انگیختارهای اسطوره گرایی رمان غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد زبان و ادب پارسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

خلاصه در تمدن غرب، ژانر رمان بدان روی به اسطوره گرایید که اساطیر به سبب کارکردهای ایدئولوژیک، هماره نفی و سترده می شدند. حتی در زینه نخست، بازگشت آن به رمان غرب بیانگر وجه بینامتنی است. در این فرایند و فرگشت کلان نگری ، زمینه ها و انگیختارهای بنیادینی که به غایت در دیگرگونی اندیشه ای تمدن غرب تاثیرگذار بوده و اسباب کاررفت اساطیر کهن و برساخته ها را در قلمرو رمان این تمدن فراهم می آورند ، دیده می شوند. نخست، تقابل ماهوی با نفی اساطیر. دودیگر، زمان پریشی گزارش رخدادها و دست یافتن به ادراکات خودمحوری. سه دیگر، رجحان خداباوری بر گسست هویت و نیز پذیرش استحاله ناشی از آن. چهارم، دادخواهی جریان های معترض( فمینیسم تمامیت خواه و رادیکال) و کوشش برای اصلاح زیرساخت های فکری جوامع غربی. پنجم، بازسازی اسطوره های کهن و بازیافت برساخته ها. انگیختار ششم، ارجاع انتزاعات با ادراک عینیات. آنچه که نباید از نظردور افتد ، این انگیختارهای هرمنوتیک است که از پاسخ غرب به حقایق تاریخ معاصر ، پرده برمی دارد. در این رهگذر، پایبندی به ادراک خودبازتابندگی(self-reflexivity) و نقش بیانگرانه(Expressive)اسطوره های کهن نیز احساس می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Stirrings of Mythologism in Western Novels

نویسنده [English]

  • behrooz Abbasi
Farhangiyan University
چکیده [English]

In Western civilization, the genre of the novel has turned towards mythologism, which was previously often negated and concealed due to the ideological functions of myths. Even in its early stages, the return of myth to Western novels signifies an undeniable aspect. In this process of transformation and grand narrative, fundamental backgrounds and stirrings that have significantly influenced the intellectual transformation of Western civilization and served as the triggers for ancient myths and constructs are observed within the realm of the novel. Firstly, there is a clash between the essential nature and the negation of myths. Secondly, there is the distortion of narrating events and the attainment of self-centered perceptions. Thirdly, there is the inclination towards divinity over identity rupture and accepting resulting transformations. Fourthly, there is the pursuit of justice by opposing movements (such as feminist totality and radicalism) and efforts to reform the intellectual infrastructure of Western societies. Fifthly, there is the reconstruction of ancient myths and the retrieval of constructs. The sixth stirring involves abstract references combined with tangible perceptions. These hermeneutic stirrings unveil the Western response to contemporary historical realities. Along this path, adherence to self-reflexivity and the expressive role of ancient myths is also felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Western novel
  • mythology
  • passing time
  • reference of abstractions