اکوفمینیسم و فرافمینیسم در ادبیات طبیعت‌گرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه. ایران

2 اندیشکده کلمه گرایان ایران

چکیده

در بررسی رویکردهای ادبی و خلق سیستم‌های نگرشی و نگارشی، با چهار انگارة سیستم‌های کاهشی- افزایشی، سیستم‌های التقاطی، سیستم نماها، سیستم افزایشی- انضمامی رو‌به رو هستیم. آرش آذرپیک ضمن ارائة این تقسیم‌بندی، عامل آن را کشف و ارائة افقی، پراگماتیک و همچنین پروبلماتیک توسط این انگاره می‌داند؛ لذا در این مقاله با بیان و بررسی این چهار سیستم بیان خواهیم کرد که رویکرد اکوفمینیسم رویکردی التقاطیست که همواره در تلاش است زن و زمین را پدیدارهایی ستمدیده در سیستم‌های مردسالارانه قلمداد کند. رویکرد انتقادی فرافمینیسم با عنایت به سیستم افزایشی- انضمامی فراتر از تمام چهارچوبه‌های بستة زن‌محورانه و مردمحورانه در پی ارائة تقسیم‌بندی انواع سوژه از دیدگاه آذرپیک بوده و معتقد است اکوفمینیسم تنها با تغییر سوژة مرد به سوژة زن، در تلاش است در ساحتی دیگر و با دیدی زنانه‌محورانه تمام هستی‌مندان –از جمله زمین- را در رویکردی سلسله‌مراتبی فصل‌بندی کند. در ادبیات طبیعت‌گرا با توجه به دو رکن بنیادین «عدم هرگونه ثنویت‌گرایی» و «عدم هرگونه صفت‌دهی»، اصل و بنیان زمین‌سوژگی در عریانیسم مطرح میشود. زمین‌سوژگی رویکردیست انتقادی به تمام انگاره‌هایی که در آن انسان به عنوان سوژة فاعل شناسا –که همواره در پی ارزش‌گذاری است- شناخته می‌شود. در این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی و با استفاد از منابع کتاب‌خانه‌ای انجام گرفته؛ ادبیات طبیعت‌گرا با عنایت به رویکرد جنس سوم و بیان نگره‌های زنانه‌نگرِ انسان‌محورانه و مردانه‌نگرِ انسان‌محورانه بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contrasting ecofeminism and parafeminism in naturalistic literature

نویسندگان [English]

  • Alireza Azarpeyk 1
  • fateme safari 2
1 Graduated from Razi University of Kermanshah.Iran
2 Iranian Think tank word-oriented
چکیده [English]

In the review of literary approaches and the creation of attitudinal and writing systems, we are faced with the four paradigms of reduction-increasing systems, eclectic systems, systems of views, and additive-concrete systems. While presenting this division, Arash Azarpik considers its factor to be the discovery and presentation of horizontal, pragmatic and also problematic by this concept; Therefore, in this article, by stating and examining these four systems, we will state that the approach of ecofeminism is an eclectic approach that always tries to consider women and the earth as oppressed phenomena in patriarchal systems.The critical approach of meta-feminism, with regard to the additive-concrete system, beyond all frameworks of women-oriented and people-oriented frameworks, seeks to present the division of subject types from Azarpik's point of view, and believes that eco-feminism is only trying to change the male subject to a female subject, in a different field and with a different perspective. Feminine-centered to categorize all beings - including the earth - in a hierarchical approach. In the naturalistic literature, according to the two fundamental pillars of "absence of any dualism" and "absence of any attribution", the principle and foundation of geosynthesis in nudism is proposed. Geo-subjectivity is a critical approach to all the ideas in which man is recognized as a subject of knowledge - who is always looking for value.In this article, which is done in a descriptive and analytical manner and using library resources;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naturalist literature
  • geo-feminism
  • anthropo-feminism
  • feminism
  • eco-feminism
  • meta-feminism