دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مهر 1402، صفحه 1-308 
واکاویِ ریشه های میترائیسم در اسطوره شناسیِ رومانی (بررسیِ موردی زالموکسیس) بر اساس تحلیل لایه ای علتها از مَنظرِ سُهیل عِنایت الله

صفحه 137-162

رهام امیرپور امرائی؛ محمدرضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ پژمان دادخواه؛ سمانه غدیری