خوانشی سیاسی و ساختارگرایانه از قالب‌های قصیده، نیمایی و سپید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

چکیده

جامعه‌شناسی ساخت‌گرا یکی از رویکردهای اساسی در نقد ادبی معاصر است. ساختارگرایانی چون لوکاچ، گلدمن، ماشری، آلتوسر و ایگلتون معتقدند همان‌گونه که ساختار ادبیات از ساختار جامعه تأثیر می‌پذیرد، به همان نسبت یا کم و بیش بر ساختار جامعه تأثیر می‌گذارد. از نظر آن‌ها هر نظریۀ ادبی خصلتی سیاسی داشته و در زیر سیطرۀ ایدئولوژی است. ساختارگرایی، بازتاب ایدئولوژی و ساختارها را در اثر ادبی بررسی کرده و آنگاه تأثیر اثر ادبی را در تحولات اجتماعی نشان می‌دهد. در این مقاله ساختار قالب‌های قصیده، نیمایی و سپید بر اساس آرای جامعه‌شناسان ساختارگرا بررسی می‌شود. هدف مقالۀ حاضر تبیین چگونگی رابطۀ ساختار قالب‌های قصیده، نیمایی و سپید با ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن بوده و این نتیجه حاصل شده است که ساختار این قالب‌ها از ساختار جامعه و ایدئولوژی حاکم بر آن متأثر بوده است. با توجه به جایگاه قافیه می‌توان گفت که ساختار قصیده با ساختار جامعۀ خودکامه و ساختار قالب‌های نیمایی و سپید نیز با لیبرالیسم هم‌خوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A political and structuralist reading of Qaslde, Nimai and sepid formats

نویسنده [English]

  • Kazem Hashemi
Birjand university, Birjand, Iran
چکیده [English]

Abstract

Constructivist sociology is one of the basic approaches in contemporary literary criticism. Structuralists such as Lukacs, Goldmann, Macherey, Althusser and Eagleton believe that the structure of literature is affected by the structure of society, so it affects the structure of society in the same proportion or more or less. In their opinion, every literary theory has a political character and is under the control of ideology. Structuralism examines the reflection of ideology and structures in the literary work and then shows the influence of the literary work in social changes. In this article, the structure of the qaside, nimaei and sepid forms is examined based on the opinions of constructivist sociologists. the purpose of this article is to explain the relationship between the structure of the qasideh, nimai and sepid forms with the structure of the society and its ruling ideology, and it has been concluded that the structure of these forms has been influenced by the structure of the society and its ruling ideology. According to the position of the rhyme, it can be said that the structure of the qasideh is consistent with the structure of the autocratic society, and the structure of the Nimai and Sepid formats is also compatible with liberalism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Ideology
  • Qasideh format
  • Nimai format
  • Sepid format