بررسی اهمیت و جایگاه زن در خانواده با تأکید بر دیوان پروین اعتصامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 گروه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

ادبیات معاصر منبع مطالعاتی غنی پیرامون موضوع زن به شمار می آید. در این میان اشعاری که زنان در این حوزه سروده اند مستلزم توجه بیشتری است. در این میان پروین اعتصامی یکی از آن شاعران برجسته است که در اشعار خود به بیان خواسته ها، کمبودها، نارساییها و لزوم توجه جامعه به جایگاه ارزشمند و مهم زن و خانواده پرداخته است. در این راستا، سوال اصلی این پژوهش این است که «زن در خانواده در اشعار پروین چه جایگاهی دارد؟» ضمناً روش تحقیق به کارگرفته در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر پروین تنها سلاح مبارزه زنان علیه نارسایی ها و باز ستاندن حقشان و دستیابی به جایگاه واقعی آنان در جامعه و ارتقا و رشد خانواده، تحصیل علم است. به دیگر سخن، با کسب علم و دانش و بالا بردن سطح آگاهی، زنان توانمند شده و با اقتدار می توانند به ایفای نقشهایشان به شکلی مؤثرتر بپردازند. به طور کلی مقاله حاضر در نظر دارد که به تبیین و بررسی جایگاه زن و خانواده در اشعار پروین اعتصامی شاعر برجسته ی معاصر بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the importance and position of women in the family in the poems of Parvin Etesami

نویسندگان [English]

  • farzaneh dashti 1
  • Hadis Bagherinia 2
1 PhD in Political Science, Faculty of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Department of Political Studies of Islamic Revolution, Faculty of Humanities, Shahid University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Contemporary literature offers a rich source of studies on the subject of women, and the poems composed by women in this field require much more attention. Parvin Etesami is one of the prominent poets who, in her poetry, expresses desires, shortcomings, inadequacies, and the need for society's attention to the valuable and significant position of women and family. This research, conducted through a descriptive-analytical method, focuses on determining the position of women in the poems of Parvin Etesami, demonstrating that, according to her, the only weapon for women's struggle against inadequacies, the restoration of their rights and achieving their proper position in society, as well as the advancement and growth of the family, is the pursuit of knowledge. In other words, by acquiring knowledge and raising awareness, women become capable and empowered to fulfil their roles more effectively. Overall, this article aims to explain and examine the position of women and the family in the poems of Parvin Etesami, a prominent contemporary poet

کلیدواژه‌ها [English]

  • woman
  • mother
  • family
  • knowledge
  • Parvin Etesami