فردوسی و شاهنامه در متون منثور عرفانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختة دکتری زبان و ادبیات فارسی-عرفانی از دانشگاه ارومیه

چکیده

داستان‌های اساطیری و ملی، در متون ادبی و غیرادبی و عرفانی و جز آن، از وجوه متعددی مورد توجه بوده‌ است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب‌خانه‌ای انجام گرفته؛ به بررسی چند موضوع اساسی خواهیم پرداخت: ارزیابی وثاقت ستایش و بزرگداشت فردوسی و شاهنامه از سوی عرفا در روایات موجود در متون عرفانی و غیرعرفانی؛ تأثیر جریان‌های فکری حاکم بر عصر در ایجاد نگاه مثبت یا منفی در میراث عرفانی نسبت به شاهنامه و داستان‌های شاهنامه‌ای؛ بررسی دلایل ورود برخی ابیات شاهنامه یا منسوب به شاهنامه به متون عرفانی. بررسی انجام شده نشان می‌دهد که به دلیل اشتهار و رواج برخی ابیات شاهنامه در متون مختلف، این ابیات به احتمال و بر اساس شواهد به جا مانده در متون، از نیمة سدة پنجم به بعد به منابع عرفانی راه یافته باشد. جز چند روایت، از خلال برخی آثار عرفانی که گواهی بر تمجید و تعظیم صریح عرفایی معدود از فردوسی و اثر سترگ اوست، می‌توان به جایگاه حماسة ملی نزد صوفیه و عرفا پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ferdowsi and Shahnameh in mystical prose texts

نویسنده [English]

  • somayeh jabbarpour
PhD student in Persian-mystical language and literature from Urmia University
چکیده [English]

Mythological and national stories, in literary, non-literary and mystical texts and other than that, have been considered from many aspects. In this research, which has been done by descriptive-analytical method and using library resources; We will examine some basic issues: Assessing the authenticity of praise and glorification of Ferdowsi and Shahnameh by mystics in the narrations in mystical and non-mystical texts; The influence of the currents of thought prevailing in the era in creating a positive or negative view in the mystical heritage towards Shahnameh and Shahnameh stories; Investigating the reasons for including some verses of Shahnameh or attributed to Shahnameh in mystical texts. The study shows that due to the popularity and prevalence of some verses of Shahnameh in different texts, these verses have probably been based on the evidence left in the texts, from the middle of the fifth century onwards to mystical sources. With the exception of a few narrations, through some mystical works that testify to the outspoken praise and bowing of a few mystics to Ferdowsi and his great work, one can understand the place of the national epic among Sufis and mystics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferdowsi
  • Shahnameh
  • mystical prose texts
  • mysticism
  • epic