بررسی فراشعر به عنوان ژانر مادر در مکتب اصالت کلمه (عریانیسم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بازنشسته

چکیده

با آغاز دهه‌ی ۸۰ در ایران آرش آذرپیک در کتاب «جنس سوم» برای نخستین بار تمام محدودیت‌های شعرانگارانه و داستان‌انگارانه را با معرفی ژانر «فراشعر» درهم شکست. وجود سیستم انضمامی ، تغییر مسیر طریقت ادبی به حقیقت ادبی با اتخاذ ارتباط بی واسطه ، فراروی و رسیدن به جنس سوم و کلمه – کاراکتر مولفه هایی هستند که کشف جدیدی را در حوزه ادبیات ایران و جهان به مطرح میکند. فرا شعر با ایجاد فضای نوین و هم افزایی ساحتهای نگرش و نگارشی قادر است که تمام قالب ها و سیستمهای شعری چون آزاد، سپید، کلاسیک و... را در کنارهم به نگرگاهی صلح آمیز دعوت کند همچنین فراشعر بدون نفی یا تحقیر ظرفیت های ادبی دیگر همچون نمایش نامه ، فیلم نامه و دیالوگ و مونولوگ … را با آغوشی باز بدون قید و شرط درخود می پذیرد و جلوه ای از وجود بی پایان کلمه را برای خواننده عیان می سازد. «فراشعر» به عنوان یک ژانر مادر آنچنان منعطف و قدرتمند است که شاعر میتواند بدون غل و زنجیر یک اثر بدیع و بکر خلق نماید. «فراشعر» با رها کردن خود از ابزارگونگی کلمه بر خلاف دیگر سبک ها و مکاتب از تمام سیستمهای شعر محورانه و داستان محورانه عبور می کند و در جهان شعر به سوی کلمه محوری یعنی مقام جامع وجودی کلمه (لوگوس) حرکت میکند و در یک قلم و هنر متعالی در دنیای ادبیات و هنر تجلی می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

? Investigating Fara-poetry as a mother (main) genre in the school of word Originality

نویسنده [English]

  • Manizhe Sefidbari
Retired
چکیده [English]

At the beginning of the 1380s, Arash Azarpeyk, in the book “Jens-e-Sevom” broke all the limitations of poetic and fictional poetry for the first time by introducing the “Fara-Poetry " Genre. The existence of a concrete system, changing the path of literary method to literary truth by adopting direct communication, going forward and reaching the third genus and word-character are the components that brought a new discovery to the fore in the field of Iranian and world literature. By creating an extraordinary platform and by synergizing the fields of attitude and writing, Fara-Poetry is able to invite all poetic formats and systems of Iranian literature, including Classical, Nimaie, Sepid, Azad, etc., together to a peaceful viewpoint. And also, Fara-Poetry without negating or disparaging other literary genres such as plays, screenplays, dialogues, monologues... eagerly and unconditionally accepts them and reveals to the reader a manifestation of the endless existence of the word. This research, using the descriptive and analytical method, seeks to express the fact that "Fara-Poetry" as a main genre is so powerful that writers in the field of literature and art can create a pristine works without any restrictions And by freeing oneself from "considering the word as a tool," it can, unlike other styles and schools, pass through all the poetry-oriented and story-oriented systems and move towards being word-oriented in the world of poetry, which means the universal authority of the word and by a sublime pen and art, introduces him/herself to the world of literature and art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fara-Poetry
  • The School of Word Originality
  • Administrative System
  • Third Genus