بررسی هنجار گریزی در اشعار دو شاعر شاخص عصر مشروطه: ایرج میرزا و میرزاده عشقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز، ایران

چکیده

غایت شعر و هنر، کوششی در جهت نفوذ در فی‌الضمیر مخاطب و انتقال عاطفه است. عصر مشروطه، با عواملی چون ارتباط با دنیای غرب، سفرنامه‌ها، تأسیس مدارس جدید، ترجمه آثار غربی و مطبوعات و ایجاد تغییرات اساسی در تمامی ساختار جامعه، ادبیات دوره قاجار را متحوّل ساخت. از این رو شاعران این دوره به اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه با زبان شعر که سراسر شگردهای هنری است با مردم طبقات جامعه سخن می‌گفتند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانه‌ای بیان نموده است که قاعده‌کاهی و قاعده‌افزایی دو رکن اساسی هنجارگریزی و شگردهای هنری می‌باشد. این شگردهای هنری در شعر شاعران مشروطه (ایرج میرزا و میرزاده عشقی) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج نشان داد اگرچه شاعران داعیه تجدد و نوگرایی را در ادبیات به ویژه شعر دارند؛ اما هنوز کهنه‌گرایی در آثارشان دیده می‌شود. هنجارگریزی نحوی در حوزه دستور که کاربرد واژگان کهنِ مغایر با زبان معیار دوره مشروطه و ساخت مصدرها و ترکیب‌های خلاف قواعد دستور زبان فارسی نیز در شعر این دوره دیده می‌شود که نمود بیشتری در اشعار میرزاده عشقی دارد. هنجارگریزی سبکی که کاربرد فراوان لغات عامیانه و روزمره و واژگان غیرفارسی و فرنگی می‌باشد به دلیل تغییر و تحولات اساسی جامعه در دوره مشروطه و عمومیت یافتن شعر سهم بسیار بالایی در تفاوت سبکی شعر این دوره با دوره‌های ماقبل خود دارد و بسامد بسیار بالایی در شعر ایرج میرزا و سپس میرزاده عشقی دارد و دیگر انواع هنجارگریزی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining norm deviation in the poems of two prominent poets of the constitutional era: Iraj Mirza and Mirzadeh Eshghi

نویسندگان [English]

  • maryam shafiee 1
  • Seyed Mehdi Kheirandish 2
1 master's student, Department of Persian Language and Literature, Payam Noor Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Payam Noor Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The goal of poetry and art is to try to penetrate the conscience of the audience and convey emotions. The constitutional era, with factors such as communication with the western world, travelogues, the establishment of new schools, the translation of western works and the press, and the creation of fundamental changes in the entire structure of society, transformed the literature of the Qajar period. Therefore, the poets of this period spoke to the people of the social classes with the language of poetry, which is full of artistic techniques, as required by the political and social conditions of the society. This research has stated in a descriptive-analytical and library method that the rule of thumb and the rule of thumb are the two basic elements of norm avoidance and artistic tricks. These artistic techniques are examined in the poetry of constitutional poets (Iraj Mirza and Mirzadeh Eshghi). The results showed that although poets claim modernity and modernity in literature, especially poetry; But old-fashionedness can still be seen in their works. Syntax deviation in the field of grammar, the use of old words contrary to the standard language of the constitutional period and the construction of infinitives and combinations contrary to the rules of Persian grammar can also be seen in the poetry of this period, which is more manifested in the poems of Mirzadeh Eshghi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormality
  • conditional poem
  • Iraj Mirza
  • Mirzade Eshghi