واکاوی نگاه عرفانی مولانا به نماد طوطی در غزلیات شمس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام‌نور فارس، مرکز اوز

چکیده

نماد و رمز گونه‌ای از بیان است که حاوی مفهوم و حقیقتی غیرمحسوس است و به گوینده این اجازه را می‌دهد که از محدودیت زبان حسی خارج شود. مولانا که شاعری عارف است از نماد در جهت مطرح کردن عقاید عرفانی خود بهره می‌گیرد، این مقاله به بررسی هدف مولانا از نمادپردازی طوطی در غزلیات شمس می‌پردازد و سعی بر آن نموده است که تأویل و تفسیرهای جذّاب و رازناک او را از این نماد نشان دهد. بیش از 80 بیت بسامد کاربرد طوطی در غزلیات شمس می‌باشد که از نمادگشایی آن‌ها مفاهیم مهمی مانند: پرواز روح به سوی عالم بالا، قبض و بسط، غیرت عارفانه، صمت و خاموشی، تداعی فرشتگان، دم مسیحایی، خوش‌یمنی و رابطه تقابلی آن با زاغ و جغد استخراج می‌شود. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است و با بررسی مفاهیم یاد شده تلاش نموده الگوی فکری شاعر نسبت به طوطی در غزلیات شمس را تبیین سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of Rumi's mystical view of the parrot symbol in Shams's sonnets

نویسنده [English]

  • ali rastgoo
Bachelor's student of Persian language and literature, Payam Noor University, Fars province, Evaz center
چکیده [English]

A symbol and code is a type of expression that contains an intangible concept and truth and allows the speaker to escape the limitations of sensory language. Rumi, who is a mystic poet, uses the symbol to express his mystical ideas, this article investigates the purpose of Rumi's parrot symbolism in Shams's poetry and tries to show his attractive and mysterious interpretations of this symbol. . More than 80 stanzas are the frequency of use of parrot in Shams's sonnets, and from their symbolism are important concepts such as: the flight of the soul to the upper world, expansion and expansion, mystical zeal, silence and silence, association of angels, messianic tail, happiness and its opposite relationship with the raven. And the owl is extracted. This article is done with a descriptive-analytical method and by examining the mentioned concepts, it tries to explain the poet's thought pattern regarding the parrot in Shams's sonnets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi
  • Ghazliat Shams
  • Symbol
  • Parrot
  • Irfan