نقش محوری شخصیت مجنون در داستان غنایی لیلی و مجنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

چکیده

مجنون از شاخص ترین چهره های این داستان غنایی است که نقش،کنش،گری دارد یا به تعبیر گریماس کنش گر در این داستان باز یابی شده است که عبارتند از
1_ فرستنده،
2_ پذیرنده
3_ فاعل
4_ هدف
5_ یاری گر
6_ باز دارنده
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق در داستان لیلی،و مجنون فرستنده عشق است که مفهومی انتزاعی دارد نه یک شخصیت عینی پذیرنده لیلی و مجنون و فاعل مجنون می باشد هدف، رسیدن لیلی و مجنون به یکدیگر است و یاری،گر خویشان و اطرافیان و پدر مجنون می باشد و کنش،گر و مانع و باز دارنده پدر لیلی است و سپس ابن سلام که در داستان نقش رقیب را ایفا می کند بیش از هر کس و هر چیز مجنون فاعلیت دارد و.نقشی برجسته و کنش گر او عاشق است و از جان نمی هراسد و آن چنان در محبوب خویش غرق می گردد که سر به بیابان می گذارد و همدم حیوانات و وحوش می گردد مجنون فاعل لست و.نقشی کلیدی دارد و.کنش های او در طول داستان مبین نقش پر رنگ و اساسی او در این داستان است در این جستار به اجمال سعی شده است به بیان روابط لیلی و مجنون و شخصیت داستان "" مجنون "" پرداخته شود که محوری ترین بحث عشق را در این منظومه به تصویر می کشد مجنون خواهان خود لیلی ست فارغ از ظاهر و چهره ی او اگر چه دیگران مجنون را از این خواستن منع می کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The central role of Majnoon character in the lyrical story of Lily and Majnoon

نویسنده [English]

  • mahvash soleymanpuor
PhD student of Persian language and literature, Azad University, Central Tehran branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Majnoon is one of the most significant figures of this lyrical story, who has a role, action, or, in the expression of grimace, the actor is found in this story, which are
1_ sender,
2_ Acceptor
3_ Subject
4_ The goal
5_ Helper
6_ Retainer
According to the results of this research, in the story of Lily and Majnoon, the sender of love has an abstract concept, not an objective character, who accepts Lily and Majnoon and is the subject of Majnoon. The father is insane and he acts as an obstacle and restrainer of Lily's father
And then Ibn Salam, who plays the role of the rival in the story, is more active than anyone and anything, and he is a prominent and active role. He leaves the desert and becomes a companion of animals and beasts. Majnoon is the subject of the list and has a key role. His actions throughout the story show his colorful and essential role in this story. Majnoon and the character of the story "Magnoon" will be discussed, which depicts the most central discussion of love in this poem. Majnoon is Lily's own suitor.His actions throughout the story show his colorful and fundamental role in this story. In this essay, it has been tried to briefly describe the relationship between Laili and Majnoon and the character of the story "Majoon",

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khamsa Nizami
  • Majnoon
  • storytelling
  • character