بازتاب پدیده اعتیاد در شعر معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

چکیده

یکی از مضامینی که در شعر معاصر، فراوان به چشم می‌خورد، مسألۀ پناه بردن به افیون است. بسیاری از شاعران در دام این انحراف آشکار گرفتار شده و سرانجام «در غبار گم شدند». در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تدوین شده است؛ ابتدا به چگونگی ظهور این پدیده در شعر معاصر پرداخته شده و سپس انعکاس آن در شعر معاصر بررسی و تحلیل می‌شود. این موضوع گذشته از نتیجۀ آشنایی با شاعران اروپایی، نتیجۀ کودتای 28 مرداد و شکست خیزش ملی است. بعد از کودتای 28 مرداد روشنفکران از نظر روحی چنان در هم شکسته و سرخورده شدند که دیگر همه چیز را تمام شده پنداشته و جز تیرگی و تباهی چیز دیگری نمی‌دیدند؛ از این رو به دنبال دارویی میگشتند تا کمی از دردشان بکاهد و برای لحظاتی هرچند اندک، غم شکست را از ذهنشان بزداید. ناگفته نماند که این مسأله در بین شاعران دورۀ صفویه نیز دیده می‌شود و در واقع شیوع این پدیده مربوط به همین دوره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 06 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1402