بررسی تطبیقی داستان شاه سیاه‌‌پوش از هفت‌‌پیکر نظامی و داستان آدم (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، ایران.

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

چکیده

قصّه‌‌های مقدّس به صورت ناخودآگاه بر نحوۀ داستان‌‌پردازی انسان تأثیر می‌‌گذارند. از جملۀ این قصّه‌‌ها، قصّۀ حضرت آدم (ع) است که در ادیان ابراهیمی و به‌‌ویژه اسلام به تفصیل بیان شده است. این قصّه بر ذهن نظامی تأثیر داشته است؛ به گونه‌‌ای که داستان شاه سیاه‌‌پوش از منظومۀ هفت‌‌پیکر را تحت تأثیر آن سروده است. در این پژوهش بر آن شدیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تطبیق بن‌‌مایه‌‌های مشترک و شخصیت‌‌های مشابه دو داستان شاه سیاه‌‌پوش در هفت‌‌پیکر نظامی و داستان آدم (ع) در روایات دینی و ادبی بپردازیم. بعد از بررسی این دو روایت بدین نتایج دست یافتیم: بن‌‌مایه‌‌های مشترک دو داستان عبارتند از: 1- مکان مشابه 2- لذت یا گناه 3- درخت 4- سرنوشت. شخصیت‌‌های مشابه نیز از این جمله‌‌اند: 1- خداوند و ترکتاز: آن دو قهرمان را بدون سابقۀ آشنایی به خود نزدیک کرده‌‌اند. 2- قصّاب و عزرائیل: این دو کسانی هستند که رشتۀ پیوند قهرمان را با دنیای مادی بریده‌‌اند و او را برای مدّتی با دنیایی سراسر لذّت آشنا کرده‌‌اند. 3- شاه و آدم: این دو هشت ویژگی مشترک دارند: دور افتادن از سرزمین خود، پیروی از هوای نفس، عروج و... .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the story of the black cloth king of Haft Peikar of Nezami and the story of Adam

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Mirhashemi 1
  • Akbar Garavand 2
  • YosofAli Beiranvand 3
1 1. Professor of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Iran
2 2. Master of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Iran
3 Ph.D. in Persian language and literature
چکیده [English]

Sacred stories which rooted in man's beliefs subconsciously affect his way tells stories. One of these stories is the story of Adam, which is described in detail in the Abrahamic religions, especially Islam. This story has affected the mind of Nezami; so that he has composed the story of the black cloth king of Haft Peikar poem. In this research, we decided to study and compare the common motifs and similar characters of the two stories of the black cloth king in Haft Peikar of Nezami and the story of Adam in religious and literary narrations by descriptive-analytical method. After examining these two narrations, we 1- Similar place 2- Pleasure or sin 3- Tree 4- Fate. The similar characters in the two stories are: 1- God and Torktaz: They have brought the heroes closer to themselves without any acquaintance. 2- Butcher and Azrael: They are the two people who have severed the connection between the hero and the material world and have accustomed him to a world full of pleasure for a while. 3- King and Adam: These two have eight common features: Getting away from their homeland, following the passion, ascension and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • The Story of Adam
  • The black cloth king
  • Haft Peikar
  • Nezami