attributes such as knowledge and wisdom are more attributed to the old.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahnameh
  • Ferdowsi
  • old age
  • youth
  • personality