بررسی شخصیت‌ زن و اندیشه‌های فمینیسم در رمان زنان بدون مردان شهرنوش پارسی‌پور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زبان و ادبیات دانشگاه پکن چین

چکیده

رمان زنان بدون مردان نوشته شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده مشهور ایرانی، از رمان‌های مطرح ادبیات معاصر ایران است. داستان این رمان بر اساس تجربیات زندگی پنج زن ایرانی در سنین مختلف و طبقات گوناگون جامعه شکل می گیرد و مسائل حقوق و منافع زنان ایرانی در جامعه مردسالار را نشان می دهد. به خاطر این که پنج زن در این رمان ویژگی های شخصیتی و سابقه های مختلفی دارند و نمایانگر سنین و طبقات اجتماعی مختلف هستند، تجارب زندگی آنها نمونه ای از گروه های مختلف زنان در جامعه ایران بوده است. آگاهی از استقلال زن که در این کتاب تجسم یافته است، نشانگر بیداری اندیشه های فمینیسم است. بدین منظور در این مقاله کوشیده شده تا بر اساس شیوه تحلیلی- توصیفی به تبیین شخصیت های زن پرداخته شود و با استفاده از تئوری فمینیسم اندیشه های فمینیسم تجسم یافته در این رمان بررسی شود.در این مقاله تلاش می شود تا با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی رمان زنان بدون مردان بر مبنای نقد فمینیستی مورد واکاوی قرار گیرد. بعد از تبیین شخصیت های زن بر شیوه توصیفی-تحلیلی، در بستر نقد فمینیستی ابعاد گوناگون عوامل فمینیستی در این رمان استخراج می شود و با استفاده از تئوری فمینیسم اندیشه های فمینیسم تجسم یافته بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the character of women and the ideas of feminism in the novel Women Without Men by Shahrenoush Parsipour

نویسنده [English]

  • Ying Hui Huang
Language and Literature, Peking University, China
چکیده [English]

The novel Women Without Men written by Shahrnoush Parsipour, a famous Iranian writer, is one of the famous novels of contemporary Iranian literature. The story of this novel is based on the life experiences of five Iranian women of different ages and social classes and shows the rights and interests of Iranian women in the patriarchal society. Because the five women in this novel have different personality traits and backgrounds and represent different ages and social classes, their life experiences have been an example of different groups of women in Iranian society. The awareness of women's independence embodied in this book indicates the awakening of feminism's thoughts.For this purpose, in this article, an attempt has been made to explain the female characters based on the analytical-descriptive method and to examine the ideas of feminism embodied in this novel by using the theory of feminism.In this article, an attempt is made to analyze the novel Women Without Men based on feminist criticism based on the descriptive-analytical method. After explaining the female characters in a descriptive-analytical way, in the context of feminist criticism, various dimensions of feminist factors are extracted in this novel and the ideas of embodied feminism are examined using the theory of feminism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahrnoosh Parsipour
  • women without men
  • women'
  • s literature
  • feminism