نمود جنسیت‌گرایی، ناجنسیت‌گرایی و فراجنسیت‌گرایی در شعر فروغ فرخزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری، دانشگاه رازی کرمانشاه. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی،دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب

چکیده

زبان از عناصر بنیادین نوشتار به شمار می‌رود. بسیاری معتقدند میان زبان مردانه و زنانه در نوشتار تفاوت وجود دارد. لذا در شاخۀ رادیکال و پست‌مدرن جنبش زنان فمینیسم زبان و نوشتار زنانه مورد توجه بسیاری قرار گرفت. هر چند وجود چنین زبانی، با منطق شکل‌گیری خود زبان سازگار نیست و عنصر جنسیت نمی‌تواند عامل مؤثری برای ایجاد زبانی مستقل باشد. بنابراین از زبان و نوشتار زنانه به عنوان یک رویکرد به زبان و نوشتار یا نوعی شیوۀ نگارش که در قید و بند جنسیت قرار گرفته می‌توان یاد کرد. لذا نگرش فرافمنیسم از شاخۀ زبان‌شناسی فراساختارگرا با تمایزی که بین نوشتار زنانه (جنسیتی) نوشتار فراجنسیتی، و غیرجنسیتی قائل است سعی دارد نمونه‌هایی را بررسی و نگرش‌های ذکر شده را تبیین و تشریح نماید. مقالۀ حاضر ضمن بررسی انواع نوشتار (جنسیتی، فراجنسیتی، غیرجنسیتی)، می‌کوشد نشان دهد که نگاهی دیگر به نسبت بین زبان و جنسیت و هر گونه الگوی پیشینی دارد که زبان نوشتار را به زنانه و مردانه تقسیم می‌کند. لذا با بررسی آثاری از فروغ فرخزاد نمونه‌هایی از انواع روابط بین زبان و نوشتار را ارائه می‌دهد. تا نشان دهد تقسیم‌بندی نوع نوشتار به زنانه و مردانه نگرشی کاملاً جنسیت‌زده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gender, Non-Gender, and Fara-gender Expression in Forough Farrokhzad’s Poetry

نویسندگان [English]

  • Alireza Azarpeyk 1
  • parvin ahmadi 2
1 Graduated with a master's degree in Persian language and literature, majoring in sustainable literature, Razi University of Kermanshah. Iran
2 Master's student in Linguistics, Payam Noor University, West Islamabad Center
چکیده [English]

Language is considered one of the fundamental elements of writing. Many believe that there are differences between masculine and feminine language in writing. Therefore, in the radical and postmodern branch of the feminist movement, language and feminine writing have received significant attention. However, the existence of such a language is not compatible with the logic of language formation, and gender cannot be an effective factor in creating an independent language. Therefore, feminist linguistics, as a branch of structuralism, with its distinction between feminine writing, Fara-gender writing, and non-gender writing, attempts to examine examples and clarify the mentioned perspectives. This article, while examining various types of writing, including gender, Fara-gender, and non-gender, seeks to provide a different perspective on the relationship between language and gender and any pre-existing patterns that divide written language into feminine and masculine. By analyzing works by Forough Farrokhzad, it presents examples of various relationships between language and writing to demonstrate that the categorization of writing into feminine and masculine is entirely gender-biased. This research has collected the concept of feminine and masculine writing and sought answers beyond what previous researchers have presented using a descriptive-analytical method, with qualitative data collection through library sources and data analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fara-feminism
  • Gendered writing
  • Fara-gender writing
  • Non-gender writing
  • Forough Farrokhzad